Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
24/04/2018 14:47:00
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Sant Jordi 2018

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Sol·licitud de subvenció destinats a projectes educatius de les Associacions de Mares i Pares d' alumnes any 2017

Descripció

Concessió subvenció per a projectes educatius promoguts per les Associacions de Mares i Pares d'alumnes ( AMPA's) d'educació infantil, primària i secundària, i de les escoles bressols de titularitat municipal de Sant Andreu de la Barca que anualment atorga l'Ajuntament mitjançant una convocatòria.

Qui ho pot demanar?

Les AMPA's dels centres públics d'educació infantil, primària i secundària del municipi, i de les escoles bressols de titularitat municipal , que hauran d'estar inscrites en el Registre Municipal d'Entitats, per realitzar activitats de caràcter educatiu, cultural, social o artístic, amb especial projecció a Sant Andreu de la Barca.

Les persones físiques, que realitzin activitats de caràcter educatiu, cultural, social o artístic, amb especial projecció a Sant Andreu de la Barca

Com es pot demanar?

Presencialment

Departament: Ensenyament
Telèfon: 93 635 64 02
Ubicació: 2n planta Ajuntament
Horari: Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres, de 9h a 14 hores i dijous tarda de 16h a 19 hores (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre).

Per Internet

Sol.licitud online (E-TRAM)

Documents que cal aportar

1.-Sol.licitud de Subvenció, d'acord amb el model tipus formalitzat d'aquest Ajuntament, que està disponible a la Pàgina Web de l'Ajuntament www.sabarca.cat (tràmits) o bé a la Regidoria corresponent de l'Ajuntament.
2.-Projecte d'Activitat (annex 1).
3.-Pressupost previst (annex 2).
4.-Declaració responsable de complir totes les condicions que es recullen a les presents bases, a la Llei General de Subvencions d'aquest Ajuntament (annex 3)
5.- Certificat de domiciliació bancària (annex 4).
6.- Declaració responsable per obtenir-ne subvenció i de trobar-se facultat per actuar en nom de l'entitat (annex 5).
7.- Declaració protecció infància i adolescència (annex 6)
8- Compte justificatiu simplificat (annex 7).
9.- Certificat o autorització d'estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social (annex 8).
9.- Certificat o autorització d'estar al corrent de les seves obligacions amb l' agència tributària (annex 9 ).
10.- En quant a les entitats, fotocòpies compulsades de:
10.1) Estatuts de l'entitat*
10.2) Acta de constitució de l'entitat, o la nova junta directiva*
10.3) Inscripció de l'entitat al registre Municipal d'Associacions de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca*
10.4) NIF/CIF de l' entitat*
10.5) DNI/NIF de la persona signant de la sol.licitud*
*Aquesta documentació no cal presentar-la sempre hi quan s'hagi presentat a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en ocasions anteriors i no hagi hagut cap variació.

Quan es pot demanar?

El termini de presentació de la sol.licitud amb tota la documentació s'estableix des del 18 de juliol al 12 d'octubre del 2017 (ambdós inclosos).


Termini de resolució legal

Les subvencions s'atorgaran en el termini de tres mesos a comptar des de la data límit del termini de presentació de les sol.licituds, mitjançant resolució de la Junta de Govern Local a proposta de la Comissió Qualificadora.

Documentació que es lliurarà a l'interessat

Una còpia de la sol·licitud registrada.

Té cost el tràmit?

No té cap cost

Normativa relacionada

Les Bases específiques reguladores de les subvencions destinades a projectes educatius de les Associacions de Mares i Pares de les escoles públiques de Sant Andreu de la Barca (infantil, primària, secundària i escoles bressols municipals), aprovades pel Ple en data 26 de gener de 2017.

En tot allò que no estigui previst en les presents bases seran d'aplicació l'Ordenança de Subvencions de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i els organismes autònoms que en depenen i la Llei 38/2003, General de subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

Observacions i Preguntes freqüents

A continuació, en recursos associats (columna de la dreta), podeu descarregar els models de sol·licituds i documentació.
**Els arxius PDF es poden omplir amb el mateix ordinador o manualment.