Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
25/03/2019 10:31:01
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Ciutat

Transcripció del manuscrit original


Dia dominica em mensis marty Anno Anato
domini Millesimo quingentesimo nonagesimo quarto
 

Crida del honorable Batlle Pere Soler
Ara hojats que us notifiquen y fan assaber a tutom generalment depart del Illm Senor Francisco de Gualbes Governador de les Baronies de Castellvi de Rosanes e de les viles de Martorell, Molins de Rey, St Andreu de la Barca e dels termens de St Vicens de Castellbisbal, St Esteve Ses Rovires y St Pere de Abrera per la Illma Sra Dona Mencia de Requesens y sunyega Comptesa de Benavent senyora de les dites baronies villes y termens que la dita Illma sra. y per sa senyoria y en persona sua lo dit Illm señor Francisco de Gualbes donzell en Barcelona Domiciliat sa creat en y per batlle de la dita vila parrochia y terme de St Andreu de la Barca y quadra del Palau, terme de dita vila de sant Andreu de la Barca, per temps de tres anys Immediadament següents los quals san comensat acorrer lo dia de carnestoltes mes pp passat durant lo beneplacit de sa señoria Illma eo del dit Illm señor Governador y entretant fins que altre batlle sie provehit Lo Honorable en Pere Soler de la dita vila parrochia y terme de St Andreu de la Barca lo qual per sa señoria Illma Regesque lo dit offici de batllia en la dita vila parrochia y terme de St Andreu de la Barca y perco mana Sa Sria Illma eo per ella lo dit Illm Sr governador a tutom generalment que tinguen y respecten al dit Pere Soler en y per balo de la dita vila parr. y terme de St Andreu de la Barca per lo dit trienni e anaquell obehesquen en tots sos manaments aixi com ara señoria Illma son obligats sots pena de fidelitat e guaresi qui guardar si ha que amor ni graça non haura.

Crida del honorable Benet Majol sots batlle llochtinent del sobredit honor batlle
Ara hojats que us notifique y fa assaber a tutom generalment depart del honor en Pere Soler balle de la vila parr. y terme de St Andreu de la Barca per la Illma sra. de aquella que lo dit Señor batlle ha creat en y per sots batlle de la dita parrochia y terme de St Andreu de la Barca per tres anys immediadament següents los quals han comensat a correr lo dia de carnestoltes mes pp passat lo honor Benet Majol de la dita vila parrochia y terme de St Andreu de la Barca lo qual per orde Señor batlle lo dit offici de sots batlle regesque en la dita vila per a terme de St Andreu de la Barca perço mana lo dit señor batlle a tutom generalment que tinguen y respecten al dit Benet Majol en y per tots de la dita vila parrochia y terme de St Andreu de la Barca per lo dit trien y anaquell obehesquen en tots sos manaments aixi com al dit honor batlle son obligats sota pena de fidelitat.

Desguiament de guiats
Item lo dit honorable balle ab tenor de la present pública crida revoque y annulle y per revocats y annullats vol haver y tenir tots y qualsevol guiatges per los batlles passats en la dita vila de Sant Andreu de la
Barca o per altres qualsevol officials donats y concedits a qualsevol persones així per paraula com scrits, los quals guiatges redueixen a tinenses tres dias inmediatament següents en així que passats dits tres dies les tals persones sien desguiades com ara per llavors lo dit honorable batlle desguie.

De no jurar de Déu
Item que no sie ninguna persona que gos jurar, blasfemar ni renegar lo nom ni membres alguns de nostre Senyor Déu Jesucrist ni de la Verge Maria ni de ninguns sants ni santes del Paradís, so és bant de .v. sous applicadors a la lluminària de la iglésia de dita vila.

De adobar los camins
Item que qualsevol persona que tingue camps o terres confrontants en camins reals, que dins deu dies primers vinents del dia de la publicació de la present pública crida en avant comptadors, hagen de haver sbardisats u adobats aquelles, sots bant de .v. sous, ultra la pena lo dit honorable batlle farà adobar los tal camins despeses de aquells que s.i efrauran.

De eixir al viafos
Item que qualsevol persona que sentirà cridar viafos en la dita vila, parròchia y terme de Sani Andreu de la Barca hage de eixir reprenent y seguint dit so, sots pena de tres lliures.

De no casar perdius
Item que no sie ninguna persona que gose ni presumesque en la dita vila y terme de Sant Andreu de la Barca, casar perdius, francolins, fiais, sans ab ase filat, ni perdigot, ni conills ab Has ni sense Has, ab cans ni sense cans, ab escopeta ni ballesta ni en altra qualsevol manera, sots pena de tres lliures e de la cassa y arreus perduts.

De no dir paraules injurioses
Item que no sie ningun home ne alguna dona que gos dir ni proferir ha altri vilania ni paraules injurioses sots pena de tres lliures.

De no pescar
Item que no sie ninguna persona que gos ni presumesque de nits ni de die en temps algú del any, pescar ni fer pescar ab filat, parades, en ahugaments, bertrols, metzines ni ab forma alguna que dir ni excogitar se pugue, en lo riu Llobregat ni en altra par alguna, tant aygua corrent com estanyada, ninguna manera de peix, sots pena de tres lliures y de pérdrer los arreus, tant si serà trobat pescan com si havent pescat sols se provarà haver contrafet a la present crida.

De no jugar
Item que no sie ninguna persona que gose ni presumesque de nits ni de dies jugar a manera alguna de jochs ni donar Hoch en sa casa que si juque, excepto lo de bitlles en die de festa, sots pena de tres lliures per quiscú y dels dinés que tindrà davant o en partida per drets y per aquells tals que donaran Hoch en sa casa a pena de altres tres lliures, la qual pena serà exequutada trobats o no trobats, sols se prove haver contrafet y qui no podrà pagar la pena estiga trenta dies en la presó.

De robar fruita
Item que no sie ninguna persona que gose ni presumesque furtar llenya, rahims, nous ni fruytes algunes, ortalisses ni genero algú de llegums, vers o sechs, de les propietats y horts de altri, de nits ni de dies, sots pena de vint sous de dies y tres lliures de nits.

De aportar cartes
Item que no.y hage ninguna persona que gose ni presumesque aportar cartes ni daus ni péndrer taulatges en ninguna manera sots pena de tres lliures y de estar vint dies en la presó.

De no jugar a carta girada
Item que no.y hage ninguna persona que gose de jugar a carta girada y a cartilla, ni al catxo, ni a daus, ni en altre manera de joch sots pena de tres lliures y dels dinés perduts com dalt
està dit en dia de festa ni fenyer; puguen, emperò, los dies de festa jugar honestament a pilota y a bitlles.

De no jugar mentres los officis divinals se celebraran
Item que no.y hage ninguna persona que gose ni presumesque jugar mentres los officis divinals se celebraran y nostre senyor anirà per la vila; que en I.ora mateixa que sentiran tirar als officis o a combregar se hagen de deixar de jugar fins sien acabats dits officis y nostre senyor serà tornat a la igésia, sots pena de tres lliures.

De no aportar armes desonestes de nits
Item que no.y hage ninguna persona que gose ni presumesque de nits aportar ninguna manera de armes desonestes, com és pedrenyal, bordons ferrats, espasas fora de mida ni altra manera de armes, sots pena de tres lliures y les armes perdudes y de estar trenta dies en la presó.

Per les quals penes notiffica lo dit honorable batlle que seran rigorosament executades, respective encara que personalment no.y sien trobats sols lo dit honorable batlle que lo contrari y guaresi qui guardar si ha, que amor ni gràcia non haurà.

 Versió per a imprimirImprimir