Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
21/02/2020 22:37:37
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
carnaval 2020

Home |

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Convocatòria de subvencions per a les entitats participants en la CAVALCADA DE REIS de 2020

Descripció

Constitueix l'objecte d'aquestes bases regular i fixar els criteris i procediment per a la concessió de subvencions per a la decoració i adequació de carrosses participants a la cavalcada de reis, organitzada per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el 5 de gener corresponent a l'any següent al de la seva convocatòria, sempre que es reuneixin les condicions i els requisits establerts en les presents bases

Qui ho pot demanar?

Podran obtenir la condició de beneficiàries i percebre aquestes subvencions, totes aquelles entitats o associacions que reuneixin els següents requisits:
- Constar inscrites al Registre municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes.
- Tenir el seu domicili social al municipi de Sant Andreu de la Barca.
- Disposar d'un equip de treball de 2 persones com a mínim, qualificat en matèria de construcció d'elements escenogràfics, vestuari i maquillatge, per poder garantir un bon ritme de treball i, assolir un nivell òptim de qualitat artística.
- Disposar d'un equip humà de seguretat de 8 persones com a mínim (per cada costat de la plataforma se situaran 4 persones), que realitzarà tasques de protecció a la carrossa i que aniran visiblement identificats, per minimitzar així els riscos derivats d'una activitat itinerant a la via pública.
- Disposar d'un extintor de pols ABC, amb eficàcia 21A, 113B i C.
- Disposar d'un vehicle amb bola i amb capacitat tractora i/o reductora de la marxa, amb prestacions suficients per garantir l'estabilitat de la marxa de la carrossa durant la cercavila.
- Disposar obligatòriament d'una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el risc, exigit per la reglamentació d'espectacles i activitats recreatives.
- Donar compliment a la normativa vigent en matèria de circulació (matriculació, fitxa tècnica, permís de circulació, passar l?ITV, assegurança, etc) i en matèria de subvencions.
- Estar al corrent del pagament de qualsevol obligació tributària, amb l?Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i amb la Seguretat Social.

Com es pot demanar?

Per telèfon

Número: 936356400
Horari d'atenció telefòncia: Dies feiners de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, dijous de 16 a 19 hores (excepte els mesos de juny a setembre)

Presencialment

Departament: Cultura
Telèfon: 936356400
Ubicació: 2a. planta Ajuntament de St. Andreu de la Barca
Horari: Dies feiners de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, dijous de 16 a 19 hores (excepte els mesos de juny a setembre)

Per Internet

Sol·licitud de subvenció per a les entitats participants en la cavalcada de Reis

Correu postal

Tipus de correu: Certificat
Departament: CULTURA

Ajuntament Sant Andreu de la barca
Pça. de l'Ajuntament, 1
08740 Sant Andreu de la Barca

Documents que cal aportar

a) Model de sol'licitud, segons imprès normalitzat de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
b) Projecte respecte a la temàtica de la decoració de la carrossa de cavalcada de reis, respectant les directrius marcades per la Regidoria de Cultura, amb indicació del pressupost previst.
c) Annex 1 Qüestionari de la Subvenció de la Cavalcada de Reis.
d) Breu memòria fotogràfica (opcional).
e) Document acreditatiu de la titularitat del número de compte bancari indicat en la sol'licitud, a nom de l'entitat o associació sol·licitant, on l'Ajuntament realitzarà el pagament de la subvenció que en el seu cas s'assigni.
f) Certificat d'estar al corrent del pagament de qualsevol obligació tributària amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i amb la Seguretat Social, en cas que no s'autoritzi a l?Ajuntament per tal que pugui consultar aquestes dades.

Quan es pot demanar?

Del 31 de maig al 28 de juny de 2019.


Termini de resolució legal

El termini per a resoldre i notificar la resolució del procediment de concessió d'aquestes subvencions serà de dos (2) mesos a comptar a partir de l'exhauriment del termini de presentació de les sol·licituds.

Té cost el tràmit?

Aquest tràmit no te cap cost per a les entitats

Normativa relacionada

El marc normatiu per qual es regiran aquestes subvencions està constituït per les disposicions que s'indiquen a continuació:
1. La convocatòria específica anual que s'aprovi.
2. Aquestes Bases reguladores.
3. L'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovada inicialment pel Ple municipal el 30 de març de 2006, que va esdevenir aprovada definitivament i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 276 el 18 de novembre de 2006.
4. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu Reglament de desenvolupament, en tot allò que sigui considerat desenvolupament de la normativa bàsica indicada a la disposició final primera de la indicada Llei de subvencions.
5. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
6. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
7. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
8. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
9. Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació i bon govern.
10. Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
11. Llei 39/2015, d?1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
12. Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Regidories de les quals depèn

Cultura