Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
17/02/2020 04:09:08
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Ajuntament

Junta de Govern Local

Junta de Govern Local, per la legislatura 2019-2023.

 

President
l'Alcalde, M. Enric Llorca i Ibáñez

Vocals
Montserrat Tobella Canals
Juan Pérez López
Juan Pablo Beas Fernández
Luis Oulego Moral
Ana Maria Alba Aguilera
Francesc Delgado Comajuncosa
Fernando Yécora Santiago
Saray Cantero García (sense vot)
Rosario Ramírez Pastora (sense vot)
Maite Navas Aguayo (sense vot)
Xavier Pla Gómez (sense vot)
Rubén Castro Torres (sense vot)

Secretari
Rafael Fernández Ferrándiz
Interventor
Josep Ortuño i Reverter

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori, que ha de donar assistència i assessorament permanent a l'alcalde.

Calendari de la Junta de Govern Local:

Celebra les seves sessions tots els dimarts, excepte el mes d'agost i Setmana Santa i Nadal, prèvia convocatória d'alcaldia.

Té, segons la legislació (article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local), les competències següents:

En matèria d'urbanisme:
l. Les aprovacions dels instruments de plantejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple.
2. Les aprovacions dels instruments de gestió urbanística dels diferents sistemes d'actuació, previstos a l'article 119 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, i l'adopció de tots els actes de desenvolupament o execució o relacionats amb els anteriors instruments de gestió com, a tall d'exemple, l'aprovació de la liquidació de quotes urbanístiques.
3. L'aprovació dels convenis urbanístics, de plantejament o gestió, si no s'aproven amb caràcter simultani a la figura de planejament que complementen.
4. L'acord d'acceptació expressa de cessions de sòl, derivades, o no, de la gestió urbanística.
5. L'acord de recepció de les obres d'urbanització.
6. La concessió de llicències urbanístiques, a excepció de les delegacions expresses efectuades a favor del Regidor del Servei.

En matèria de contractació administrativa
l. Les contractacions administratives i concessions de tota classe quan el seu import no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros; incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, en relació als recursos ordinaris del primer exercici, ni a la quantia assenyalada.
Aquesta competència comporta, amb caràcter enunciatiu, la facultat d'aprovar el projecte, els plecs de clàusules administratives, els plecs de prescripcions tècniques, l'expedient de contractació i la despesa, la facultat d'adjudicar el contracte i totes les altres facultats que la legislació atribueix a l'òrgan de contractació, inclosa l'extinció i modificació d'aquests contractes dins els límits i amb els requisits legals.

En matèria de personal i recursos humans
l. Aprovació de l'oferta d'ocupació pública
2. Aprovació de les bases de proves de selecció del personal fix i temporal, i pels concursos de provisió de llocs de treball, així com les seves corresponents convocatòries.
3. Aprovació del nomenament de funcionaris interins i de la contractació del personal interí laboral no permanent.
4. Donar possessió dels càrrecs de funcionaris nomenats tant en els casos d' accés a la funció pública local com en els de provisió de llocs de treball.
5. Declarar i resoldre totes les situacions administratives del personal funcionari i laboral i la jubilació de tot el personal.
6. Aplicar el règim de llicències, permisos, jornada de treball i horaris.

En matèria de projectes d'obres i serveis.
l. Aprovació dels projectes d'obres i serveis que no superin els límits de la delegació per a la contractació administrativa i concessió de servei públic, i sempre que estiguin previstos en el pressupost.

En matèria de responsabilitat administrativa
l. Resolució dels procediments de responsabilitat patrimonial, tan generals com abreujats, així com la declaració de caducitat dels mateixos.
2. Subscripció d'acords de terminació convencional amb els interessats.

En matèria de patrimoni
l. L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost ni els 3.005.060,52 euros, així com l'alineació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els següents supòsits:
a) La dels béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.
b) La dels béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic quina alienació no es trobi prevista en el pressupost.

En matèria d'hisenda
l. El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost municipal aprovat, autoritzar, disposar despeses dins els límits de la seva competència (excepte la concertació de crèdits), reconèixer obligacions en els límits de la seva competència, tot això d'acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals.
2. Aprovar els calendaris fiscals relatius als períodes de cobrament de tributs i preus públics.
3. Aprovar padrons i liquidacions de tributs i preus públics, així com l'atorgament d'ajornaments i fraccionaments.
4. Aprovació d'autoliquidacions i ingressos sense contret previ, així com l'atorgament d'ajornaments i fraccionaments.
5. Aprovació de la dispensa total o parcial a l'obligat tributari de la constitució de les garanties en la sol·licitud de fraccionament o ajornament, quan es superin els límits establerts a l'ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal.
6. Prendre raó i coneixement de padrons de tributs municipals que hagin de realitzar-se per altres Administracions públiques.
7. Aprovació de devolució d'ingressos, anul?lacions, baixes, fallits i prescripció de drets reconeguts.
8. Resoldre recursos i reclamacions contra liquidacions i padrons de tributs i preus públics.
9. Aprovació dels expedients de compensacions de deutes, quan la quantia superi l'import de 10.000,00 euros.
10. Aprovació de pagaments a justificar d' acord amb el que disposen les bases d'execució del pressupost.

En matèria de subvencions
l. Sol·licitar i acceptar subvencions i/o ajuts de naturalesa econòmica quan la disposició que aprovi la convocatòria designi l'Alcaldia com a òrgan competent per a fer-ho o no en designi cap d'específic.
2. L'autorització de convenis i acords de cooperació i/o col·laboració amb altres administracions o amb institucions públiques i/o privades sempre que del seu contingut resultin compromisos a càrrec de la Corporació que es situïn dins l'abast competencial de l'Alcaldia.
3. L'aprovació i la resolució de les convocatòries de concessió de tot tipus de subvencions atorgades a favor d'entitats, persones físiques i jurídiques, que comportin una despesa econòmica. L'aprovació dels convenis i la justificació de les subvencions, tret d'aquelles en les que el Ple té la competència.

En matèria d'utilització de béns de domini públic
l. L'atorgament de llicencies per l'ús comú especial.
2. L'atorgament de llicencies per a la utilització privativa del domini públic local, quan sigui competència de l'alcalde.
3. Autorització d' activitats i ús d' instal·lacions docents fora de l'horari escolar.

En matèria de defensa jurídica
l. L'autorització de l'exercici d'accions administratives i/o judicials en defensa dels interessos municipals en les matèries de la competència de l'Alcalde.
2. L'autorització per comparèixer, desistir o qualsevol altre situació processal en els procediments judicials interposats contra 1'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en matèries competència de l'Alcalde.
3. L'assabentat i ordre de compliment de les resolucions judicials dictades en procediments judicials en matèries de competència de l'alcalde.

En matèria de cooperació interadministratíva
l. L'autorització dels convenis i acords entre altres administracions o institucions públiques sempre que no sigui competència del Ple municipal.
2. La sol·licitud i acceptació de les subvencions atorgades per al tres administracions sempre que no sigui competència del Ple municipal.

En matèria d'activitats
l. Atorgar les llicències i autoritzar les seves modificacions posteriors, de les activitats subjectes a la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats i a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, d' espectacles públics i activitats recreatives i a la resta de normativa aplicable vigent.

 

 Versió per a imprimirImprimir