Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
21/04/2018 09:40:17
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Tràmits

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Subvencions per a l'adquisició de material escolar curs 2017-2018

Descripció

Es tracta d'ajuts econòmics amb la finalitat de contribuir al pagament de les
despeses derivades de l'escolarització d'infants i joves de famílies amb dificultats socioeconòmiques, per tal de garantir
un correcte procés d'escolarització i aconseguir una plena integració dels infants dins el sistema socioeducatiu.

Qui ho pot demanar?

Podran sol·licitar aquest ajut els pares, mares o representants legals o persona encarregada de la guarda i protecció, de l?alumnat que estigui cursant educació infantil, educació primària o secundària obligatòria, empadronat al municipi i que assisteixi a centres finançats amb fons públics.

Com es pot demanar?

Presencialment

Departament: Registre de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Telèfon: 93 635 64 00
Ubicació: Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
Horari: De 9:00 h. a 14:00 hores de dilluns a divendres i dijous tarda d?octubre a maig de 16:00 a 19:00 hores

Per Internet

Subvencions per a l'adquisició de material escolar curs 2017-2018

Documents que cal aportar

- Sol·licitud del tràmit degudament emplenada
- Rebut acreditatiu del darrer pagament realitzat en concepte lloguer o hipoteca de l?habitatge de la unitat familiar.
- Factura detallada de la compra del material escolar i/o llibres a nom del sol·licitant o de/ls l?alumne/s, i/o en cas d?haver efectuat el pagament directament al centre escolar, rebut bancari amb la conformitat de pagament on aparegui com a concepte material escolar i el nom del centre.
- Document acreditatiu de la titularitat del número de compte bancari indicat, a nom del
sol·licitant, si s'opta perquè l'Ajuntament realitzi directament a la unitat familiar el
pagament de l'ajut/s que en el seu cas s'assigni/n.
- Autorització de tots els membres de la unitat familiar que conviuen, segons empadronament, amb l?alumne/s, per tal que l'Ajuntament pugui consultar les dades que consten a d?altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la present sol·licitud.
En cas que no autoritzeu a l?Ajuntament per tal que pugui consultar les dades que consten a d?altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la present sol·licitud, s?haurà d?aportar:
- Declaració de l?IRPF del darrer exercici dels membres de la unitat familiar.

En el cas de no haver fet la declaració de la renda en l?exercici, aportar declaració de la suma dels rendiments del treball dels membres de la unitat familiar, acompanyada dels justificants acreditatius dels ingressos obtinguts (nòmines, prestació d?atur, pensions, altres prestacions socials, etc).

Quan es pot demanar?

A partir del 6 d'octubre del 2017 al 3 de novembre de 2017, ambdós inclosos

Termini de resolució legal

Les subvencions es resoldran en el termini de màxim de 30 dies a comptar des de la data límit del termini de presentació de les sol·licituds, mitjançant acord de la Junta de Govern Local a proposta de la regidoria de serveis socials.

Documentació que es lliurarà a l'interessat

Les notificacions es practicaran en el lloc i pel mitjà que el sol·licitant faci constar a tal efecte en la seva sol·licitud, tenint en compte el que estableix a aquest efecte l?article 42 de la Llei 39/2015, d?1 d?octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Té cost el tràmit?

Gratuït

Normativa relacionada

Bases de la convocatòria de les subvencions destinades a l'adquisició de material escolar dels alumnes escolaritzats a
centres finançats amb fons públics de Sant Andreu de la Barca per al curs 2017-2018

Regidories de les quals depèn

Serveis Socials