Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
19/02/2020 10:29:26
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
carnaval 2020

Home |

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial

Descripció

Per a poder optar a un habitatge amb protecció oficial per qualsevol títol en aquest municipi cal necessàriament inscriure's en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Sant Andreu de la Barca. L’adjudicació de l’habitatge en qüestió ho serà en el cas de complir els requisits previstos en el Registre i a les Bases d’Adjudicació del procediment de què es tracti.
La inscripció en el Registre té una vigència de tres anys i s’ha d’anar renovant.

Qui ho pot demanar?

S'hi pot inscriure qualsevol persona que compleixi els següents requisits:
a) Ser major d'edat o estar emancipat.
b) No disposar d'habitatge o tenir necessitat d'habitatge, d'acord amb el que preveu l'article 8 del Decret 106/2009 de 19 de maig.
c) Estar empadronada en Sant Andreu de la Barca.
d) Complir el límit d'ingressos màxims i mínims que estableix la normativa dels habitatges amb protecció oficial per a les persones adjudicatàries d'aquests habitatges.
e) No trobar-se en les circumstàncies d'exclusió previstes a la normativa vigent.
f) No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment.
Els requisits exigits per ser inscrit en el Registre s'han de complir efectivament en el moment de la presentació de la sol·licitud d'inscripció i mantenir-se al llarg de tot el període de vigència.

Com es pot demanar?

Presencialment

Departament: Oficina Municipal d'Habitatge
Telèfon: 93 635 64 02
Ubicació: Ctra. de Barcelona, 1 (Escoles Velles)
Horari: De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores, i dijous feiners per la tarde de 16:00 a 19:00 hores

Per Internet

Registre de solicituds d'habitatge

Documents que cal aportar

•Fotocòpies del DNI i/o NIE de les persones sol·licitants.
• Fotocòpia del llibre de família o document acreditatiu de la convivència o parella estable.
• Certificat d'empadronament amb la indicació de la data d'alta (com a mínim de la persona sol·licitant). I Certificat de convivència.
• Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència (declaració de la renda, certificats d'ingressos, etc.).

La resta de documentació addicional que cal lliurar depèn en cada cas de la situació específica que calgui acreditar; per exemple, en el cas de persones separades o divorciades, han d'aportar el conveni regulador i la sentència que l’aprova.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

La inscripció es pot realitzar presencialment o a través d'Internet:

Inscripció presencial: l'interessat/ada ha de demanar cita prèvia a l'Oficina Municipal d'Habitatge trucant al telèfon 93.635.64.02 El dia assignat haurà d'aportar la documentació acreditativa requerida i se li tramitarà la sol·licitud d'inscripció en aquell mateix moment.

Inscripció internet: la persona sol·licitant pot inscriure's directament a través del web http://www.registresolicitants.cat, però caldrà que, posteriorment, aporti l'imprès de sol·licitud generat signat i la documentació acreditativa a l'Oficina Local d'Habitatge o al registre de documents de l?Ajuntament, per tal que facin el registre d?entrada (per aportar aquesta documentació no cal demanar cita prèvia).

Termini de resolució legal

2 mesos.

Té cost el tràmit?

No te cap cost per al ciutada

Regidories de les quals depèn

Serveis Socials