Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
26/04/2018 04:13:43
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Sant Andreu m'apassiona

Home |

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Sol·licitud de subvenció destinats a projectes de participació ciutadana 2017

Descripció

Les entitats i associacions de Sant Andreu de la Barca poden optar a les subvencions que anualment atorga l'Ajuntament mitjançant una convocatòria periódica.

Qui ho pot demanar?

1.Les entitats sense ànim de lucre de caràcter local o supramunicipal, que hauran d'estar inscrites en el Registre
Municipal d'Entitats, per realitzar activitats de caràcter cultural, social, artístic o educatiu, amb especial projecció a Sant
Andreu de la Barca.

2.Les persones físiques, que realitzin activitats de caràcter cultural, social, artístic o educatiu, amb especial projecció a
Sant Andreu de la Barca.

Com es pot demanar?

Presencialment

Departament: Participació Ciutadana
Telèfon: 936356400
Ubicació: Ajuntament
Horari: Laborables de dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Correu postal

Tipus de correu: Ordinari
Departament: Participació Ciutadana

Ajuntament Sant Andreu de la barca
Pça. de l'Ajuntament, 1
08740 Sant Andreu de la Barca

Documents que cal aportar

- Model de sol·licitud, d?acord amb el model tipus formalitzat d?aquest Ajuntament, que està disponible a la pàgina WEB de l?Ajuntament www.sabarca.cat o bé a la Regidoria corresponent de l?Ajuntament, que inclourà les dades següents:
- Dades generals de l?entitat o de la persona física.
- Identificació de qui subscriu la sol·licitud, i el caràcter amb que ho fa.
- Projecte de l?activitat o programa a subvencionar amb descripció detallada que permeti comprendre l?abast, la intenció i la importància de la proposta (annex 1).
- Pressupost previst de l?activitat, amb el pressupost detallat de les despeses desglossat i ingressos a realitzar per la seva execució (annex 2).
- Declaració responsable de complir totes les condicions que es recullen a les presents bases, a la Llei General de Subvencions i a l?Ordenança General de Subvencions d?aquest Ajuntament. (annex 3)
- Certificat de domiciliació bancària per a transferir l?import de la subvenció que es pugui beneficiar. (annex4)
- Declaració de no trobar-se en cursa en prohibició per a contractar amb les administracions públiques o per obtenir-ne subvenció i de trobar-se facultat per actuar en nom de l?entitat(annex 5).
- Per als projectes i activitats que impliquin treball amb menors, en compliment de l?article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció jurídica del menor el sol·licitant haurà de presentar una declaració responsable (annex 6) en què manifesti les persones que està previst que hi participin i que disposa de les certificacions negatives del Registre Central de delinqüents sexuals per cadascuna de les persones que hi participin, tant si són voluntàries com a contractats per acreditar que les persones que s?adscriuran a l?execució del contracte, per exercir professions, oficis o activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i la corrupció de menors, així com pel delicte de tràfic de persones.-- Quant a les entitats, fotocòpies compulsades de:
-- Estatuts de l?entitat. *
-- Acta de constitució de l?entitat. *
-- Inscripció de l?entitat al Registre Municipal d?Associacions de l?Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. *
-- NIF/CIF de l?entitat. *
-- DNI/NIF de la persona signant de la sol·licitud. *

* Aquesta documentació no cal presentar-la sempre hi quan s?hagi presentat a l?Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en ocasions anteriors i no hagi hagut cap variació.

Quan es pot demanar?

Del de 23 de maig al 19 de juny de 2017

Documentació que es lliurarà a l'interessat

Una còpia de la sol·licitud registrada

Té cost el tràmit?

No té cost

Normativa relacionada

Les Bases específiques reguladores de les subvencions destinades a projectes culturals i de participació ciutadana aprovades pel ple en data 14 de març de 2017.

En tot allò que no estigui previst en les presents bases seran d'aplicació l'Ordenança de Subvencions de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i els organismes autònoms que en depenen i la Llei 38/2003, General de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.

Observacions i Preguntes freqüents

A continuació, en recursos associats (columna de la dreta), podeu descarregar els models de sol·licituds i documentació.

** Els arxius PDF es poden omplir amb el mateix ordinador i s'han d'entregar signats digitalment

Regidories de les quals depèn

Participació ciutadana