Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
26/04/2018 13:39:33
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Tràmits

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Pla Renova't de finestres i tancaments de l'Institut Català d'Energia (ICAEN)

Descripció

Té l'objectiu d'impulsar la substitució dels tancaments exteriors per tal de millorar l'eficiència energètica de les llars catalanes i reduir el consum d'energia.

Adjuntem informació addicional a la columna de la dreta.

Qui ho pot demanar?

Es consideraran beneficiaris i podran acollir-se als ajuts per a habitatges particulars:
Les famílies (les comunitats de propietaris i les comunitats de béns queden incloses en aquesta consideració).
Es consideraran beneficiaris i podran acollir-se als ajuts per a edificis del sector terciari i actuacions integrals en blocs d'habitatges:
Comunitats de propietaris i de béns.
Les empreses privades.
Les institucions sense finalitat de lucre.
Les fundacions
Altres ens corporatius.

Com es pot demanar?

Per Internet

Pla renova't de finestres i tancaments

Documents que cal aportar

Per sol·licita l'ajut personalment, heu de fer-ho a través de les empreses comercialitzadores adherides, que a Sant Andreu de la Barca es:
PITARQUE VIDRIERS, S.L.
Carretera de Barcelona, 63
936822196
administracio@pitarquevidriers.com

Cal omplir un formulari en el qual s'haurà d'adjuntar la següent documentació en format digital:

Còpia del pressupost de la renovació d'obertures i sistemes de protecció solar, que haurà d'incloure, com a mínim:
1.Nom i CIF de l'establiment que farà els treballs.
2.Nom, DNI i domicili del sol·licitant de l'ajut.
3.Adreça de l'edifici on es faran les obres de renovació.
4.Descripció de la renovació detallant les accions incloses dins del concepte de renovació.
5.Dimensions dels tancaments a renovar expressades en m2, tant de les finestres com de les proteccions solars.
6.Orientació geogràfica del tancament en cas d'incorporació de proteccions solars.
7.Cost de materials i col·locació en obra, exclosos, motors, treballs del ram de paleta, com pot ser la substitució de bastiments i premarcs antics, col·locació de caixes torns i corrons, repassos de guix, de pintura etc.
8.Cost de l'IVA per separat. L'IVA està exclòs de l'ajut.
9.Transmitància tèrmica de la tapa de caixa de persiana, en cas d'haver-n'hi.

Document de marcatge CE dels tancaments pressupostats on s'indiqui la seva transmitància tèrmica.

Document de justificació del Factor Solar Modificat (només per edificis del sector terciari i actuacions integrals en blocs d'habitatges).

Fotocòpia del DNI i certificat d'empadronament si no s'ha autoritzat a l'ICAEN a fer les comprovacions oportunes.

Un cop omplert el formulari, es generarà un document de text que s'haurà de presentar en paper i signat, juntament amb la documentació indicada en l’apartat D) si és el cas, a:
Opció 1: Per correu certificat a l'adreça o apartat de correus de l'empresa tramitadora
Opció 2: En mà a les oficines de recollida de l'empresa tramitadora, o a la seu de l'ICAEN.
Opció 3: A través de les empreses comercialitzadores adherides.

Quan es pot demanar?

Entre el 17 de gener i el 30 d'abril de 2011.

Té cost el tràmit?

Té una inversio minima de 1.000€

Regidories de les quals depèn

Serveis Socials