Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
27/04/2018 04:27:08
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Tràmits

Tràmits més freqüents 

Imprimir

AJUTS AL LLOGUER: Per col·lectius específics 2016

Descripció

La prestació pel pagament del lloguer regulada en aquesta convocatòria es destina als col·lectius específics següents:

a) persones sol·licitants titulars de contractes celebrats a partir de l'1 de novembre de 2015, obtingut a traves de les borses de mediació per al lloguer socials o gestionats per entitats sense ànim de lucre.

b)Persones sol·licitants que han estat beneficiaries de les prestacions econòmiques d'especial urgència, adreçades a persones que han perdut l'habitatge a conseqüència d'un procés de desnonament o d'execució hipotecaria.

Qui ho pot demanar?

1. Ser titular d'un contracte de lloguer o excepcionalment d'un contracte de sotsarrendament legal i consentit, obtingut a partir de l'1 de novembre de 2015 a través de les Borses de mediació per al lloguer social o d'habitatges gestionats per entitats sense ànim de lucre, que constitueixi el seu domicili habitual i permanent.
2. Ser persona que ha estat beneficiària de la prestació econòmica d'urgència especial adreçada a persones que han perdut l'habitatge a conseqüència d'un procés de desnonament o d'execució hipotecària regulada a la Resolució TES/2932/2013, de 21 de desembre i a la Resolució TES/7/2016, de 4 de gener.
3. Acreditar la residència legal a Catalunya durant cinc anys, dos dels quals han d'ésser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, llevat de les persones catalanes retornades que compleixin els requisits establerts a la Llei 25/2002, de 25 de novembre.
4. Estar en risc d'exclusió social i acreditar uns ingressos de la unitat de convivència no superiors a 1,5 vegades l'IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya), ponderat segons nombre de membres i zona geogràfica.
5. No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a 600 euros.
6. Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera.
7. Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o del sotsarrendament en el moment de presentar la sol·licitud.
8. Pagar el lloguer de l'habitatge per mitjà de transferència bancària, ingrés en compte o rebut domiciliat o rebut emès per l'administrador de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud. No s'accepta cap altre tipus de pagament en metàl·lic.

Com es pot demanar?

Presencialment

Departament: Oficina Municipal d'Habitatge
Telèfon: 93 635 64 02
Ubicació: Escoles Velles
Horari: 10 a 14 hores

