Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
22/02/2020 08:48:32
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
carnaval 2020

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Convocatòria per la concessió de subvencions destinades al consum d'aigua per a persones de 65 anys o més, que tenen uns ingressos iguals o inferiors al salari mínim interprofessional per a l'any 2019

Descripció

Subvencions al consum d'aigua a les persones de 65 anys o més, que siguin titulars del contracte de subministrament d'aigua que tenen uns ingressos iguals o inferiors al Salari Mínim Interprofessional per a l'any 2019
La quantia de la subvenció s no podrà ultrapassar l'import màxim de 28 Euros trimestrals, per a l'exercici 2019 i per un consum màxim d'aigua 12 m3 trimestrals.

Qui ho pot demanar?

Les persones sol·licitants) han de reunir els següents requisits:
1. Ser titular del contracte de subministrament del servei d'aigua d'ús domèstic corresponent a l'habitatge habitual.
2. Acreditar que tenen contractades les tarifes i/o bons socials previstes per a persones grans.
3. Estar empadronat/da al municipi de Sant Andreu de la Barca amb una antiguitat mínima de dos anys consecutius, a comptar de la data d'aprovació d'aquestes bases.
4. Que els rebuts dels consum del servei d'aigua per al qual es sol·licita la subvenció correspongui a l'habitatge habitual de la persona interessada.
5. Tenir 65 anys d'edat o més.
6. Que la unitat familiar de convivència de la persona sol?licitant tingui una renda disponible igual o inferior al 100% del SMI mensual de l'exercici anterior a aquell en què es produeix la meritació de la quota a subvencionar per al seu primer membre. Per a cada nou membre que formi part de la unitat s'afegirà el valor resultant de multiplicar aquesta quantitat per un factor d'ajust equivalent a 0,3 [(SMI)x0.3].
Per establir la situació econòmica es consideraran els ingressos nets percebuts pel conjunt de membres la unitat familiar de convivència durant els 3 mesos anteriors a la data de sol?licitud.
Per a calcular la Renda Disponible es descomptarà al total d'ingressos les despeses d'accés a l'habitatge habitual dels darrers 3 mesos. Per aquest concepte s'estableix un màxim de despesa mensual deduïble, equivalent al valor del SMI mensual de l'any en curs.
En supòsits de divorci, separació legal o de fet, se sumarà com a renda la contribució econòmica de la persona que no convisqui amb el sol·licitant.
7. Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, tant el peticionari com els empadronats al domicili, amb l'Ajuntament i la resta d'administracions, i amb la Seguretat Social. La presentació d'una declaració responsable substituirà a la presentació de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària i amb la Seguretat Social (article 24 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual es va aprovar el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions).

Com es pot demanar?

Presencialment

Departament: serveis socials
Telèfon: 936356402
Ubicació: 2ª planta
Horari: dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Per Internet

Convocatòria per la concessió de subvencions destinades al consum d'aigua per a persones de 65 anys o més, que tenen uns ingressos iguals o inferiors al salari mínim interprofessional per a l'any 2017

Correu postal

Tipus de correu: Certificat
Departament: serveis socials

Ajuntament Sant Andreu de la barca
Pça. de l'Ajuntament, 1
08740 Sant Andreu de la Barca

Documents que cal aportar

a) còpia del DNI de la persona sol·licitant

b) despeses de lloguer o hipoteca dels darrers tres mesos

c) Número de compte on es faria l'ingrés de la subvenció en cas que s'aprovi
Quan es pot demanar?

des de el 17 de juny fins el 17 de juliol de 2019

Termini de resolució legal

Màxim 90 dies des de la data límit d'entrega de sol·licituds

Documentació que es lliurarà a l'interessat

Notificació de resolució

Té cost el tràmit?

no

Normativa relacionada

Bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per a l'exercici 2019.
Article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions.

Regidories de les quals depèn

Serveis Socials