Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
21/02/2020 22:39:37
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
carnaval 2020

Home |

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Comunicació Prèvia d'obertura

Descripció

Ès el règim d'intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement d l'Ajuntament fets o elements relatius a l'inici d'una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s'acompanya dels documents necessaris per al seu exercici

Se sotmeten a aquest règim les activitats no incloses al annexos de la LLei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), ni a la Llei 11/2009, per`que, o be figuren als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010 o bé presenten risc d'incendi, d'acord amb l'Ordenança municipal d'intervenció ambiental, de seguretat i de salut pública.

Qui ho pot demanar?

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha d'aportar el document que acrediti la representació.

Com es pot demanar?

Presencialment

Departament: Activitats
Telèfon: 93 635 64 03
Ubicació: 3a planta ajuntament
Horari: dies feiners, de 9:00 a 14:00 i dijous feiners ( excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre) per la tarda de 16:00 19:00

Per Internet

Comunicació Prèvia d'obertura (plataforma eTRAM)

Correu postal

Tipus de correu: Ordinari
Departament: Activitats

Ajuntament Sant Andreu de la barca
Pça. de l'Ajuntament, 1
08740 Sant Andreu de la Barca

Documents que cal aportar

Instància (s'adjunta).
Fotocòpia del DNI del titular (CIF si és societat).
Fotocòpia de les escriptures de constitució de la societat i poders.
Fotocòpia del DNI de representant de la societat.
Fotocòpia del contracte de lloguer del local o de l’escriptura de propietat del local.
Informe urbanístic municipal o una referència a la seva sol•licitud, si aquest no s’ha emès en el termini de vint dies de que disposa l’Ajuntament.
L’informe i el certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis.(1)
Projecte bàsic amb el contingut mínim següent:
• Memòria descriptiva de l’activitat
• Memòria justificativa de les mesures correctores adoptades, en especial les referents a prevenció d’incendis.
• Plànol d’emplaçament de l’establiment, marcant la ubicació exacta del local, a escala 1/1000.
• Plànol en planta detallat de l’establiment
• Plànols de seccions
Projecte de prevenció d’incendis i documentació complementària.(2)
Certificació general tècnica acreditativa que l’activitat i les seves instal•lacions s’ajusten al projecte bàsic o a la memòria ambiental i compleixen tots els requisits ambientals exigibles. Aquesta certificació anirà signada pel personal tècnic competent o bé pel director de l’execució del projecte i visat en els casos establerts per l’article 2 del Real Decreto 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col•legial obligatori.
Certificacions o llicències especifiques que, si és el cas, puguin exigir les normes sectorials per a l’exercici de l’activitat.(3)
Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau, i si l'activitat provoca l’abocament d’aigües residuals a la llera pública o al mar, cal adjuntar la corresponent autorització d'abocaments. (4)
Declaració responsable en relació a la pòlissa o el contracte d’assegurances o altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat de l’activitat, si escau.
La declaració de les dades que, segons la persona sol•licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara.(5)
Fotocòpia del justificant del pagament de les taxes.(6)
Fotocòpia de la Declaració responsable d’inici d’activitats per a establiments alimentaris.

NOTA COMUNA:

Cal aportar 2 còpies de la documentació tècnica en suport paper i 1 còpia en suport informàtic, excepte en el cas de la memòria ambiental, en què només cal aportar 1 còpia en suport paper i 1 còpia en suport informàtic.

Pel que fa a la còpia a aportar en suport informàtic, tant els documents de text com la documentació gràfica, s’ha de presentar en format PDF.


NOTES ESPECÍFIQUES:


(1) Caldrà acompanyar la comunicació prèvia de l’informe de prevenció així com el certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis emès per una entitat col•laboradora de l’Administració habilitada en aquesta matèria, per verificar que l’establiment, l’activitat, la infraestructura o l’edifici inclosos en els annexes 1 i 2 de la Llei 3/2010, compleixen les prescripcions establertes per l’esmenta’t informe i per la legislació sectorial aplicable en prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

Quan l’establiment, l’activitat, la infraestructura o l’edifici no estiguin inclosos als annexes 1 i 2 de la Llei 3/2010, el titular acompanyarà a la comunicació prèvia l’informe de prevenció emès pels tècnics municipals o la referència de la seva sol•licitud, així com, el certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis emès per una entitat col•laboradora de l’Administració o pels serveis tècnics municipals i, en el seu cas, el certificat que acrediti el compliment de la normativa sanitària.

(2) La documentació que s’ha d’aportar en matèria d’incendis, segons estableix la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, s’ha d’ajustar al que estableix el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya en la seva pàgina web. Cal dur a terme els passos següents:

 Teclejar la pàgina web www.gencat.cat,
 Entrar al Departament d’Interior
 Seleccionar l’apartat “Bombers”
 Seleccionar “Prevenció d’Incendis”
 Seleccionar “Contingut de la documentació tècnica”

(3) S’haurà de tenir en compte l’indicat a l’Annex I de l’Ordenança d’Intervenció Ambiental, de Seguretat i de Salut Pública de la ciutat de Sant Andreu de la Barca (BOP 18/05/2012).

(4) S’ha de sol•licitar a l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus, d’acord amb el que estableix el Reglament metropolità d’abocament d’aigües residuals.

Es pot consultar la documentació requerida a la pàgina web de l’Entitat del Medi Ambient: http://www.amb.cat/web/emma/Documentacio_permis_abocament


(5) Aquestes dades estaran exceptuades de sotmetre’s a informació pública (en el Registre d’activitats), d’acord amb la Llei orgànica 15/1999 i normativa complementària, de protecció de dades de caràcter personal i, per analogia, al disposat a l’article 20.5 de la Llei 20/2009 (LPCAA).

(6) Les taxes s'han de liquidar en el moment en què es presenta la documentació i es calcularan d’acord amb el que estableixi l’Ordenança Fiscal vigent en el moment de la presentació.

Quan es pot demanar?

Es pot presentar en qualsevol moment

Termini de resolució legal

No hi ha resolució

Documentació que es lliurarà a l'interessat

Cap, les declaración responsables presentades d'acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat declarada. La declaració responsable faculta a l'Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen.

Té cost el tràmit?

Les taxes s'han de liquidar en el moment en què es presenta la documentació i es calcularan d’acord amb el que estableixi l’Ordenança Fiscal vigent en el moment de la presentació.

Normativa relacionada

Ordenança d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut publica.
Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis

Observacions i Preguntes freqüents

Quand el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la declaració responsable detecti qualsevol inesactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que tindra qinze dies per corregir-lo i perfeccionar- la.
Si la inexactitud, falsedat o omissió tenen caràcter essencial el servei tècnic municipal elevarà proposta s l'òrgan municipal competent per tal que, prèvia audiència a la persona interessada dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efecte la comunicació prèvia

Regidories de les quals depèn

Medi Ambient i Activitats

Documents relacionats