Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
29/02/2020 04:09:35
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Sant Andreu m'apassiona

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Bonificació a l'impost sobre béns immobles (IBI) per a habitatges de protecció oficial.

Descripció

Sol·licitud de bonificació del 50% en l'impost sobre béns immobles (IBI) per un període de 3 anys, de la qual poden gaudir els habitatges de protecció oficial a partit de l'any següent al de la obtenció de la cèdula de qualificació definitiva d'habitatges de protecció oficial.

Qui ho pot demanar?

Els titulars d'un habitatge que hagi rebut la qualificació definitiva d'habitatge de protecció oficial.

Com es pot demanar?

Presencialment

Departament: Gestió Tributària
Telèfon: 93 635 64 00
Ubicació: Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
Horari: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), per la tarda, de 16:00 a 19:00 hores.

Correu postal

Tipus de correu: Ordinari
Departament: Gestió Tributària

Ajuntament Sant Andreu de la barca
Pça. de l'Ajuntament, 1
08740 Sant Andreu de la Barca

Documents que cal aportar

- Fotocopia del dni o nif del sol·licitant.
- Fotocopia del rebut de l'IBI o de l'escriptura de propietat en cas que no es disposi d'aquest rebut.
- Certificat de final d'obres.
- Certificació de la qualificació definitiva d’habitatge de protecció oficial

Quan es pot demanar?

La bonificació es podrà sol•licitar fins el 31 de desembre de l'exercici immediat anterior a aquell en què hagi de tenir efectivitat, sense que pugui tenir caràcter retroactiu.

Termini de resolució legal

En el termini d'un més es contestarà a la sol•licitud, i l'aplicació de la bonificació es farà directament en el rebut de l'IBI de l'any corresponent.

Documentació que es lliurarà a l'interessat

Comunicació de l'acord de resolució de l'expedient, que s'enviarà a l'adreça indicada a la sol·licitud per part de l'interessat.

Té cost el tràmit?

No té cap cost per al ciutadà.

Normativa relacionada

Ordenances fiscals vigents del municipi de Sant Andreu de la Barca.
Llei 37/1992, reguladora de l'impost sobre el valor afegit, disposició addicional primera, punt tercer.
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març)
Llei General Tributària (Llei 58/2003, de 17 de desembre)

Regidories de les quals depèn

Serveis Socials