Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
17/07/2019 04:21:07
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Sant Andreu m'apassiona

Tràmits més freqüents 

Imprimir

CONVOCATÒRIA PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES I DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS, CORRESPONENTS A L?HABITATGE HABITUAL DE PERSONES DE 65 ANYS D?EDAT O MÉS, PER A L?ANY 2018

Descripció

Son subvencions destinades al 20% l?impost sobre béns immobles i al 100% de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals, corresponents a l?habitatge habitual de persones de 65 anys d?edat o més empadronades a Sant Andreu de la Barca. Podran sol?licitar la subvenció les persones amb una edat de 65 anys o més, els ingressos anuals bruts de tots els membres de la unitat familiar o de convivència, referits al darrer exercici fiscal tancat, hauran de ser inferiors o iguals al Salari Mínin Inteprofessional d'acord amb la següent taula

1 persona, límit ingressos 11.951,02
2 persones, límit ingressos 14.938,77
3 persones, límit ingressos 18.673,46
4 persones, límit ingressos 23.341,83
5 o més persones, límit ingressos 29.177,29
Es tindrà en compte si algun membre de la unitat familiar té reconegut un grau de discapacitat, i es descompataran les rendes de lloguer o hipoteca pel càlcul dels ingressos.

Qui ho pot demanar?

- Tenir 65 anys d?edat o més.

- Estar empadronats en el municipi de Sant Andreu de la Barca, amb una antiguitat mínima de dos anys consecutius i que s?haurà de perllongar fins a la data de presentació de la sol?licitud.

- Ésser subjecte passiu de l?impost sobre béns immobles i/o de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals; o ser persones llogateres del seu habitatge habitual que suportin en darrera instància la càrrega tributària de l?impost i/o taxa esmentats, en l?exercici corresponent a l?any de la convocatòria de les subvencions, i que acreditin que el propietari els repercuteix la quota dels esmentats tributs en el seu rebut de lloguer.

- Tenir constituït el seu domicili amb caràcter habitual a l?habitatge gravat amb el referit impost i taxa municipal pel qual es sol?licita la subvenció.

- Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, tant el sol?licitant com la resta de membres de la unitat familiar o de convivència, amb l?Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i amb la Seguretat Social.

- Disposar únicament de la titularitat del propi habitatge i d?una plaça d?aparcament i/o traster vinculat a aquest, tant el sol?licitant com la resta de membres que formen part de la unitat familiar o de convivència.

Com es pot demanar?

Per telèfon

Número: 93 635 64 02
Horari d'atenció telefòncia: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), per la tarda, de 16:00 a 19:00 hores.

Presencialment

Departament: Serveis socials
Telèfon: 93 635 64 02
Ubicació: Edifici de l'Ajuntament, segona planta
Horari: Feines de 9:00 a 14:00 hores, de dilluns a divendres, i dijous de 16:00 a 19:00 hores ( excepte els mesos de juny,juliol, agost i setembre)

Per Internet

CONVOCATÒRIA PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE L?IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES I DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS, CORRESPONENTS A L?HABITATGE HABITUAL DE PERSONES DE 65 ANYS D?EDAT O MÉS, PER A L?ANY 2018

Correu postal

Tipus de correu: Certificat
Departament: Serveis socials

Ajuntament Sant Andreu de la barca
Pça. de l'Ajuntament, 1
08740 Sant Andreu de la Barca

Documents que cal aportar

1) Documentació acreditativa del pagament de la càrrega tributària efectuat per la persona llogatera, per repercussió de la quota de l?impost sobre béns immobles i/o de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals.

2) Document acreditatiu de la titularitat del número de compte bancari indicat, a nom del sol?licitant, on l?Ajuntament realitzarà el pagament de la subvenció que en el seu cas s?assigni.
3) Rebut acreditatiu del darrer pagament realitzat en concepte lloguer o hipoteca de l?habitatge habitual gravat per l?impost i/o taxa municipal esmentats, pels quals es sol?licita la subvenció.
4) Documentació acreditativa del grau de discapacitat del sol?licitant o de qualsevol dels membres integrants de la unitat familiar o de convivència.
5) Autorització de tots els membres de la unitat familiar que conviuen, segons empadronament, amb el beneficiari, per tal que l?Ajuntament pugui consultar les dades que consten en altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la present sol?licitud.

En cas que no autoritzeu a l?Ajuntament per tal que pugui consultar aquestes dades, s?haurà d?aportar:

1. Declaració de l?IRPF del darrer exercici de tots els membres de la unitat familiar o de convivència.

2. En cas de no haver fet la declaració de la renda en l?exercici:

Certificat/s d?ingressos i retencions a compte de l?IRPF, emesos per l?/les empresa/es en el/s període/s en què s?hagi treballat.
Justificants acreditatius de la percepció de pensions, subsidis, altres prestacions socials, etc.
En cas de no poder aportar aquesta documentació anterior, certificat d?imputacions emès per l?Agència Estatal de l?Administració tributària.

3. Certificat d?estar al corrent el sol?licitant del pagament de qualsevol obligació tributària i amb la Seguretat Social

Quan es pot demanar?

Fins el 16 de novembre de 2018

Termini de resolució legal

Abans del 31 de desembre de 2018

Documentació que es lliurarà a l'interessat

Notificació

Té cost el tràmit?

no