Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
28/04/2017 04:33:06
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Tornem a obrir les portes

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Sol·licitud de subvenció destinats a projectes de participació ciutadana 2016

Descripció

Les entitats i associacions de Sant Andreu de la Barca poden optar a les subvencions que anualment atorga l'Ajuntament mitjançant una convocatòria periódica

Qui ho pot demanar?

1. Les entitats sense ànim de lucre de caràcter local o supramunicipal, que hauran d?estar inscrites en el Registre Municipal d?Entitats, per realitzar activitats de caràcter cultural, social, artístic o educatiu, amb especial projecció a Sant Andreu de la Barca.

2.Les persones físiques, que realitzin activitats de caràcter cultural, social, artístic o educatiu, amb especial projecció a Sant Andreu de la Barca

Com es pot demanar?

Presencialment

Departament: Participació Ciutadana
Telèfon: 936356400
Ubicació: Ajuntament
Horari: Laborables de dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Correu postal

Tipus de correu: Ordinari
Departament: Participació Ciutadana

Ajuntament Sant Andreu de la barca
Pça. de l'Ajuntament, 1
08740 Sant Andreu de la Barca

Documents que cal aportar

1.- Sol·licitud de Subvenció, d'acord amb el model tipus formalitzat d'aquest Ajuntament, que està disponible a la pàgina WEB de l'Ajuntament www.sabarca.cat o bé a la Regidoria corresponent de l'Ajuntament.
2.- Projecte de l'activitat (annex 1).
3.- Pressupost previst.(annex 2)
4.- Declaració responsable (annex3) de complir totes les condicions que es recullen a les presents bases, a la Llei General de Subvencions i a l'Ordenança General de Subvencions d'aquest Ajuntament.
5.- Certificat de domiciliació bancària (annex4).
6.- Declaració responsable per obtenir-ne subvenció i de trobar-se facultat per actuar en nom de l'entitat.(annex5)
7.- Certificat o autorització de estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social. .(annex6)
8.- Certificat o autorització d'estar al corrent de les seves obligacions amb l'agencia tributaria .(annex7)
9.- Un cop finalitzat l'activitat cal aportar el compte justificatiu simplificat (annex 8).

9.- Quant a les entitats, fotocòpies compulsades de:
9.1.Estatuts de l'entitat. *
9.2.Acta de constitució de l'entitat, o de la nova junta directiva *
9.3.Inscripció de l'entitat al Registre Municipal d'Associacions de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. *
9.4.NIF/CIF de l'entitat. *
9.5.DNI/NIF de la persona signant de la sol·licitud. *

* Aquesta documentació no cal presentar-la sempre hi quan s'hagi presentat a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en ocasions anteriors i no hagi hagut cap variació.

Quan es pot demanar?

Del 20 de maig al 13 de juliol de 2016 (projectes culturals)

Documentació que es lliurarà a l'interessat

Una còpia de la sol·licitud registrada

Té cost el tràmit?

no te cost

Normativa relacionada

Les Bases específiques reguladores de les subvencions destinades a projectes culturals i de participació ciutadana aprovades pel ple en data 25 de febrero de 2016.

En tot allò que no estigui previst en les presents bases seran d'aplicació l'Ordenança de Subvencions de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i els organismes autònoms que en depenen i la Llei 38/2003, General de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.

Observacions i Preguntes freqüents

A continuació, en recursos associats (columna de la dreta), podeu descarregar els models de sol·licituds i documentació.
** Els arxius PDF es poden omplir amb el mateix ordinador o manualment

Regidories de les quals depèn

Participació ciutadana