Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
27/05/2017 14:04:47
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Tràmits

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Sol·licitud d'ajuts per al pagament del rebut del servei d'aigua, subvenció del 20% de l'IBI i exempció del pagament de la taxa d'escombraries

Descripció

L'objectiu de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca de contribuir a la millora de la qualitat de vida, integració social i sentit de pertinença local de les persones grans amb rendes insuficients per a la cobertura de les seves necessitats bàsiques, l'Ajuntament va implantar, fa anys, l'exempció de la taxa de recollida domiciliària d'escombraries i l'ajut per al pagament de l'aigua a la població major de 65 anys del municipi, i recentment la subvenció del 20% de la quota íntegra de l'impost de l'IBI.

Qui ho pot demanar?

Poden ser beneficiaris d'aquesta prestació les persones físiques i llur família que tenen condició de veïns del municipi, d?acord amb el que estableix la legislació vigent sobre règim local i compleixin els requisits per gaudir-ne:

1 Estar empadronat a Sant Andreu de la Barca.
2 Tenir 65 anys o més.
3 Acreditar una renda de la unitat de convivència inferior al IRSC una vegada deduïts l'import del lloguer i/o hipoteca i segons barem adjunt al present protocol.
4 Ser titular de l'habitatge per al qual es demana l?ajut.
5 Ser vivenda habitual del sol'licitant i únic habitatge de la seva propietat

Com es pot demanar?

Presencialment

Departament: Serveis Socials
Telèfon: 936356402
Ubicació: 2a planta
Horari: 9 a 14 i els dijous de 16 a 19

Documents que cal aportar

1 DNI
2 Certificat d'empadronament i convivència.
3 Declaració de la renda de l'últim any y si no es fa, certificat negatiu* de tots els membres de la unitat de convivència. (Hisenda Sant Feliu de Llobregat. C/Ramon i Cajal 47. Tel. 93 666 73 11)
4 Certificat de pensions del 2015.
5 Certificat de pensió no contributiva per jubilació o extracte bancari de l'ingrés.
6 Últim rebut pagat del lloguer o de la hipoteca.
7 Últim rebut pagat de l'IBI 2014.
8 En el cas que no sigui propietari de l'immoble però es faci càrrec de l'impost (IBI), ha d'aportar juntament amb el rebut pagat, el contracte de lloguer on figuri el propietari de l'immoble llogat.
9 Certificat cadastral on s'acreditin els habitatges en propietat de cada membre de la unitat convivencial.
10 Full dades bancàries per abonament de la subvenció

Quan es pot demanar?

del 2 al 28 de febrer de 2015

Documentació que es lliurarà a l'interessat

Notificació

Té cost el tràmit?

no

Documents relacionats