Documents que cal aportar

- DNI/NIF/NIE, vigent de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència majors d'edat. En el cas de persones nouvingudes que han obtingut el DNI, han de fer constar en la sol·licitud l'anterior document d'identificació NIE.
- Acreditar la residència legal a Catalunya durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de sol·licitud.
- Per acreditar els ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral:
o Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent al període impositiu immediatament anterior (2014), amb termini de presentació vençut a la data de presentació de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral.
o Certificat d'imputacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) i amb l'informe de vida laboral (només els menors de 65 anys), si hi ha membres de la unitat de convivència que no estan obligats a presentar la declaració de l'IRPF.
o En el cas de situacions excepcionals en què la persona sol·licitant o algun altre membre de la unitat de convivència no pugui justificar els ingressos de la manera anterior, ho farà per mitjà d'una declaració responsable, i Informe sobre la situació socioeconòmica, emès pels serveis socials.
- Llibre de família, si s'escau.
- El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant.
En el cas de que els efectes del contracte siguin a partir de l'1 de juny de 2013: acreditació del compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador, d'acord amb la normativa vigent
o En cas que la persona sol·licitant de la prestació que visqui a l'habitatge sigui el cònjuge de la persona titular del contracte, o bé sigui titular d'una cessió del contracte d'arrendament, o es trobi inclosa en els supòsit que regulen els articles 15 o 16 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, ha d'acreditar el dret d'ús sobre l'habitatge aportant la documentació acreditativa de la subrogació, la sentència judicial o, si s'escau, el conveni de separació o divorci.
o En els casos d'habitatges gestionats per entitats sense ànim de lucre, els gestors dels habitatges poden aportar un certificat en substitució del contracte de lloguer i dels rebuts de lloguer pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud, on han de constar el nom i cognom dels sol·licitants, el NIF i les dades referents a l'habitatge i els mesos de lloguer pagats.
o En el cas de lloguers no documentats mitjançant contracte, per acreditar la condició de llogater de la persona sol·licitant serà suficient la presentació dels rebuts dels pagaments mensuals.
o En els casos de dones víctimes de violència masclista que, com a conseqüència d'una ordre d'allunyament o sentència judicial, tinguin atribuït l'habitatge com el seu domicili habitual i permanent, se'ls podrà reconèixer el dret al cobrament de la prestació si justifiquen que es fan càrrec del pagament del lloguer de l'habitatge.
o En els casos de sotsarrendament, cal presentar l'autorització de la propietat i el contracte de sotsarrendament. En el cas de que els efectes del contracte siguin a partir de l'1 de juny de 2013: acreditació del compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador, de conformitat amb lla Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, la Llei 13/1996, de 29 de juliol, del Registre i el dipòsit de finances dels contractes de lloguer de finques urbanes, el seu Reglament , i demés disposicions concordants.
- Tots els rebuts de lloguer o sotsarrendament, corresponents a l'any 2015 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud, on ha de constar el nom de l'arrendador, de l'arrendatari, el concepte i l'import
- Autorització de la persona sol·licitant i de totes les persones de la unitat de convivència perquè els òrgans que gestionen les sol·licituds puguin consultar les dades corresponents per a la tramitació i seguiment de la sol·licitud (inclosa en la sol·licitud)
- Declaració responsable de complir els requisits establerts a la convocatòria i de no concórrer en cap motiu d'exclusió establert també a la convocatòria (inclosa en la sol·licitud).
- Imprès normalitzat a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la prestació.
- Acreditació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el cas de les persones amb alguna discapacitat.
- Informe de vida laboral, de la persona sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència en edat laboral,en els casos que no s'acreditin ingressos per mitjà de la declaració de l'IRPF.

Quan es pot demanar?

La convocatòria romandrà oberta del 15 d'abril fins el 15 de juny de 2016, ambdós inclosos

Observacions i Preguntes freqüents

Suspensió del dret al cobrament de les prestacions i extinció
El pagament se suspendrà automàticament si es produeix alguna d'aquestes circumstàncies:
- Tenir tres rebuts impagats de lloguer
- Deixar de pagar el lloguer pels sistemes previstos a la convocatòria
- Deixar d'atendre injustificadament dos requeriments que l'ens o l'òrgan gestor hagi dut a terme per comprovar que es continuen complint els requisits d'accés a la prestació.
- Deixar de residir a Catalunya durant un període superior a tres mesos.
- Qualsevol altra causa que la norma de creació determini.
Són causes d'extinció automàtica de la prestació:
- Que les causes de suspensió es mantinguin durant tres mesos.
- Que es mori la persona beneficiària
- Que la persona beneficiària hi renunciï
- Deixar de residir a Catalunya, durant un període superior a tres mesos
- La desaparició de la situació de necessitat que ha motivat la concessió de la prestació
- L'engany en l'acreditació dels requisits
Els perceptors de la prestació o membres de la unitat de convivència estan obligats a comunicar a l'entitat gestora que s'ha produït alguna de les circumstàncies que poden comportar la seva suspensió o extinció.
Si es produís una resolució d'extinció o de suspensió, les persones beneficiàries o els membres de la unitat de convivència hauran de reintegrar, a iniciativa pròpia o a requeriment de l'Administració, les quanties rebudes en excés.
D'igual manera, una resolució d'extinció o de suspensió pot donar lloc al reintegrament de les prestacions atorgades indegudament, mitjançant el procediment de revocació.