Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
21/02/2020 00:30:51
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Ajuntament

El sistema constitucional espanyol atorga al Govern de Catalunya la potestat de coordinar les policies locals (Art. 148.1.22.de la Constitució en correspondència amb l'article 164 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya).
La Llei 16/1991, de les policies locals de Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya, va desenvolupar aquesta competència.

En l'àmbit municipal, Catalunya és un país molt fragmentat, amb 946 municipis, dels quals 204 (any 2007) tenen policia municipal, amb un total de 10.263 policies, que donen servei directe a una població de més de 5 milions d'habitants, el 88% del total català, tot i que només és present en els nuclis de població principal, és a dir, en el 20% del territori català.

El nostre marc legal determina que tots els municipis amb una població superior als 10.000 habitants poden crear cossos de policia local. És el cas de Sant Andreu de la Barca.

En aquest sentit es parla de Policia de Catalunya, formada pels mossos d'esquadra i les policies locals.

Per entendre bé el model de seguretat i l'abast de les funcions de les policies locals, cal tenir molt present que els municipis poden crear, però no tenen l'obligació de fer-ho; és a dir, és una facultat potestativa de les autoritats de cada municipi. En la pràctica, però, actualment tots els municipis que superen aquesta població tenen cossos de policia local.

La policia local només pot actuar en el territori del seu municipi, i excepcionalment, per raons d'emergència excepcional, i donant comptes al conseller o consellera del Departament amb competències en matèria de seguretat pública, pot actuar en els municipis limítrofes.

Cada policia local és un cos únic, sota la direcció superior de l'alcalde, tot i que el comandament directe l'exerceix el cap del cos, que és el comandament policial de major graduació el qual ha de ser, com a mínim, inspector de la policia local.

Aquesta situació tan diversa d'implantació, fa que la demanda sobre els instruments, procediments i mètodes de coordinació policial, tant operativa com d'informació, sigui molt gran. Per aquest motiu, el nostre sistema de seguretat pública incorpora importants estratègies de coordinació.

L'any 1996, l'aleshores Departament d'Interior i les diferents associacions de municipis de Catalunya van subscriure un acord en el que mútuament es reconeixen:

 

1. La Policia de la Generalitat és la policia de seguretat de Catalunya a les ordres del Govern de Catalunya.
2. Les policies locals, com a serveis amb funcions pròpies en l'àmbit de la seguretat dintre del municipi, estan en condicions de contribuir, segons les seves capacitats organitzatives i funcionals, a les finalitats generals del sistema català de seguretat i policia.
3. Els dos punts anteriors obliguen a una delimitació funcional i de serveis entre els cossos policials presents en el municipi, d'acord amb les competències de les administracions respectives.
4. Sistemes d'informació mútua i de coordinació policial horitzontal. En congruència amb l'anterior, s'hauran de desenvolupar.
5. La Policia de la Generalitat és la responsable de prestar serveis centrals, bàsics i imprescindibles pel funcionament del conjunt del sistema, i en particular de subministrar a les policies locals el suport logístic que faci possible la integració d'aquestes en el sistema global.
6. Aquests acords varen ser presos en el si de la Comissió de Coordinació de la policia de Catalunya, òrgan consultiu creat pel Departament per determinar les directives de coordinació, i la proposta de projectes normatius per a les policies municipals.

Aquesta Comissió, està presidida pel conseller o consellera del Departament titular en matèria de seguretat pública de Catalunya, hi participen, entre d'altres membres, cinc representants dels ajuntaments. Actualment, amb l'aprovació de la Llei 4-2003 d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, aquesta comissió ha restat substituïda per la Comissió de Policia de Catalunya com a òrgan col·legiat consultiu superior en matèria de coordinació entre la policia de la Generalitat- Mossos d'Esquadra i les policies locals de Catalunya.

 Versió per a imprimirImprimir