Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
26/02/2020 10:02:25
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Com et podem ajudar

Com et podem ajudar 

Soc treballadora autònoma... ¿tinc dret a cobrar l'atur?

El dissabte 6 de novembre va entrar en vigor la “Llei 32/2010 per la que s’estableix un sistema específic de prestació per cessament d’activitat per a persones treballadores autònomes.” Accés al PDF de la llei en català

És allò que s’ha anomenat com "prestació d’atur" pels autònoms

NOTA. recollim aquí els aspectes més destacats a títol informatiu, però (molt important), la informació per a la vostra situació concreta la tindreu a la Tresoreria de la Seguretat Social, per telèfon (901 50 20 50) o Internet.

OBLIGACIÓ DE COTITZACIÓ
La disposició addicional novena de la Llei no deixa lloc a dubtes sobre que l'obligatorietat de la cobertura de la protecció per cessament d'activitat afecta a totes les persones treballadores autònomes que tinguin cobertes a la data d'entrada en vigor de la Llei o posteriorment les contingències professionals, ja sigui amb caràcter voluntari o obligatori.

Així doncs, tant l'acció protectora com l'obligació de cotitzar per cessament d'activitat han d'assortir efectes automàticament des de l'1 de novembre del present any respecte d'aquells treballadors autònoms inclosos en el RETA o en el RETM que el dia 6 del mateix mes tinguin cobertura per contingències professionals

REQUISITS D’OBTENCIÓ

1. Estar afiliats i en situació d’alta en el RETA i tenir cobertes les contingències professionals.
2. Tenir cobert un període mínim de cotització per cessament d’activitat de 12 mesos.
3. Trobar-se en situació legal de cessament d’activitat y acreditar disponibilitat per la reincorporació al mercat de treball.
4. No haver complert l’edat ordinària per causar dret a la pensió contributiva de
jubilació.
5. Trobar-se al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social.

COL•LECTIUS OBJECTE DE PROTECCIÓ 

Treballadors per compte pròpia autònoms

Treballadors per compte pròpia agraris

Treballadors per compte pròpia del Mar

ACCIÓ PROTECTORA

Prestació econòmica per cessament total, temporal o definitiu de l’activitat

Abonament de la cotització a la Seguretat Social per contingències comuns per part de l’òrgan gestor mentre duri la prestació

Mesures de Formació, orientació professional i promoció emprenedora

SITUACIO LEGAL PER TENIR ACCES A LA PROTECCIÓ
Es consideren en situació legal de cessament d’activitat els autònoms que cessin en l’activitat per algun dels següents motius:

1 - Treballadors autònoms
Per motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius que facin inviable la continuïtat en l’activitat econòmica o professional.
Si l’activitat es realitza en establiment obert el públic s’exigirà el tancament mentre duri la prestació.
Per determinar que hi ha algun dels motius esmentats s’ha de produir alguna de les situacions següents:

a) Pèrdues en un any complet superiors al 30% dels ingressos o del 20% en dos anys consecutius. El primer any d’activitat no computa.
b) Execucions judicials per deutes de al menys el 40% dels ingressos
c) Declaració judicial de concurs que impedeixi l’activitat.
d) Per força major, determinant del cessament temporal o definitiu de l’activitat
e) Per pèrdua de llicencies administratives sempre que no sigui per causa imputable al autònom.
f) La violència de gènere determinant del cessament de l’activitat.
g) Per divorci o acord de separació amb resolució judicial, quan l’autònom tingués funcions d’ajut familiar en el negoci.

2 – Treballadors autònoms econòmicament dependents (els que realitzen una activitat econòmica o professional per a un client, del qual depèn econòmicament per rebre d'ell, almenys, el 75% dels seus)
Quan s’acabi la seva activitat per l’extinció del contracte subscrit amb el client del que depèn econòmicament i en els següents supòsits:

a) Per finalització del temps convingut en el contracte
b) Per incompliment greu del client, degudament justificat
c) Per rescissió de la relació contractual per causa justificada pel client segons normes del Estatut del Treballador Autònom.
d) Per mort, incapacitat o jubilació del client que faci impossible la continuïtat

3 – No es considerarà en situació legal de cessament d’activitat:

a) Aquells que cessin o interrompin voluntàriament l’activitat
b) En el cas dels autònoms econòmicament dependents, aquells que desprès del cessament i de rebre la prestació tornin a contractar amb el mateix client en el termini d’un any. Hauran de reintegrar la prestació rebuda.

