Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
16/02/2019 14:07:58
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Actualitat

13/06/2013

L’Ajuntament subvencionarà les plusvàlues als ciutadans que perdin els seus habitatges en dació de pagament i execucions hipotecàries

Ho farà atorgant subvencions que cobreixin el import de la liquidació de la plusvàlua als ciutadans que hagin deixat l’habitatge per execució hipotecària i en pagament del deute ja que considera injust que, a més de deixar el pis, hagin d’afrontar la despesa de transmissió

El Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat per unanimitat una moció presentada per l’Alcaldia que vol donar resposta a una problemàtica actual que pateixen moltes famílies.

Molts ciutadans i ciutadanes, degut a la crisi econòmica que patim a nivell general, no poden fer front a les seves hipoteques i es veuen obligats a deixar el seu pis.

En molts casos, les entitats financeres realitzen el procediment de quedar-se l’habitatge hipotecat en pagament del deute hipotecari pendent en els procediments d’execució hipotecaria i de dació en pagament de deute.

Doncs bé, un cop deixat el pis en pagament a l’entitat bancària, molts ciutadans, en clares dificultats econòmiques, es troben que han de pagar, segons marca la Llei, l’Impost sobre l’increment del Valor dels terrenys de naturalesa urbana, o sigui, la plusvàlua. En definitiva, que deixen el pis en pagament i a més han de pagar la plusvàlua ja que és el transmitent d’un immoble urbà.

En molts casos detectats les persones no poden fer front a aquest despesa posterior.

La moció presentada per l’alcaldia assenyala que: “tot i haver perdut la persona el seu habitatge habitual, esdevé obligada a satisfer un tribut addicional per un suposat increment de valor que en realitat ha sigut inexistent, per la qual cosa en aquestes circumstàncies, la liquidació de la plusvàlua suposa clarament un cas flagrant d’injustícia tributaria”.

A més, com assenyala, l’Ajuntament: “la majoria dels casos aquestes liquidacions seran objecte d’impagament, acumulació de recàrrecs interessos de demora, i acabaran molt probablement rebent la qualificació final de crèdit incobrable per insolvència del deutor, amb la qual cosa al efectuar aquestes liquidacions de plus vàlua, molt probablement l’administració municipal consignarà ingressos que mai es cobraran, a més d’incórrer en despeses de gestió respecte de deutes que esdevindran finalment incobrables”

Per aquest motiu, l’Ajuntament ha volgut posar en marxa una mesura compensatòria per tal de no empitjorar la situació en que es troba la persona afectada.

En concret, l’Ajuntament, a través de la Junta de Govern, podrà atorgar, a proposta del departament de Serveis Socials municipal, i mentre l’Estat espanyol no acordi la modificació legislativa del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), una subvenció que cobreixi l’import de la liquidació de plusvàlua, per als afectats que així ho sol•licitin, en els casos de dacions en pagament de deute i execucions hipotecàries.

O sigui, que l’Ajuntament subvencionarà als ciutadans i ciutadanes afectats amb l’import que han de pagar en qualitat de plusvàlua.

En qualsevol cas, caldrà que es tracti de transmissions relacionades de forma directa amb la cancel•lació total o parcial d’un crèdit hipotecari que es troba en situació de greu impagament i que aquest impagament tingui per causa la incapacitat econòmica de la part deutora.

Per fer efectiva aquesta subvenció caldrà acreditar la manca de recursos per fer front a la liquidació de plusvàlua, presentant al departament de Serveis Socials la documentació necessària. Aquest departament informarà a la Junta de Govern dels casos que necessiten aquesta important subvenció.