Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
27/04/2018 04:35:12
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Tràmits

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Renda Bàsica d'Emancipació

Descripció

Prestació de 210 euros mensuals per ajuda al pagament del lloguer de l'habitatge habitual durant un màxim de 4 anys, adreçada als joves d'entre 22 i 30 anys, que estiguin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

És una prestació de caràcter individual, per tant en el cas que hi hagi més d'un titular del contracte de lloguer, la quantia a rebre, per a cadascun dels que hi tinguin dret, serà la resultant de dividir les quantitats de la prestació pel nombre total de titulars

Qui ho pot demanar?

- Joves entre 22 i 30 anys.
- Ingressos bruts anuals inferiors a 22.000 euros.
- Acreditar vida laboral de mínim 6 mesos d'antiguitat inmediataments anteriors al moment de la sol·licitud i una durada prevista de la font d'ingressos d'almenys 6 mesos comptats des de dia de la sol·licitud
- Ser titular d'un contracte d'arrendament destinat a domicili habitual i permanent.
- Tenir la nacionalitat espanyola o d'algun dels Estats membres de la Unió Europea. Els estrangers no comunitaris han de tenir la residencia legal i permanent a Espanya.
- No ser propietari d'un habitatge.
- No tenir cap relació de parentiu amb el arrendador de l'habitatge habitual.
- No ser titular de béns i drets amb un valor superior a 110.000€ determinat d'acord amb la normativa de l'ITPAJD.
- Tenir domiciliació bancaria tant pel pagament del lloguer com per el cobrament amb alguna de les entitats col·laboradores amb el Ministeri de Foment.


-

Com es pot demanar?

Presencialment

Departament: Oficina Local d'Habitatge
Telèfon: 93 635 64 02
Ubicació: segona planta
Horari: de 9 a 13 hores

Correu postal

Tipus de correu: Ordinari
Departament: Oficina Local d'Habitatge

Ajuntament Sant Andreu de la barca
Pça. de l'Ajuntament, 1
08740 Sant Andreu de la Barca

Documents que cal aportar

- DNI/NIE
- Informe de vida laboral
- Justificant de tenir una font regular d'ingressos. (Declaració de Renda, Certificació d'ingresos. Resolució administrativa, etc)
- Contracte d'arrendament
- Referència cadastral de l'habitatge
- Certificat d'empadronament del sol·licitant a l'habitatge objecte de l'ajut.
- Declaració responsable segons model oficial.
- Full de domiciliació bancaria pel pagament de l'ajut.
- Ultim Rebut domiciliat del pagament lloguer o full de transferència periódica.

Quan es pot demanar?

Aquesta prestació s'ha suprimit segons es despren dels acords del Consell de Ministres del passat dia 30 de desembre i que va entrar en vigor el dia 2 de gener de 2012

Termini de resolució legal

6 mesos

Documentació que es lliurarà a l'interessat

Es notifica la resolució tan favorable com denegatoria.
Un cop rebuda la resolució favorable el beneficiari que paga el lloguer per transferència bancària ha de aportar la resolució al banc per on paga el rebut de lloguer.

Té cost el tràmit?

No

Normativa relacionada

Renda Bàsica d'Emancipació (RD 1472/2007, de 2 de novembre BOE 7/11/2007, modificat pel RD 366/2009, de 20 de març BOE 08/04/2009) i el RD 1260/2010, de 20 de març (BOE 29/10/2010)

Observacions i Preguntes freqüents

Si no reps l'ajuda o t'han comunicat una incidència possa't en contacte amb el correu electronic cbarrachina@sabarca.cat