SOL•LICITUD DE LA PRESTACIÓ
La tramitació de la sol•licitud y el reconeixement del dret de la protecció correspon a la Mútua d’Accidents de Treball i Malalties Professionals amb la que es tingui coberta la protecció de les contingències d’accidents de treball.


Pels que no tinguin aquesta protecció de contingències d’accident de treball per Mútua serà el Servei Públic d’Ocupació Estatal l’entitat competent per la gestió.

La prestació es podrà sol•licitar fins al darrer dia del mes següent en el que es produeixi el cessament de l’activitat.

DURADA DE LA PRESTACIO ECONÒMICA
La durada està en funció del temps cotitzat dins dels darrers 48 mesos anteriors a la situació legal de cessament, dels que com a mínim, 12 han de ser continuats i immediatament anteriors al cessament.

Escalat :

                           Període de cotització     Període de protecció     Període protecció > 60 anys 

    Mesos                                        Mesos                            Mesos

De 12 a 17                                          2                                    2

De 18 a 23                                          3                                    4

De 24 a 29                                          4                                    6

De 30 a 35                                          5                                    8

De 36 a 42                                          6                                   10   

De 43 a 47                                          8                                   12

De 48 endavant                                 12                                   12

QUANTIA DE LA PRESTACIO
La prestació es calcula tenint en compte la base reguladora promig dels darrers 12 mesos anteriors a la situació de cessament.
La quantia és del 70% de la base reguladora durant tot el període de la prestació.
La quantia màxima no podrà superar el 175% del IPREM mensual amb l’increment d’una sexta part si no hi ha fills a càrrec ni el 200% si es té un fill o el 225% amb més d’un fill a càrrec. Els fills han de ser menors de 26 o discapacitats.

COTITZACIO
S’haurà de cotitzar per el dret a la prestació. Tots els treballadors autònoms que sol•licitin aquesta cobertura han de cotitzar també obligatòriament per Accidents de Treball i malalties professionals.

El tipus de cotització per cessament d’activitat és del 2,20%, percentatge al que s’ha de sumar el corresponent a Accidents, variable segons l’activitat a que es dedica l’autònom. La cotització conjunta per a tots els conceptes comporta una reducció de 0,50% en les cotitzacions per contingències comunes (increment final 1,7%)

Tots els que en l’actualitat estiguin cotitzant voluntàriament per Accidents de Treball hauran de cotitzar obligatòriament per cessament d’activitat.

ENTRADA EN VIGOR I TERMINIS PER FER L’OPCIÓ DE COBERTURA DE LA PRESTACIO
La Llei entra en vigor el proper 6 de Novembre 2010, un cop transcorreguts 3 mesos des de la publicació al B.O.E.

Com que la opció de cotització per cessament comporta obligatòriament la cotització per Accidents, els que no tinguin coberta aquesta contingència, tenen un termini de 3 mesos des de l’entrada en vigor de la Llei per fer l’opció. Aquest termini finalitzarà el dia 6 de febrer 2011

On et pots adreçar?

Tresoreria General de la Seguretat Social

C/ Joan Maragall, 43 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT

Telèfon: 901 50 20 50

Web: http://callejero.telefonica.es/MapaEmpresas/Mapa.do?IDCLIENTE=20083&SRID=MAPTP&XICO=122.811487411406&YICO=2482.81602241481&H=900&L1=Administraciones&L2=C/+Joan+Maragall,+43&L3=SANT+FELIU+DE+LLOBREGAT%2008980%20BARCELONA&IDICO=0

Regidories de les quals depèn:

Promoció econòmica