Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
27/04/2018 04:29:56
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Tràmits

Tràmits més freqüents 

Imprimir

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER 2016

Descripció

La finalitat d'aquesta subvenció és facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent.

Qui ho pot demanar?

1. Tenir residencia legal a Catalunya.
2. Ser titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge objecte de la subvenció que constitueixi el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat.
3. No pagar un lloguer mensual superior a 600 Euros.
4. Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.
5. Complir les obligacions tributàries amb l'Estat, la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.
6. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció i el pagament del lloguer en una entitat financera.
7. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l?article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
8. Tenir uns ingressos de la unitat de convivència suficients per a pagar el lloguer. El límit màxim d'ingressos de la unitat de convivència, es determina en funció dels membres de la unitat de convivència i de les seves edats, s'expressa en nombre de vegades la quantia anual de l'IRSC (7.967,73 Euros), i d'acord amb les següents regles:

Si la unitat de convivència està formada per una sola persona adulta, el límit s'estableix en 0,94 vegades l'IRSC.

Si la unitat de convivència està formada per dos o més persones:

a) El sol·licitant computa 0,94 vegades IRSC
b) Per cada persona addicional de 14 anys o més es suma 0,46 vegades c) Per cada persona addicional menor de 14 anys es suma 0,28 vegades

Com es pot demanar?

Presencialment

Departament: Oficina Municipal d'Habitatge
Telèfon: 93 635 64 02
Ubicació: Escoles Velles
Horari: 10 a 14 hores

Documents que cal aportar

- DNI/NIF de tots els membres de l'unitat familiar.
- Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència.
- Justificant d'ingressos de cadascun dels membres de l'unitat familiar.
- Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent a l'exercici 2014 de la persona perceptora i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral.
- Certificat d'imputacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) i amb l'informe de vida laboral (només els menors de 65 anys), si hi ha membres de la unitat de convivència que no estan obligats a presentar la declaració de l'IRPF.
- En el cas que els ingressos de tots els membres de la unitat de convivència s'acreditin per mitjà d'una declaració responsable, caldrà que vagi acompanyada d'un informe sobre la situació socioeconòmica, emès pels serveis socials municipals.
- Vida Laboral.
- Contracte de lloguer on consti el pagament de la fiança (en el contracte ha de constar la referència cadastral de l'habitatge).
- Tot els rebuts de 2016.
- Autorització de tota l'unitat familiar majors de 16 anys perquè els òrgans gestionen les sol·licituds puguin demanar i obtenir dades per la tramitació d'aquesta ajuda.
- Declaració responsable de compliment de requisits i de no concórrer en cap motiu d'exclusió.
- Declaració responsable relativa a no haver demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per la mateixa activitat.
- Imprès normalitzat a nom de la persona sol·licitant amb les seves dades bancàries.
- Llibre de família i/o sentencia de separació o divorci, si escau.
- Títol de família nombrosa o monoparental, si escau.
- Acreditació documental procés de desnonament o execució hipotecaria o dació en pagament.
- Acreditació documental de la condició de víctima de terrorisme.
- Acreditació documental de víctima de gènere.
- Acreditació documental de reunir les condicions del Pla de protecció internacional.
- Acreditació documental de ser joves ex tutelats.

No poden ser perceptores de les subvencions:
- Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament, o qualsevol altre membre de la unitat de convivència tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores. Aquest criteri també s'aplicarà a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis, sòcies o partícips.
- Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament, o qualsevol altre membre sigui propietari o usufructuari d'un habitatge, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi.
- Les unitats de convivència que acreditin un import de la base imposable de l'estalvi que consta a la declaració de l'IRPF (casella 445) superior a 500Euros.
- Les persones arrendatàries d'habitatges gestionats o administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Quan es pot demanar?

La convocatòria romandrà oberta del 15 d'abril fins el 15 de juny de 2016, ambdós inclosos.

Observacions i Preguntes freqüents

A quina quantia d'ajut tinc dret?
L'import de la subvenció serà del 40% de la renda anual del lloguer de l'habitatge habitual i permanent, amb un límit màxim de 2.400Euros anuals.

Què necessito per poder demanar-la?
Emplenar la sol·licitud, a més d'anar acompanyada de l'acreditació dels requisits mitjançant original i fotocòpia de tota la documentació.

Què haig de fer per demanar-la?
Caldrà presentar la sol·licitud degudament complimentada i original i fotocòpia de tota la documentació requerida a l'Oficina Municipal d'Habitatge de Sant Andreu de la Barca demanant cita prèvia al 936 356 402.