Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
26/02/2020 09:59:04
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Sant Andreu m'apassiona

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Bonificació a l'impost sobre béns immobles (IBI), per obres de construcció i promoció immobiliària.

Descripció

Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent en la quota de l’impost els immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària i no figurin entre els béns del seu immobilitzat.

Qui ho pot demanar?

El sol·licitant ha de ser una empresa promotora o constructora d'habitatges, propietària de l'immoble del qual en demana la bonificació, però aquest no ha de figurar entre els béns del seu immobilitzat.

Com es pot demanar?

Presencialment

Departament: Gestió Tributària
Telèfon: 93 635 64 00
Ubicació: Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
Horari: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), per la tarda, de 16:00 a 19:00 hores.

Correu postal

Tipus de correu: Ordinari
Departament: Gestió Tributària

Ajuntament Sant Andreu de la barca
Pça. de l'Ajuntament, 1
08740 Sant Andreu de la Barca

Documents que cal aportar

Sol·licitud en la que s'acrediti la titularitat de l'immoble, i les circumstàncies (amb justificants) per les quals es demana el benefici fiscal. Cal adjuntar a aquesta sol·licitud la documentació següent:
a) Acreditar que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, construcció i promoció immobiliària, mitjançant la presentació dels estatuts de la societat.
b) Acreditar que l’immoble objecte de la bonificació no forma part de l’immobilitzat, que es farà mitjançant certificació de l’administrador de la societat, o fotocòpia de l’últim balanç presentat davant l’AEAT, a l’efecte de l’Impost sobre societats.
c) Sol·licitar la bonificació abans de l’inici de les obres. Haurà d’ aportar-se fotocòpia de la llicència d’obres o del document que acrediti la seva sol·licitud davant l’ajuntament.
d) Presentar una copia del rebut anual de l’IBI, o del document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.
e) Presentar fotocòpia dels plànols de situació i emplaçament de la construcció/ urbanització / rehabilitació, objecte de la sol·licitud.

Quan es pot demanar?

La sol·licitud de la bonificació s'ha de fer abans de l'inici de les obres.
El termini per beneficiar-se de la bonificació comprèn el temps d'urbanització o de construcció, i un any més a partir de l'acabament de les obres. Aquest termini, però, no pot ser superior a tres anys a partir de l'inici de les obres d'urbanització i construcció.

Termini de resolució legal

En el termini d'un més es contestarà a la sol·licitud, i l'aplicació de la bonificació es farà directament en el rebut de l'IBI de l'any corresponent.

Documentació que es lliurarà a l'interessat

Comunicació de l'acord de resolució de l'expedient, que s'enviarà a l'adreça indicada a la sol•licitud per part de l'interessat.

Té cost el tràmit?

No té cap cost per al ciutadà.

Normativa relacionada

Ordenances fiscals vigents del municipi de Sant Andreu de la Barca.
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març)
Llei General Tributària (Llei 58/2003, de 17 de desembre)