Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
17/12/2018 03:15:35
Inici | Contacte | Mapa Web
Català | A A A
Sant Andreu de la Barca
Tràmits

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Sol·licitud de subvenció destinats a activitats esportives per l'any 2018

Descripció

Les entitats i associacions de Sant Andreu de la Barca poden optar a les subvencions que anualment atorga l'Ajuntament mitjançant una convocatòria periòdica.

Qui ho pot demanar?

Totes les associacions i entitats que estiguin inscrites en el Registre municipal.

Com es pot demanar?

Presencialment

Departament: Departament d'Esports
Telèfon: 936534408
Ubicació: C/ Bonaventura Pedemonte sn
Horari:  Matins de 10 a 14. A les tardes dimarts i dijous de 17 a 20 h.

Correu postal

Tipus de correu: Ordinari
Departament: Departament d'Esports

Ajuntament Sant Andreu de la barca
Pça. de l'Ajuntament, 1
08740 Sant Andreu de la Barca

Documents que cal aportar

Sense perjudici de la documentació bàsica requerida a l'article 5 de les bases reguladores, les sol·licituds per activitats esportives hauran d'anar acompanyades de la següent documentació:

1. Còpia de l'assegurança de responsabilitat civil amb el rebut de pagament de l'any en curs. L'assegurança de responsabilitat civil haurà de complir amb el que estableix a la disposició segona del Decret 58/2010 de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.
(Tota activitat o competició esportiva, federada o no, que organitzin a Catalunya les entitats esportives regulades en aquest Decret, així com qualsevol persona física o jurídica, obliga a subscriure una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el risc de l'activitat o competició esportiva davant de tercers amb uns capitals mínims de 600.000,00 euros per sinistre i 150.000,00 euros per víctima. Als efectes d'aquesta disposició també es consideren tercers els mateixos esportistes participants i d'altres intervinents.)
2. Certificat de l'assemblea general de tancament i aprovació del pressupost anterior i el vigent.
3. Fitxa actualitzada de l'entitat.
4. Relació d'esportistes, tècnics i equips inscrits al les competicions oficials de la temporada vigent.
5. Còpia dels certificats Negatius del Registre Central de delinqüents sexuals, dels tècnics esportius de l?entitat que estiguin amb menors.

Quan es pot demanar?

Fins el 24 d'abril de 2015.
Per actes puntuals fins el 30 de novembre de 2015

Documentació que es lliurarà a l'interessat

.
Una còpia de la sol·licitud registrada

Té cost el tràmit?

No té cost

Normativa relacionada

La concessió de les subvencions objecte d'aquesta convocatòria de subvencions a les entitats i associacions, es regeix a més de l'establert en les bases específiques, per:

- L?Ordenança General de Subvencions aprovada per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en data 30 de març de 2006 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 88 de data 13/04/2006.
- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS)i el seu Reglament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, en tot allò que sigui considerat desenvolupament de la normativa bàsica indicada a la disposició final primera de la indicada Llei de subvencions.
- Decret 179/1995, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marc, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
- Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAPIBG).


Les Bases específiques reguladores de les subvencions destinades a activitats esportives aprovades pel ple en data 26 de gener de 2017 i publicades en el BOPB de febrer de 2017

Observacions i Preguntes freqüents

A continuació, en recursos associats (columna de la dreta), podeu descarregar els models de sol·licituds i documentació.
** Els arxius WORD es poden omplir amb el mateix ordinador.
** En el cas dels arxius PDF s'han d'omplir manualment.

Regidories de les quals depèn

Esports