Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
21/02/2020 12:50:40
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
carnaval 2020

Home |

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Bonificació a l'impost sobre béns immobles (IBI), per a titulars de famílies nombroses i monoparentals

Descripció

Sol·licitud de bonificació a la quota de l'impost sobre béns immobles (IBI) per ser titular de família nombrosa o monoparental, de la qual en poden gaudir tant els propietaris dels habitatges, com els seus llogaters, si son aquests en darrera instància qui suporten el pes del tribut, per repercussió de la quota en els rebuts de lloguer.
Els percentatges de bonificació dependran del valor cadastral de l'habitatge, segons el següent quadre:
Valor cadastral de l’habitatge Bonificació
fins a 40.000 € 50%
de 40.001 € a 60.000 € 40%
de 60.001 € a 80.000 € 30%
de 80.001 € a 100.000 € 20%
de 100.001 € en endavant 10%

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona titular de família nombrosa o monoparental resident al municipi de Sant Andreu de la Barca, sempre que estigui empadronat al domicili del qual en demana la bonificació de l'IBI. L'empadronament és condició necessària per a justificar la residència.

Com es pot demanar?

Presencialment

Departament: Gestió Tributària
Telèfon: 93 635 64 00
Ubicació: Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
Horari: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), per la tarda, de 16:00 a 19:00 hores.

Correu postal

Tipus de correu: Ordinari
Departament: Gestió Tributària

Ajuntament Sant Andreu de la barca
Pça. de l'Ajuntament, 1
08740 Sant Andreu de la Barca

Documents que cal aportar

Títol vigent de família nombrosa o monoparental, expedit pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya

Quan es pot demanar?

La bonificació es podrà sol·licitar fins el 31 de desembre de l'exercici immediat anterior a aquell en què hagi de tenir efectivitat, sense que pugui tenir caràcter retroactiu.

Termini de resolució legal

En el termini d'un més es contestarà a la sol·licitud, i l'aplicació de la bonificació es farà directament en el rebut de l'IBI de l'any corresponent, en el cas de propietaris, mentre que en el cas de llogaters, se'ls abonarà la quantitat que correspongui una vegada justifiquin la part de l'impost que el propietari els hagi repercutit en el rebut de lloguer.

Documentació que es lliurarà a l'interessat

Comunicació de l'acord de resolució de l'expedient, que s'enviarà a l'adreça indicada a la sol·licitud per part de l'interessat.

Té cost el tràmit?

No té cap cost per al ciutadà

Normativa relacionada

Ordenances fiscals vigents del municipi de Sant Andreu de la Barca.
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març)
Llei General Tributària (Llei 58/2003, de 17 de desembre)