Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
17/02/2020 04:08:12
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Tràmits

Tràmits més freqüents 

Imprimir

Sol.licitud subvencions projectes educatius 2019

Descripció

Les associacions de pares i mares d'alumnes (AMPA) dels centres educatius municipals poden optar a les subvencions per l'any 2019 que l'Ajuntament convoca.

Qui ho pot demanar?

Poden ser beneficiaris de les subvencions objecte d'aquesta conocatòria:

1. Les entitats sense ànim de lucre de caràcter local o supramunicipals, que hauran d'estar inscrites en el Registre Municipal dEntitats, per realitzar activitats de caràcter educatiu, amb especial projecció a Sant Andreu de la Barca.

Com es pot demanar?

Presencialment

Departament: OAC/Departament Ensenyament
Telèfon: 936356400
Ubicació: Planta baixa i segona
Horari: De dilluns a divendres de 9 hores a 14 hores i, dijous de 16 hores a 19 hores

Per Internet

Tràmit sol.licitud subvencions 2019

Documents que cal aportar

Tots els annexos que es troben relacionats amb aquest tràmit:
- Sol.licitud de subvencio : IMPORTANT indicar número de convocatòria: BDNS (Identif) 477212
- Annex 1 Projecte
- Annex 2 Pressupost
- Annex 3 Declaració protecció infància i adolescència
- Annex 4 Compte justificatiu
- Sol.licitud aportacions justificants
- Carta acceptació

Quan es pot demanar?

El termini de presentació serà de quinze dies hàbils del 21 d'octubre de 2019 fins l'11 de novembre de 2019 (ambdós inclosos)

Termini de resolució legal

Les subvencions es resoldran en el termini de màxim de 90 dies a comptar des de la data límit del termini de presentació de les sol.licituds, mitjançant acord de la Junta de Govern Local a proposta de la Comissió qaulificadora.

Documentació que es lliurarà a l'interessat

Una còpia de sol.licitud registrada

Té cost el tràmit?

No té cap cost

Normativa relacionada

Les Bases reguladores de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per a l'atorgament de subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis de l'exercici 2019, aprovades pel ple en data 31 de gener de 2019.

En tot allò que no estigui previst en les presents bases seran d'aplicació l'Ordenança de Subvencions de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i els organismes autònoms que en depenen i la Llei 38/2003, General de subvencions i demás noramativa aplicable

Regidories de les quals depèn

Educació