Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
21/02/2020 22:24:51
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
carnaval 2020

Home |

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Declaració de Plus Vàlua (Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana)

Descripció

La plus vàlua (Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana) és un tribut que grava l'increment de valor que experimenten els terrenys de naturalesa urbana i que es manifesta en els casos en què es produeix una transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els béns esmentats. En aquests casos cal que els ciutadans declarin les dades necessàries per a poder liquidar l'impost sobre increment de valor de terrenys de naturalesa urbana.

Qui ho pot demanar?

Amb caràcter obligatori ha de presentar la declaració:
a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o l'entitat a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, que adquireixi el terreny a favor del qual es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.
b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini a títol onerós, la persona física o jurídica, o l'entitat a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, que transmeti el terrenys, o que constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.
Quan el contribuent sigui una persona física no resident a Espanya, tindrà la consideració de substitut del contribuent, la persona física o jurídica, o l'entitat a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, que adquireixi el terreny o a favor del qual es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.

Com es pot demanar?

Presencialment

Departament: Gestió Tributària
Telèfon: 93 635 64 00 ext 105/107
Ubicació: planta baixa de l'Ajuntament
Horari: xxxx

Correu postal

Tipus de correu: Ordinari
Departament: Gestió Tributària

Ajuntament Sant Andreu de la barca
Pça. de l'Ajuntament, 1
08740 Sant Andreu de la Barca

Documents que cal aportar

-Instància sol•licitant la liquidació de la plus vàlua. (pot utilitzar-se el model d'instància facilitat a la pàgina web de l'ajuntament).
-Document justificatiu de la transmissió (escriptura de compra-venda o sentència judicial)
-Fotocòpia del rebut de l'impost sobre béns immobles (només en el cas que no consti a l’escriptura la referència cadastral).
-Documents justificatius de les reduccions, exempcions o bonificacions que s'al•leguin
Si el carrer on és la finca no té nom o numeració oficial, plànol acotat per a la localització de la finca (aquest document no és necessari si es paga rebut d'IBI)

Quan es pot demanar?

Aquesta declaració haurà de ser presentada en els terminis següents, des de la data en què es produeixi la transmissió:
a) Quan es tracti d'actes "inter vius", el termini serà de trenta dies hàbils
b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogables fins a un any a sol•licitud del subjecte passiu

Termini de resolució legal

És immediat si es fa de forma presencial. si es fa per correu, aproximadament quinze dies.

Documentació que es lliurarà a l'interessat

-Liquidació per a poder efectuar el pagament en una entitat bancària.

Té cost el tràmit?

L'import de la liquidació serà el que resulti de l'aplicació de l'ordenança fiscal corresponent. Dependrà del temps transcorregut entre l'adquisició i la transmissió de l'immoble, i del valor cadastral del sol del mateix.

Normativa relacionada

Ordenances Fiscals vigents del municipi de Sant Andreu de la Barca
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març)
Llei General Tributària (Llei 58/2003, de 17 de desembre)

Observacions i Preguntes freqüents

La liquidació resultant es podrà pagar a qualsevol de les entitats bancàries que figuraran a l’anvers de la pròpia liquidació.