Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
24/04/2018 04:49:50
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Tràmits

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Convocatòria per la concessió de subvencions destinades a l'atorgament d'un ajut equivalent al 20% de la quota líquida de l'impost sobre béns immobles corresponent al domicili habitual a persones de 65 anys o més que tenen uns ingressos iguals o inferior

Descripció

Podran sol·licitar la subvenció les persones amb una edat de 65 anys o més, que tinguin ingressos iguals o inferiors al SMI a l'exercici anterior al de la convocatòria, que siguin subjectes passius de l' impost sobre béns immobles, sempre que es tracti del seu habitatge habitual i només tinguin en propietat aquest habitatge.

Qui ho pot demanar?

Les persones sol·licitants, en la data de meritació de la quota a subvencionar (dia 1 de gener de l?exercici de la convocatòria), han de reunir els següents requisits:

1. Ésser subjecte passiu de l'impost sobre Béns Immobles.

2. Estar empadronat/da al municipi de Sant Andreu de la Barca amb una antiguitat mínima de dos anys consecutius, a comptar de la data d'aprovació d'aquestes bases.

3. Que la quota de l'impost per la qual es sol?licita la subvenció correspongui a l'habitatge habitual de la persona interessada.

4. Tenir 65 anys d'edat o més.

5. Que la unitat familiar de convivència de la persona sol?licitant tingui una renda disponible igual o inferior al 100% del Salari Mínim Interprofessional mensual de l'exercici anterior a aquell en què es produeix la meritació de la quota a subvencionar per al seu primer membre. Per a cada nou membre que formi part de la unitat s'afegirà el valor resultant de multiplicar aquesta quantitat per un factor d'ajust equivalent a 0,3 [(SMI)x0.3].

Per establir la situació econòmica es consideraran els ingressos nets percebuts pel conjunt de membres la unitat familiar de convivència durant els 3 mesos anteriors a la data de sol?licitud.
Per a calcular la Renda Disponible es descomptarà al total d'ingressos les despeses d'accés a l'habitatge habitual dels darrers 3 mesos. Per aquest concepte s'estableix un màxim de despesa mensual deduïble, equivalent al valor del SMI mensual de l'any en curs.

En supòsits de divorci, separació legal o de fet, se sumarà com a renda la contribució econòmica de la persona que no convisqui amb el sol?licitant.

En supòsits de partició de rebuts per percentatge i titular, la subvenció es referirà a la quota corresponent al percentatge del sol?licitant.

6. Tenir en titularitat únicament el propi habitatge i una plaça d?aparcament i/o traster vinculat a aquest, tant el peticionari com la resta d? empadronats a l?habitatge.

7. Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, tant el peticionari com els empadronats al domicili, amb l?Ajuntament i la resta d?administracions, i amb la Seguretat Social. La presentació d?una declaració responsable substituirà a la presentació de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l?Agència Tributària i amb la Seguretat Social (article 24 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual es va aprovar el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions).

Com es pot demanar?

Presencialment

Departament: Serveis Socials
Telèfon: 936356400
Ubicació: 2a planta
Horari: de 9 a 14h

Per Internet

convocatòria per la concessió de subvencions destinades a l'atorgament d'un ajut equivalent al 20% de la quota líquida de l'impost sobre béns immobles corresponent al domicili habitual a persones de 65 anys o més que tenen uns ingressos iguals o infe

Correu postal

Tipus de correu: Certificat
Departament: Departament de Serveis Socials

Ajuntament Sant Andreu de la barca
Pça. de l'Ajuntament, 1
08740 Sant Andreu de la Barca

Documents que cal aportar

.-DNI, targeta de residència o passaport dels beneficiaris i de la resta de persones que conviuen en l'habitatge pel qual es sol·licita l'ajut (fotocòpies)
.- DECLARACIÓ RESPONSABLE de les persones que conviuen en l'habitatge fent constar que les dades que aportin són tots els ingressos bruts que perceben i que reuneixen expressament cadascun de la dels requisits que assenyala la normativa (original)
.- Si la situació laboral i/o econòmica s'ha modificat respecte a la que consta a l'Agencia Tributària Estatal caldrà justificar-ho documentalment. L'Ajuntament podrà demanar les autoritzacions addicionals necessàries per a fer les consultes adients (original)
AUTORITZACIÓ EXPRESSA a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca de totes les persones que conviuen en l'habitatge per a que es puguin realitzar les consultes necessàries a les diferents administracions públiques i altres entitats públiques o privades, amb la finalitat de comprovar les circumstàncies expressades en la sol·licitud i el compliment dels requisits necessaris per al gaudiment de l'ajut (original).
.- Certificat catastral de tots lels bens inmobles urbans o rústics del titular en tot el territori nacional
:- Còpia del darrer rebut de l'IBI abonat.

Quan es pot demanar?

Des del 19 de juny fins el 13 de setembre de 2017

Termini de resolució legal

13 de desembre de 2017

Documentació que es lliurarà a l'interessat

Notificació als interessats

Té cost el tràmit?

NO

Normativa relacionada

Bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per a l'exercici 2017.
Article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions.

Regidories de les quals depèn

Gestió Tributària
Serveis Socials