Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
21/02/2020 13:22:56
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Tràmits

Tràmits més freqüents 

Imprimir

SUBVENCIONS PER ACTUACIONS D'HABITABILITAT

Descripció

Actuacions d'obtenció i/o millora de l'habitabilitat:

-Actuacions destinades a que l'habitatge assoleixi el compliment del Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.

Actuacions d'adaptació de les instal·lacions de l'interior de l'habitatge:
-Actuacions d'adaptació a la normativa vigent o aplicable de les instal·lacions individuals de l'habitatge, xarxa d'aigua, xarxa elèctrica, xarxa de gas canalitzat, telecomunicacions, sanejament.
També es considerarà subvencionable la instal·lació de punts de recarrega per a vehicles elèctrics.

Millores energètiques i de sostenibilitat:
-Actuacions destinades a la millora de la sostenibilitat energètica com son la millora de l'aïllament de l'habitatge per optimitzar la demanda energètica i assegurar el confort acústic;
-la incorporació de proteccions solars en les obertures;
-el canvi de tancaments (finestres, portes de sortida a balcons, altres tancaments exteriors practicables);
-la substitució de làmpades i lluminàries per altres de major rendiment energètic, il·luminació LED.

Actuacions d'adaptació de la mobilitat de l'habitatge:
-Actuacions puntuals que millorin l'accessibilitat i la mobilitat interior de l'habitatge, com també la seva adaptació total o parcial. En concret, la instal·lació d'aparells elevadors, la substitució de banyera per dutxa, l'eixamplament o adequació de portes, passadissos, habitacions, cambra higiènica, cuina o altres.

Qui ho pot demanar?

Requisits.
-L'habitatge ha de haver estar construït abans de 1981.
-Els habitatges han de ser de titularitat privada i ser domicili habitual de les seves persones propietàries o arrendatàries.
-En cas d'habitatges buits es podran acollir als ajuts sempre que s'incorporin a la Borsa de lloguer municipal per un període com a mínim de 5 anys).
-Els ingressos de la unitat familiar no poden superar 5 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) .
-No podran gaudir de les subvencions aquelles obres o actuacions que hagin estat iniciades o realitzades abans de formalitzar-se la sol·licitud d'ajuts.
-Resten excloses les actuacions que impliquin el buidat estructural o l'enderroc de façanes, l'augment de volum, les ampliacions o subdivisions d'edificis o habitatges i les definides com a gran rehabilitació en l'article 3 h) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre del dret a l'habitatge.
(Excepcionalment, s'admetran habitatges que, sense complir la condició establerta en aquest punt, justifiquin adequadament que dites actuacions son necessàries per a la millora de l'accessibilitat i/o per a la millora de l'eficiència energètica.)

Com es pot demanar?

Presencialment

Departament: Oficina Municipal d'Habitatge
Telèfon: 93 635 64 00
Ubicació: Crta. de Barcelona 1, (Escoles Velles)
Horari: Dilluns a divendres de 09 a 14h. Dijous de 16 a 19h

Documents que cal aportar

La documentació es presentarà en les diferents fases que s'indiquen a continuació:

PAS 1 - DOCUMENTACIO PER FORMAR PART DE LA CONVOCATÒRIA.
Per sol·licitar formar part de la convocatòria, amb caràcter previ a la sol?licitud dels ajuts, s'hauran de presentar, a les Oficines Locals d'Habitatge, els documents següents:

-Informe tècnic que acrediti la necessitat de les actuacions de rehabilitació.
-Cèdula d'habitabilitat vigent o document que justifiqui que aquesta es podrà aconseguir mitjançant el procés de rehabilitació. En aquest últim cas, la cèdula vigent s'haurà de presentar amb la documentació final.
-Projecte tècnic. En cas de que les actuacions no exigeixin projecte, serà necessari aportar una memòria amb la descripció de les obres.
-Fotografies dels elements que es veuran modificats.
-Pressupost real de les obres, signat, degudament desglossat per capítols i partides, amb estat d'amidaments i preus unitaris.
-Altres pressupostos: honoraris facultatius, cost de la redacció de projectes, informes tècnics i certificats necessaris, despeses derivades de la tramitació administrativa, i altres despeses generals similars, sempre que siguin degudament justificades. A efectes del càlcul de la subvenció no s'inclouran impostos, taxes o tributs.
-Justificant de la sol?licitud de la llicencia o autorització municipal d'obres, o en el seu cas, comunicat o assabentat

Quan es pot demanar?

FINS AL 31 D'OCTUBRE DE 2018

Observacions i Preguntes freqüents

Informació de la convocatòria: http://www.cmh.cat/web/cmh/ajuts/programes/programa-habitabilitat-2017

Regidories de les quals depèn

Serveis Socials