Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
26/04/2018 13:23:26
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Sant Andreu m'apassiona

Home |

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Sol·licitud de subvenció destinats a projectes en l'àmbit de la joventut 2017

Descripció

Les entitats i associacions juvenils de Sant Andreu de la Barca poden optar a les subvencions anuals i puntuals atorgades per l'Ajuntament durant l'any 2017.

Qui ho pot demanar?

1. Les entitats juvenils sense ànim de lucre de caràcter local o supramunicipal, que hauran d'estar inscrites en el Registre Municipal d'Entitats, per realitzar activitats de caràcter juvenil, cultural, social, artístic o educatiu, adreçat a la població jove de Sant Andreu de la Barca.
2. Les persones físiques, que realitzin activitats de caràcter cultural, social, artístic o educatiu, adreçat als i les joves amb especial projecció a Sant Andreu de la Barca.

Com es pot demanar?

Presencialment

Departament: Cultura i Joventut
Telèfon: 93 635 64 00
Ubicació: Ajuntament, núm. 1, 2a planta
Horari: De 9.00 a 14.00 hores

Correu postal

Tipus de correu: Ordinari
Departament: Joventut

Ajuntament Sant Andreu de la barca
Pça. de l'Ajuntament, 1
08740 Sant Andreu de la Barca

Documents que cal aportar

1.- Sol·licitud de Subvenció, d'acord amb el model tipus formalitzat d'aquest Ajuntament, que està disponible a la pàgina WEB de l'Ajuntament www.sabarca.cat o bé a la Regidoria corresponent de l'Ajuntament.
2.- Projecte de l'activitat (annex 1).
3.- Pressupost previst (annex 2)
4.- Declaració responsable (annex3) de complir totes les condicions que es recullen a les presents bases, a la Llei General de Subvencions i a l'Ordenança General de Subvencions d'aquest Ajuntament.
5.- Certificat de domiciliació bancària (annex4).
6.- Declaració responsable per obtenir-ne subvenció i de trobar-se facultat per actuar en nom de l'entitat (annex5)
7.- Declaració responsable protecció a la infància i adolescència per als projectes i activitats que impliquin treball amb menors (annex6)
8.- Un cop finalitzat l'activitat cal aportar el compte justificatiu simplificat (annex 7).

9.- Quant a les entitats, fotocòpies compulsades de:
9.1.Estatuts de l'entitat. *
9.2.Acta de constitució de l'entitat, o de la nova junta directiva *
9.3.Inscripció de l'entitat al Registre Municipal d'Associacions de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. *
9.4.NIF/CIF de l'entitat. *
9.5.DNI/NIF de la persona signant de la sol·licitud. *

* Aquesta documentació no cal presentar-la sempre hi quan s'hagi presentat a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en ocasions anteriors i no hagi hagut cap variació.

Quan es pot demanar?

Del 17 de juny del 2017 al 11 de juliol de 2017 (projectes en l'àmbit de la joventut)

Documentació que es lliurarà a l'interessat

Una còpia de la sol·licitud registrada

Té cost el tràmit?

No te cost.

Normativa relacionada

Les Bases específiques reguladores de les subvencions destinades a projectes en l'àmbit de la Joventut aprovades pel ple en data 25 de febrero de 2016.

En tot allò que no estigui previst en les presents bases seran d'aplicació l'Ordenança de Subvencions de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i els organismes autònoms que en depenen i la Llei 38/2003, General de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.

Observacions i Preguntes freqüents

A continuació, en recursos associats (columna de la dreta), podeu descarregar els models de sol·licituds i documentació.
** Els arxius PDF es poden omplir amb el mateix ordinador i han d'anar signat electrònicament.

Regidories de les quals depèn

Joventut