Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
24/02/2020 11:11:21
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Ajuntament

Com et podem ajudar 

Quins tributs he de pagar al meu Ajuntament? - Guia del Contribuent

Impost sobre béns immobles

Han de pagar aquest impost els propietaris, usufructuaris o concessionaris de qualsevol bé immoble o propietat (pis, plaça de garatge, traster, botiga, casa, despatx, etc.).

En cas de transmissió, el nou propietari ha de pagar l'impost a partir de l'any següent a la data d’adquisició.

Els deutes pendents per aquest concepte poden ser exigits al nou propietari; és aconsellable, doncs, demanar informació a qualsevol oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) sobre possibles deutes abans de formalitzar la transmissió.

Impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM)

Han de pagar aquest impost tots els propietaris de vehicles donats d’alta al municipi de Sant Andreu de la Barca.

Per a les baixes, les modificacions o els canvis d’adreça, cal anar a la Prefectura Provincial de Trànsit (Gran Via, 184). 

Més informació a www.dgt.es o al telèfon 932 986 539.

Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana - plus vàlua (IVTNU)

Ha de presentar declaració i pagar aquest impost qui ven un pis, una plaça de garatge, un traster, una botiga, una casa o un terreny de naturalesa urbana, o bé l’adquireix mitjançant donació o successió.

La declaració s’ha de presentar en el termini de trenta dies hàbils a partir de la data de transmissió, si es tracta d’actes intervius. Si la transmissió és per causa de mort, el termini de presentació de la declaració és de 6 mesos a partir de la data de defunció del causant, prorrogables a un any si ho sol•licita l’interessat.

Impost sobre activitats econòmiques (IAE)

Estan subjectes a l'impost les empreses que exerceixen una activitat empresarial, professional o artística, i n’estan exemptes les persones físiques, i també les empreses que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d’euros.

Les altes, baixes o variacions de quotes municipals, provincials i nacionals s'han de presentar a l'Agència Tributària. Informació: al telèfon 901 335 533 i al web www.agenciatributaria.es

Taxa per la recollida d'escombraries i altres residus sòlids urbans.

Han de pagar aquesta taxa per la prestació del servei de recollida d’escombraries i altres residus sòlids urbans domiciliaris, les persones físiques o jurídiques, que ocupin o utilitzin els habitatges situats en places, carrers o vies públiques on es presta el servei, bé sigui a títol de propietari o d’usufructuari, d’inquilí, d’arrendatari o, fins i tot, a precari. 

Han de pagar la taxa per la prestació del servei municipal complementari de recollida de residus comercials, les persones físiques o jurídiques que sol•licitin la prestació, o que resultin especialment beneficiades o afectades per la prestació del servei. A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o industrials, assimilables als municipals, vindran obligats a acreditar davant l’Ajuntament que tenen contractat amb un gestor autoritzat la recollida dels residus que produeixi l’activitat corresponent. Cas que no es porti a terme l’esmentat acreditament, l’Ajuntament considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests residus comercials i industrials assimilables als municipals s’acull al sistema de recollida que té establert la Corporació i per tant, tindrà aquest la condició de subjecte passiu de la taxa.

Taxa per l’entrada i sortida de vehicles a través de les voreres (Guals)

És la taxa que grava l’ús restringit de la via pública per l’entrada i la sortida de vehicles de les finques urbanes. Han de pagar la taxa les persones físiques i jurídiques, a favor de les quals s’atorguin les llicencies per gaudir de l’aprofitament especial de la via pública, o quins es beneficiïn de l’aprofitament, si s’ha procedit a gaudir-ne sense l’oportuna autorització.

On et pots adreçar?

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

Plaça de l'Ajuntament, núm. 1, planta baixa.

Horari: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), per la tarda, de 16:00 a 19:00 hores.

Telèfon: 93 6356400

Fax: 93 411 78 60

Web: http://sabarca.cat

Correu electrònic: jortuno@sabarca.cat