Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
29/02/2020 05:37:44
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Sant Andreu m'apassiona

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Declaració responsable d'obertura

Descripció

És el règim d'intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l'exercici d'una activitat, que disposa de la documentació acreditativa corresponent i que es compromet a mantenir-me el compliment durant l'exercici d'aquesta activitat.
Se sotmeten a aquest règim les activitats no incloses als annexes de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats ( LPCAA), ni a la Llei 11/2009, ni les afectades per altres règims d'intervenció sectorial ( ex. Parcs eòlics, pedreres, piscines d'us públic, establiments de pírcings, centres de cultes, etc.) que no figuren als annexes 1 o 2 de la Llei 3/2010, i que no presenten risc d'incendi, d'acord amb l'Ordença municipal d'intervenció ambiental, de seguretat i de salut pública.

Qui ho pot demanar?

La persona física o júridica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua

Com es pot demanar?

Presencialment

Departament: Activitats
Telèfon: 93 635 64 03
Ubicació: 3a planta ajuntament
Horari: dies feiners, de 9:00 a 14:00 i dijous feiners ( excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre) per la tarda de 16:00 19:00

Per Internet

Declaració responsable d'obertura (plataforma eTRAM)

Correu postal

Tipus de correu: Ordinari
Departament: Activitats

Ajuntament Sant Andreu de la barca
Pça. de l'Ajuntament, 1
08740 Sant Andreu de la Barca

Documents que cal aportar

Instància.
Fotocòpia del DNI del titular (CIF si és societat).
Fotocòpia de les escriptures de constitució de la societat i poders.
Fotocòpia del DNI de representant de la societat.
Fotocòpia del contracte de lloguer del local o de l’escriptura de propietat del local.
Informe urbanístic municipal o una referència a la seva sol・licitud, si aquest no s’ha emès en el termini de vint dies de que disposa l’Ajuntament.
Plànol d’emplaçament de l’establiment, marcant la ubicació exacta del local, a escala 1/1000.
Plànol en planta detallat de l’establiment
Declaració responsable d’obertura, en la qual l’interessat haurà de manifestar, sota la seva responsabilitat, que disposa de la documentació acreditativa del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal•lació o establiments.
Fotocòpia del justificant del pagament de les taxes.
Fotocòpia de la Declaració responsable d’inici d’activitats per a establiments alimentaris, si es tracta d'un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 ( si escau)

Quan es pot demanar?

Es pot presentar en qualsevol moment

Termini de resolució legal

No hi ha resolució

Documentació que es lliurarà a l'interessat

Cap, les declaración responsables presentades d'acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat declarada. La declaració responsable faculta a l'Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen.

Té cost el tràmit?

Les taxes s'han de liquidar en el moment en què es presenta la documentació i es calcularan d’acord amb el que estableixi l’Ordenança Fiscal vigent en el moment de la presentació.

Normativa relacionada

Ordenança d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut publica.

Observacions i Preguntes freqüents

Quand el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la declaració responsable detecti qualsevol inesactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que tindra qinze dies per corregir-lo i perfeccionar la comunicació o la declaració.

Regidories de les quals depèn

Medi Ambient i Activitats