Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
29/02/2020 04:36:21
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Sant Andreu m'apassiona

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Llicència ambiental

Descripció

Estan sotmeses al règim de llicència ambiental municipal les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, que es relacionen als annexos II i IV de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), tant per ser implantades com per a tota modificació substancial que s?hi pretengui realitzar un cop autoritzades.

Aquestes activitats se subdivideixen en:

1) Activitats sotmeses a una llicència ambiental amb declaració d?impacte ambiental. Aquestes activitats són les que en l?epígraf corresponent a l?annex II de la LPCAA es determina específicament la necessitat d?aquest procés (Codis 11.1 i 11.2).
2) Activitats sotmeses a una llicència ambiental i a un procés de decisió prèvia sobre la necessitat de declaració d?impacte ambiental: aquestes activitats són les que es troben en algun d?aquests supòsits:

? En l?epígraf corresponent a l?annex II de la LPCAA es determina específicament la necessitat d?aquest procés. (Codi 7.9.sempre que a la instal?lació es donin, d'una manera simultània, les circumstàncies següents: a) que estigui situada fora de polígons industrials, b) que estigui situada a menys de 500 m d'una zona residencial, c) que ocupi una superfície d'almenys 1 hectàrea)
? Estan ubicades en espais naturals de protecció especial (PEIN, Xarxa Natura; zones humides conveni Ramsar, altres).

3) Activitats sotmeses a una llicència ambiental sense necessitat de sotmetre?s a cap procés d?avaluació d?impacte ambiental.

També està subjecta a llicència ambiental la modificació substancial de qualsevol activitat de l?annex II de la LPCAA, amb els mateixos procediments, documentació i requisits que els establerts per al seu atorgament.

Qui ho pot demanar?

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s?actua.

Com es pot demanar?

Presencialment

Departament: Activitats
Telèfon: 936356403
Ubicació: 3a. planta ajuntament
Horari: dies feiners, de 9:00 a 14:00 i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre) per la tarda de 16:00 19:00

Per Internet

Llicència ambiental (plataforma eTRAM)

Correu postal

Tipus de correu: Ordinari
Departament: Activitats

Ajuntament Sant Andreu de la barca
Pça. de l'Ajuntament, 1
08740 Sant Andreu de la Barca

Documents que cal aportar

1. Sol?licitud de llicència ambiental d?acord amb el model normalitzat.
2. Projecte bàsic amb estudi ambiental, signat pel personal tècnic competent amb el contingut assenyalat a l?Ordenança d?intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública.
Si l?interessat no ha sol?licitat informe urbanístic abans de sol?licitar la llicència ambiental, el projecte haurà d?incorporar de manera diferenciada la informació següent:
1.- Plànol d?emplaçament de l?activitat projectada que permeti la identificació de la finca.
2.- Explicació sintètica de l?activitat projectada que detalli la seva naturalesa i característiques principals.
3.- Necessitats d?ús i aprofitament del sòl i del subsòl.
4.- Requeriments respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals que exigeixi l?activitat.
5.- En els casos d?activitats que, tot i que no estan incloses en la legislació d?accidents greus projecten tenir alguna de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques, de conformitat amb els llindars que s?estableixen a la normativa de seguretat industrial, s?ha d?aportar la normativa que determina aquesta legislació.
3. Estudi geològic de les característiques del sòl en el qual s?emplaça l?activitat projectada, sempre que la normativa específica aplicable defineixi aquesta activitat com a potencialment contaminant del sòl.
4. Estudi d?impacte ambiental si la Ponència Ambiental de la Generalitat ha determinat que l?activitat ha de sotmetre?s a avaluació d?impacte ambiental.
5. Document acreditatiu de la designació de la persona que assumirà la responsabilitat tècnica de l?execució del projecte i que expedirà la certificació acreditativa de l?adequació de l?activitat i de les instal?lacions a la llicència atorgada.
6. Amb caràcter voluntari, s?ha d?indicar el sistema i procediment per a la verificació del funcionament dels autocontrols de l?activitat proposats per la persona sol?licitant, amb indicació del tècnic o de la tècnica amb qualificació adequada responsable de la seva aplicació.
7. Documentació preceptiva en matèria d?incendis d?acord amb la Llei 3/2010, del 18 de febrer, i la normativa sectorial aplicable o Ordre del Conseller competent en la matèria.
8. En el cas d?activitats ramaderes, pla de gestió de les dejeccions ramaderes, amb les condicions i continguts determinats en la normativa d?aplicació.
9. Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació ambiental aplicable a l?activitat.
10. En cas d?actuar com a representant legal, declarar la representació amb la qual s?actua.
11. Declaració, si cal, de les dades contingudes en el projecte que, segons la persona sol?licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s?empara.
12. Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Reial Decret Llei 191/2011 (Aquesta es presentarà quan s?iniciï l?activitat).

Quan es pot demanar?

Es pot presentar en qualsevol moment.

Termini de resolució legal

La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol?licitud.

Té cost el tràmit?

La taxa que estableixi l?ordenança fiscal.

Normativa relacionada

? Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) i normatives sectorials.
? Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d?incendis, en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
? Ordenança municipal d?intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública.

Regidories de les quals depèn

Medi Ambient i Activitats