Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
24/04/2018 04:44:44
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Sant Jordi 2018

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Ajuts a la Rehabilitació , renovació i manteniment del Parc Públic d'habitatges

Descripció

Si voleu fer obres de rehabilitació en un edifici construït abans de l'1 de gener de 1981, i voleu sol·licitar aquest ajuts, s'ha de realitzar un pas previ: comptar amb un informe sobre l'estat de l'edifici (ITE, inspecció tècnica de l'edifici) realitzar per un arquitecte o arquitecte tècnic segons les prescripcions de la Generalitat de Catalunya

Qui ho pot demanar?

Persones o entitats promotores de les obres de rehabilitació que siguin propietàries, usufructuàries, llogateres o usuàries dels edificis d'us residencial o d'un habitatge.
Haver passat l'ITE i disposar del resultat de l'inspecció.
Que l'edifici ha d'estar construït abans de l'1 de gener de 1981

Com es pot demanar?

Presencialment

Departament: Oficina Local d'Habitatge
Telèfon: 93 635 64 02 ext 202
Ubicació: segona planta
Horari: 9 a 13 hores

Correu postal

Tipus de correu: Ordinari
Departament: Oficina Local d'Habitatge

Ajuntament Sant Andreu de la barca
Pça. de l'Ajuntament, 1
08740 Sant Andreu de la Barca

Documents que cal aportar

- Original DNI/NIF/NIE de la persona que signa la sol·licitud i documentació acreditativa de la representació de l'entitat.
- Original del document d'identificació de la comunitat (CIF)
- Declaració responsable de no trobar-se en cap de les circunstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvenciones.
- Declaració responsable conforme el sol·licitant es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
- Acta de la comunitat de propietaris on s'aprovin les obres de rehabilitació amb la relació annexa de copropietaris.
- Projecte tècnic.
- Pressupost de l'empresa que realitza l'obra.
- Llicència municipal d'obres.
- Ordre d'execució vigent i actualitzada en cas de obres començades per risc greu i imminent

Quan es pot demanar?

NO HI HA CONVOCATORIA PER L'ANY 2011

Documentació que es lliurarà a l'interessat

copia de la sol·licitud presentada al Registre d'entrada de documents de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

Té cost el tràmit?

NO

Normativa relacionada

Pla del Dret a l'Habitatge 2009-2012, aprovat pel Decret 13/2010, de 2 de febrer

Observacions i Preguntes freqüents

obligacions de les persones beneficiàries d'aquest ajuts:
- Comunicar l'inici de les obres i la seva finalització
- Realitzar les actuacions subvencionades d'acord amb el projecte presentat i aprovat
- Presentar les factures i justificar les despeses.
- Presentar la certificació de l'AEAT que acrediti que els beneficiàris estan al corrent de les seves obligacions tributàries.
- Presentar certificar d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.
- Comunicar qualsevol modificació de les actuacions i l'obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat