Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
19/02/2020 12:08:23
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
carnaval 2020

Home |

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Convocatòria de subvencions als adjudicataris d'habitatges del IMPSOL 2018.

Descripció

Convocatòria per a la concessió de subvencions als adjudicataris d'habitatges en règim de lloguer assequible de
titularitat del IMPSOL, per a l'any 2018.

Aquestes bases específiques tenen per objecte regular els criteris i el procediment de concessió anual de les subvencions destinades al pagament del lloguer de 45 habitatges de titularitat del IMPSOL en règim de lloguer assequible, situades en el Passeig del Parlament de Catalunya, nombres 72 al 78 en el municipi de Sant Andreu de la Barca, sempre que es reuneixin les condicions i els requisits que s'estableixen en aquestes bases

Qui ho pot demanar?

Podran ser beneficiaris i percebre aquestes subvencions totes aquelles persones que reuneixin els següents requisits:

Ser titular d'un contracte de lloguer en vigor, com subarrendatari, d'un habitatge protegit en règim de preu assequible de titularitat del IMPSOL, situat a Sant Andreu de la Barca.

Constituir el seu domicili amb caràcter habitual i permanent en l'habitatge objecto de lloguer, que haurà de mantenir-se durant la percepció de la subvenció que, si escau, s'atorgui.

Disposar la unitat familiar o de convivència d'ingressos màxims, l'import del qual aquest determinat a la base vuitena.

Acreditar la unitat familiar o de convivència uns ingressos mínims suficients per poder pagar el lloguer.

Requisits generals:

No estar dins de cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvenció de conformitat amb l'establert en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Estar al dia en el pagament del lloguer al moment de presentar la sol·licitud.

Estar al corrent en el pagament de qualsevol obligació tributària, amb la Seguretat Social i amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca..

Com es pot demanar?

Presencialment

Departament: Oficina Municipal d'Habitatge
Telèfon: 93 635 64 00
Ubicació: Crta. de Barcelona 1, (Escoles Velles)
Horari: Dilluns a divendres de 09 a 14h.

Documents que cal aportar

-SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LES PERSONES ADJUDICATÀRIES D'HABITATGES DE SANT ANDREU DE LA BARCA EN RÈGIM DE LLOGUER ASSEQUIBLE, DE TITULARITAT DE L'IMPSOL (*aquest document es troba a la columna de la dreta)

-DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LES PERSONES ADJUDICATÀRIES D'HABITATGES DE SANT ANDREU DE LA BARCA EN RÈGIM DE LLOGUER ASSEQUIBLE, DE TITULARITAT DE L'IMPSOL, QUE HAN ESTAT BENEFICIÀRIES DE SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER EN L?EXERCICI ANTERIOR (*aquest document es troba a la columna de la dreta)

-CONSENTIMENT CONSULTA DE DADES EN ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (*aquest document es troba a la columna de la dreta)


Autorización de todos los miembros de la unidad familiar o de convivencia, mayores de 16 años, que convivan, según empadronamiento, con el solicitante, para que el Ayuntamiento pueda consultar los datos que consten en otras Administraciones Públicas, necesarias para la tramitación de la solicitud.

En caso que no autorizar al Ayuntamiento para que pueda consultar los datos, es necesario que aporte la documentación especifica siguiente:
- Declaración del IRPF del último ejercicio de todos los miembros de la unidad familiar o de convivencia.
- En caso de no hacer la declaración de la renda en el ejercicio:
Certificado/s de ingresos y retenciones a cuenta del IRPF, emitidos por la/las empresa/as en el periodo en que haya
trabajado.
Justificantes acreditativos de la percepción de pensiones, subsidios, otras prestaciones sociales, etc.
En caso de no poder aportar la documentación anterior, certificado de imputaciones emitido por la Agencia Estatal de la
Administración tributaria.
Certificado de estar al corriente del solicitante del pago de cualquier obligación tributaria i con la Seguridad Social.

Quan es pot demanar?

Del 16 de juliol de 2018 al 30 de juliol de 2018

Regidories de les quals depèn

Serveis Socials