Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
26/02/2020 09:55:25
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Sant Andreu m'apassiona

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Pagament de tributs municipals

Descripció

Pagament d'impostos, taxes i preus públics municipals, que s’haurà d’efectuar al Departament de Gestió Tributària (planta baixa de l'Ajuntament), o bé a l’Organisme de Gestió Tributària (ORTG) de la Diputació de Barcelona (també amb oficina a la planta baixa de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, o qualsevol de les oficines repartides en diferents municipis de la província).

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona, física o jurídica, titular d'un tribut municipal.

Com es pot demanar?

Presencialment

Departament: Organisme de Gestió Tributària
Telèfon: 93 202 98 02
Ubicació: Planta baixa de l'Ajuntament
Horari: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores. Demanar cita prèvia a la pàgina https://orgt.cat/cites

Per Internet

Pagament de tributs municipals

Correu postal

Tipus de correu: Ordinari
Departament: Organisme de Gestió Tributària

Ajuntament Sant Andreu de la barca
Pça. de l'Ajuntament, 1
08740 Sant Andreu de la Barca

Documents que cal aportar

1. Avis de pagament. Si no s'ha rebut, cal demanar-ne un duplicat.
2. Si el pagament es fa fora del termini de pagament voluntari, requeriment del pagament on consti l'import i el recarrec per no haver pagat dins el termini legal.

Quan es pot demanar?

En les dates que es fixin en el calendari fiscal de sant andreu de la barca per a cada tribut, el qual es fa públic cada començament d'any. Per altra banda, quan comença un període de pagament s'envia als ciutadans afectats l'avís de pagament, on consta la referència corresponent, la identificació i l'import que el ciutadà ha de pagar.

Termini de resolució legal

Aquest tràmit és immediat.

Documentació que es lliurarà a l'interessat

Document de pagament que es farà efectiu a les entitats bancàries col·laboradores.

Té cost el tràmit?

L'import del tribut en qüestió, el qual s'indica al corresponent avis de pagament

Normativa relacionada

Ordenances Fiscals vigents del municipi de Sant Andreu de la Barca
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març)
Llei General Tributària (Llei 58/2003, de 17 de desembre)

Observacions i Preguntes freqüents

Si no rebo l'avís de pagament, tinc l'obligació de pagar?
Sí: el fet que el ciutadà no hagi rebut l'avís de pagament, no l'allibera de l'obligació de pagar el tribut. per això convé comprovar periòdicament el calendari fiscal i, si cal, sol•licitar duplicats de rebuts de pagament.
Què passa si no pago dins el termini fixat al calendari?
Cada impost o taxa municipal té un període de pagament voluntari; fora d'aquest termini l'import té un 20% de recàrrec, més els interessos de demora
Puc pagar els impostos a terminis?
Sí, tal com fixen les ordenances fiscals. cal fer la sol•licitud de pagaments a terminis.