Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
26/02/2020 10:37:49
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Sant Andreu m'apassiona

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Oferta pública de treball - Sol·licitud d'admissió en procés selectiu

Descripció

Aquest tràmit us permet sol·licitar l'admissió en un procés selectiu que correspon a una plaça de l'oferta pública d'ocupació.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, així com el seu representant legal, que compleixi els requisits que s'exigeixen a les bases específiques que regulin el procés de selecció.

Com es pot demanar?

Presencialment

Departament: Registre general
Telèfon: 936356400
Ubicació: Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
Horari: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), per la tarda, de 16:00 a 19:00 hores

Per Internet

S'haurà d'adjuntar el formulari normalitzat signat electrònicament disponible en aquest espai

Correu postal

Tipus de correu: Ordinari
Departament: Recursos Humans

Ajuntament Sant Andreu de la barca
Pça. de l'Ajuntament, 1
08740 Sant Andreu de la Barca

Documents que cal aportar

Títol de nivell de català i/o castellà.

Justificant del pagament de la taxa municipal per expedició de documents administratius, per prendre part en concursos o oposicions per a places de la plantilla.

Currículum vitae.

Quan es pot demanar?

El termini per a la presentació de les sol·licituds vindrà establert a les bases específiques de la convocatòria.

Termini de resolució legal

Vindrà determinat per les bases específiques de la convocatòria.

Té cost el tràmit?

Per cada proposició, per prendre part en concursos o oposicions per a places de la plantilla s'haurà d'abonar la taxa per expedició de documents administratius, establerta a l'Ordenança fiscal núm. 8.

Normativa relacionada

Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local.
Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
Reial decret 707/1979, de 5 d'abril, pel qual es determina la fórmula de jurament o promesa per a la presa de possessió de càrrecs o funcions públiques.
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i els programes mínims al fet que ha d'ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris d'Administració Local.
Reglament General d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració General de l'Estat i de Provisió de Llocs de treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l'Administració General de l'Estat aprovat pel Reial decret 364/1995, de 10 de març.
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel que s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (TRFPC).
Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i de l'Aranès en els processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball de les Administracions Públiques de Catalunya.
Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes.
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Llei 40/2015, del Règim jurídic de les Administracions Públiques.

Observacions i Preguntes freqüents

Per resoldre qualsevol dubte o aclariment us podreu adreçar al Departament de Recursos Humans, telefònica o electrònicament (rrhh@sabarca.cat).

Documents relacionats