Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
19/02/2020 15:11:42
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
carnaval 2020

Home |

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Convocatòria de subvencions de l'IBI i les escombraries, a persones majors de 65 anys

Descripció

Convocatòria per la concessió de subvencions de l'impost sobre béns immobles i de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals, corresponents a l'habitatge habitual de persones de 65 anys d'edat o més, per a l'any 2019

Qui ho pot demanar?

-Tenir 65 anys d'edat o més.

- Estar empadronats en el municipi de Sant Andreu de la Barca, amb una antiguitat mínima de dos anys consecutius i que s'haurà de perllongar fins a la data de presentació de la sol·licitud.

- Ésser subjecte passiu de l'imposto sobre béns immobles i/o de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals; o ser persones llogateres del seu habitatge habitual que suportin en darrera instància la càrrega tributària de l'imposto i/o taxa esmentats, en l'exercici corresponent a l'any de la convocatòria de les subvencions, i que acreditin que el propietari els repercuteix la quota dels esmentats tributs en el seu rebut de lloguer.

- Tenir constituït el seu domicili amb caràcter habitual a l'habitatge gravat amb el referit impost i taxa municipal pel qual es sol·licita la subvenció.

- Disposar la unitat familiar o de convivència d'uns ingressos màxims, l'import dels quals està determinat a la base núm. 9 de les bases reguladores.

- Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, tant el sol·licitant com la resta de membres de la unitat familiar o de convivència, amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i amb la Seguretat Social.

- Disposar únicament de la titularitat del propi habitatge i d'una plaça d'aparcament i/o traster vinculat a aquest, tant el sol·licitant com la resta de membres que formen part de la unitat familiar o de convivència.

Podran sol·licitar la subvenció les persones amb una edat de 65 anys o més, els ingressos anuals bruts de tots els membres de la unitat familiar o de convivència, referits al darrer exercici fiscal tancat, hauran de ser inferiors o iguals als que es mostren en la taula següent:
1 persona, límit ingressos 12.600,00
2 persones, límit ingressos 15.750,00
3 persones, límit ingressos 19.687,50
4 persones, límit ingressos 24.609,38
5 o més persones, límit ingressos 30.761,72
Es tindrà en compte si algun membre de la unitat familiar té reconegut un grau de discapacitat superior al 33%.

Com es pot demanar?

Presencialment

Departament: Serveis socials
Telèfon: 93 635 64 02
Ubicació: Edifici de l'Ajuntament, segona planta
Horari: Feiners de 9:00 a 14:00 hores, de dilluns a divendres, i dijous de 16:00 a 19:00 hores ( excepte els mesos de juny,juliol, agost i setembre)

Per Internet

Convocatòria de subvencions de l'IBI i les escombraries, a persones majors de 65 anys

Documents que cal aportar

En les sol·licituds constarà:
a) Nom, cognoms i NIF de la persona sol·licitant.
b) Petició concreta de la subvenció.
c) Declaració responsable, indicant les següents circumstàncies, referides a 1 de gener de l'exercici en què es merita la quota a subvencionar:
c.1. Ésser subjecte passiu de l' Impost sobre Béns Immobles.
c.2. La quota de l' impost per la qual es sol·licita la subvenció correspon a l'habitatge habitual de l'interessat.
c.3: Estar empadronat al mateix domicili amb una antiguitat de almenys dos anys .
c.4: Tenir 65 anys o més.
c.5: Haver tingut, en l'exercici anterior, uns ingressos anuals iguals o inferiors fixats a la base 9 de les bases reguladores.
d) Autorització expressa a l'Ajuntament, per dur a termes les consultes necessàries en les seves bases de dades (Padró municipal d?habitants, base de dades de contribuent etc.) així com d'altres Administracions públiques, amb la finalitat de comprovar les circumstàncies expressades en la sol·licitud i el compliment dels requisits per a l'atorgament de la subvenció.
e) Sol·licitud de transferència bancària per al pagament de la subvenció degudament complimentat i signat per l'interessat.
f) Lloc, data i signatura de la persona sol·licitant.

*Documentació a la columna de la dreta

Quan es pot demanar?

Fins el 30 de setembre del 2019

Termini de resolució legal

Les subvencions es resoldran de manera expressa en el termini de 90 dies a comptar des de la data límit del termini de presentació de les sol·licituds i es notificaran als interessats.

Té cost el tràmit?

No

Regidories de les quals depèn

Serveis Socials