Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
19/02/2020 22:56:49
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
carnaval 2020

Home |

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Sol·licitud de subvenció destinats a activitats esportives per l'any 2019

Descripció

La Regidoria d'Esports, entre altres objectius, fomenta l'associacionisme i promociona l'activitat esportiva d'iniciació i promoció, federada i escolar.

Les entitats i associacions de Sant Andreu de la Barca poden optar a les subvencions que anualment atorga l'Ajuntament mitjançant una convocatòria periòdica.

Qui ho pot demanar?

Poden sol·licitar subvencions per a la celebració d'actes i activitats esportives:

1. Col·lectius constituïts per a la realització d'activitats de reconeguda projecció local amb seu social i que actuïn en el terme de Sant Andreu de la Barca, com per exemple les entitats següents:

2.1.- Les entitats esportives sense finalitat de lucre.
2.2.- Les associacions municipals de pares i mares d'alumnes (AMPA).
2.3.- Les associacions de veïns i veïnes.
2.4.- Les associacions socioculturals.

2. Les persones físiques i jurídiques acollides a la legislació vigent en matèria d'associacions que promoguin activitats previstes en aquestes bases i actuïn en el terme de Sant Andreu de la Barca

Com es pot demanar?

Presencialment

Departament: Departament d'Esports
Telèfon: 936534408
Ubicació: C/ Bonaventura Pedemonte sn
Horari:  Matins de 10 a 14. A les tardes dimarts i dijous de 17 a 20 h.

Per Internet

www.sabarca.cat

Documents que cal aportar

Sense perjudici de la documentació bàsica requerida a l?article 5 de les bases reguladores, les sol·licituds per activitats esportives hauran d?anar acompanyades de la següent documentació:

1. Còpia de l?assegurança de responsabilitat civil amb el rebut de pagament de l?any en curs. L?assegurança de responsabilitat civil haurà de complir amb el que estableix a la disposició segona del Decret 58/2010 de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.

(Tota activitat o competició esportiva, federada o no, que organitzin a Catalunya les entitats esportives regulades en aquest Decret, així com qualsevol persona física o jurídica, obliga a subscriure una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el risc de l'activitat o competició esportiva davant de tercers amb uns capitals mínims de 600.000,00 euros per sinistre i 150.000,00 euros per víctima. Als efectes d'aquesta disposició també es consideren tercers els mateixos esportistes participants i d'altres intervinents.)

2. Certificat de l?assemblea general de tancament i aprovació del pressupost anterior i el vigent. Còpia de l?acta de l?Assemblea general.

3. Fitxa actualitzada de l?entitat.

4.Relació d?esportistes i tècnics( dades personals nom i cognoms, DNI adreça i tel), i equips inscrits al les competicions oficials de la temporada vigent. En el cas que es sol·liciti subvenció per a la contractació de tècnics esportius, còpia dels Tc?s dels tècnics que es relacionin, des de l?inici de la temporada o de l?inici de la contractació.

5. Còpia dels certificats negatius del Registre Central de delinqüents sexuals, dels tècnics esportius de l?entitat que estiguin amb menors.

6.Certificat o acreditació d?inscripció dels tècnics esportius en el ROPEC.

Quan es pot demanar?

Les sol·licituds es podran presentar per escrit al Registre General de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

1. El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el BOPB.

3. Amb un mes d'antelació per a actes i activitats puntuals. Data màxima per presentar sol·licituds per a aquests actes: 15 de novembre.

Termini de resolució legal

Les subvencions es resoldran en el termini de màxim de 90 dies a comptar des de la data límit del termini de presentació de les sol·licituds, mitjançant acord de la Junta de Govern Local a proposta de la Comissió qualificadora.

Documentació que es lliurarà a l'interessat

Una còpia de la sol·licitud registrada

Té cost el tràmit?

No té cost

Normativa relacionada

La concessió de les subvencions objecte d'aquesta convocatòria de subvencions a les entitats i associacions, es regeix a més de l'establert en les bases específiques, per:

- L'Ordenança General de Subvencions aprovada per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en data 30 de març de 2006 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 88 de data 13/04/2006.
- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS)i el seu Reglament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, en tot allò que sigui considerat desenvolupament de la normativa bàsica indicada a la disposició final primera de la indicada Llei de subvencions.
- Decret 179/1995, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marc, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
- Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAPIBG).

Les Bases específiques reguladores de les subvencions destinades a activitats esportives aprovades pel Ple en data 25 de gener de 2018 i publicades en el BOPB de 8 febrer de 2018.

La modificació de l?annex VI (activitats i iniciatives esportives), de les Bases específiques reguladores de les subvencions destinades, entre d?altres a, activitats, projectes i serveis d?esports, aprovades pel Ple en data 31 de gener de 2019, i van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 15 de febrer de 2019.

Observacions i Preguntes freqüents

A continuació, en recursos associats (columna de la dreta), podeu descarregar els models de sol·licituds i documentació.

Regidories de les quals depèn

Esports