Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
19/02/2018 14:54:17
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Sant Andreu m'apassiona

Home |

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Sol·licitud de subvenció destinats a projectes culturals 2017

Descripció

Les entitats i associacions de Sant Andreu de la Barca poden optar a les subvencions que anualment atorga l'Ajuntament mitjançant una convocatòria periódica

Qui ho pot demanar?

1. Les entitats sense ànim de lucre de caràcter local o supramunicipal, que hauran d?estar inscrites en el Registre Municipal d?Entitats, per realitzar activitats de caràcter cultural, social, artístic o educatiu, amb especial projecció a Sant Andreu de la Barca.

2.Les persones físiques, que realitzin activitats de caràcter cultural, social, artístic o educatiu, amb especial projecció a Sant Andreu de la Barca

Com es pot demanar?

Presencialment

Departament: Cultura
Telèfon: 93 635 64 00
Ubicació: 2ª planta Ajuntament
Horari: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), per la tarda, de 16:00 a 19:00 hores

Correu postal

Tipus de correu: Ordinari
Departament: Cultura

Ajuntament Sant Andreu de la barca
Pça. de l'Ajuntament, 1
08740 Sant Andreu de la Barca

Documents que cal aportar

1.- Sol·licitud de Subvenció, d'acord amb el model tipus formalitzat d'aquest Ajuntament, que està disponible a la pàgina WEB de l'Ajuntament www.sabarca.cat o bé a la Regidoria corresponent de l'Ajuntament.
2.- Projecte de l'activitat (annex 1).
3.- Pressupost previst.(annex 2)
4.- Declaració responsable (annex3) de complir totes les condicions que es recullen a les presents bases, a la Llei General de Subvencions i a l'Ordenança General de Subvencions d'aquest Ajuntament.
5.- Certificat de domiciliació bancària (annex4).
6.- Declaració responsable per obtenir-ne subvenció i de trobar-se facultat per actuar en nom de l'entitat.(annex5)
7.-Declaració responsable protecció a la infància i adolescència per als projectes i activitats que impliquin treball amb menors (annex6)
9.- Un cop finalitzat l'activitat cal aportar el compte justificatiu simplificat (annex 7).

9.- Quant a les entitats, fotocòpies compulsades de:
9.1.Estatuts de l'entitat. *
9.2.Acta de constitució de l'entitat, o de la nova junta directiva *
9.3.Inscripció de l'entitat al Registre Municipal d'Associacions de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. *
9.4.NIF/CIF de l'entitat. *
9.5.DNI/NIF de la persona signant de la sol·licitud. *

* Aquesta documentació no cal presentar-la sempre hi quan s'hagi presentat a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en ocasions anteriors i no hagi hagut cap variació.

Quan es pot demanar?

Del 23 de maig al 19 de juny de 2017 (projectes culturals)

Documentació que es lliurarà a l'interessat

Una còpia de la sol·licitud registrada

Té cost el tràmit?

No te cost

Normativa relacionada

Les Bases específiques reguladores de les subvencions destinades a projectes culturals i de participació ciutadana aprovades pel ple en data 25 de febrero de 2016.

En tot allò que no estigui previst en les presents bases seran d'aplicació l'Ordenança de Subvencions de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i els organismes autònoms que en depenen i la Llei 38/2003, General de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.

Observacions i Preguntes freqüents

A continuació, en recursos associats (columna de la dreta), podeu descarregar els models de sol·licituds i documentació.
** Els arxius PDF es poden omplir amb el mateix ordinador i han d'anar signat electrònicament.

Regidories de les quals depèn

Cultura