Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
27/04/2018 04:29:34
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Tràmits

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Adjudicació d'habitatges en règim de lloguer assequible

Descripció

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS D'ADJUDICACIÓ D'HABITATGES EN RÈGIM DE LLOGUER ASSEQUIBLE EN SANT ANDREU DE LA BARCA

Qui ho pot demanar?

Poden concórrer en aquest procediment d'adjudicació aquelles persones físiques majors d'edat i amb plena capacitat d'obrar i d'obligar-se i que mitjançant una declaració jurada confirmant que compleixin els requisits següents:

a) Que estan inscrits en el Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya www.registresolicitants.cat.

b) Que la persona sol·licitant estigui empadronada amb més 2 anys d'antiguitat continuada a la data de l'obertura de la convocatòria.

c) Els ingressos de la unitat de convivència han de ser superior a 15.000 euros i inferiors a 35.000 euros, en còmput anual de l'any 2015 (Ingressos bruts),

e) Que les persones que consten a la sol·licitud no siguin titulars del ple domini sobre algun habitatge lliure o protegit. S'exceptua el propietari o copropietari que acrediti de forma fefaent que no pot fer ús del seu habitatge. Tanmateix les persones no poden ser arrendatàries d'un habitatge amb protecció oficial (HPO) .

f) Fer una declaració de responsabilitat conforme, si es resulta adjudicatari, es destinarà l'habitatge a domicili habitual i permanent, d'acord amb el Pla per al dret a l'habitatge.

Com es pot demanar?

Presencialment

Departament: Oficina Municipal d'Habitatge
Telèfon: 93 635 64 02
Ubicació: Ctra. de Barcelona, 1 (Escoles Velles)
Horari: cita previa

Per Internet

Instància genèrica on-line (adjuntar documentació)

Documents que cal aportar

S'haurà d'acreditar per part del sol·licitant.

1.- Ingressos. Declaració de renda 2014 y/o certificats d'ingressos i retencions a compte de l' IRPF de 2015. Certificat de pensions de la seguretat social de 2015. Nòmines, etc

2.- Propietat: Certificat negatiu de béns immobles per la Gerència Territorial del Cadastre.

3.- Empadronament i residència. Comprovació per part de l'Ajuntament.

4.- Mobilitat reduïda: Certificació de l'ICASS de la necessitat d'habitatge adaptat o mobilitat reduïda de un titular.

5.- Persones víctimes de violència de gènere. l'informe del serveis socials municipals i sentencia judicial

6.- Edat: El requisit d'edat s'haurà de complir en el moment de presentar la sol·licitud.

7.- Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya. Comprovació per part de l'Ajuntament.

Quan es pot demanar?

La presentació de les sol·licituds començarà el dia 1 d'abril i finalitza el dia 29 d'abril de 2016(ambos inclosos).

Té cost el tràmit?

no té cap cost

Normativa relacionada

Com a marc general serà d'aplicació allò establert a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del Dret a l'habitatge; el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge; el Real Decreto 233/2013, de 5 abril, pel qual es regula el Plan Estatal de fomento de alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016; el Decret 106/2009, de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya i els procediments d'adjudicació dels habitatges amb protecció oficial, i la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica.

Documents relacionats

Documents relacionats