Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
18/02/2020 06:17:03
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
carnaval 2020

Home |

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats

Descripció

És l'informe previ en el qual l'Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l'activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent i la disponibilitat i suficiència dels serveis públics municipals per atendre els requeriments de l'activitat.
S'haurà de sol·licitar preceptivament en els supòsits legalment previstos i que es concreten en l'Ordenança municipal d'intervenció ambiental, de seguretat i salut pública i en l'Ordenança municipal d'espectacles públics i activitats recreatives.

Qui ho pot demanar?

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Com es pot demanar?

Presencialment

Departament: Urbanisme
Telèfon: 936356403
Ubicació: 3a. planta de l'ajuntament
Horari: dies feiners, de 9:00 a 14:00 i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre) per la tarda de 16:00 19:00

Per Internet

Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats (plataforma eTRAM)

Correu postal

Tipus de correu: Ordinari
Departament: Urbanisme

Ajuntament Sant Andreu de la barca
Pça. de l'Ajuntament, 1
08740 Sant Andreu de la Barca

Documents que cal aportar

1. Sol.licitud d'acord amb el model normalitzat.
2. Plànol de l'emplaçament de l'activitat projectada que permeti una identificació indubtable de la finca.
3. Memòria descriptiva de l'activitat projectada que expliqui la seva naturalesa i les seves característiques principals, amb determinació de les necessitats d'ús i aprofitaments del sòl i del subsòl, així com dels requeriments de l'activitat respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals.
4. En els casos d'activitats subjectes a la legislació d'accidents greus o que tenen algunes de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques incloses en aquesta legislació d'accidents greus, de conformitat amb els llindars que estableix la normativa de seguretat industrial, la sol.licitud ha de contenir la informació que requereixi aquesta legislació, en especial la Llei 12/2008 i el Reglament que la desenvolupa, en relació a l'anàlisi quantitatiu del risc, d'acord amb les instruccions dictades per la Agència Catalana de Seguretat Industrial.
5. En cas d'actuar com a representant legal, declarar que es disposa de tots els poders necessaris per a presentar-la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

Quan es pot demanar?

Es pot presentar en qualsevol moment.

Termini de resolució legal

El termini per resoldre la petició d'informe urbanístic és d'un mes.
En els supòsits en què aquest s'ha d'emetre aquest informe, en la comunicació prèvia, el termini és de vint dies.

Documentació que es lliurarà a l'interessat

Certificat de l'informe urbanístic.

Té cost el tràmit?

Les taxes s'han de liquidar en el moment en què es presenta la documentació i es calcularan d'acord amb el que estableixi l'Ordenança Fiscal vigent en el moment de la presentació.

Normativa relacionada

Ordenança d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública.

Regidories de les quals depèn

Medi Ambient i Activitats
Urbanisme

Documents relacionats