Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
15/12/2018 22:12:58
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Barca Oberta

Xarxa de ciutats saludables

Les Xarxes de ciutats saludables és un moviment municipal que segueix els principis d'actuació del projecte "Healthy Cities", de l'Organització Mundial de la Salut.

En el cas d'España, la Red Española de Ciudades Saludables (RECS), constituïda l'any 1988, és una secció de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) . Existeix una branca catalana, la Xarxa Catalana de Ciutats Saludables.

Des d'inicis de 2005 l'alcalde de Sant Andreu de la Barca és el president de la Red Española de Ciudades Saludables.

La actividad de la RECS està dirigida a la promoció i protecció de la salut i del benestar dels ciutadans.

Els objectius i línies d'actuació de la RECS son:

- Assegurar la intercomunicació de les ciutats participants en matèria de promoció i protecció de la salut, que permeti l'intercanvi d'experiències i el desenvolupament de projectes entre ciutats, amb altres nivells de l'Administració i amb altres organitzacions, per promoure l'acció comú en la promoció i protecció de la salut.
- Assegurar el manteniment dels contactes interinstitucionals per a la consolidació de les relacions intersectorials, necessàries en l'àmbit de la promoció i protecció de la salut.
- Fomentar la col·laboració i l'acció conjunta de les ciutats participants en matèria de promoció i protecció de la salut.
- Ajudar les ciutats participants a desenvolupar models operatius de promoció i protecció de la salut en la comunitat, que puguin servir com|com a models de bona praxi en el concernent a la promoció i a protecció de la salut en el context urbà, en concret: el diagnòstic i els plans de salut.
- Establir criteris d'avaluació i indicadors unificats que permetin avaluar les actuacions de la promoció i protecció de la salut i l'acreditació de la qualitat de la seva execució.
- Establir recomanacions orientades a la inclusió dels processos de qualitat en les actuacions de promoció i protecció de la salut.
- Mantenir contactes amb altres projectes de ciutats saludables al nostre país, en altres països i amb les xarxes nacionals, així com amb la Xarxa Europea.
- Difondre la informació rellevant sobre la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables, les Xarxes Autonòmiques i la Xarxa Europea.

Són membres de la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables totes les entitats locals espanyoles integrades a la FEMP que, complint els requisits d'admissió i permanència establerts, acceptin les normes d'organització i funcionament i siguin admesos per la Comissió Executiva de la FEMP.

Les Entitats Locals que desitgin ser membres de la Secció hauran d'acreditar el compliment dels següents requisits:

- Compromís polític municipal d'adscripció a la Secció, expressat per acord del Ple o Comissió de Govern.
- Tenir elaborada una anàlisi de situació i un pla de salut per a la ciutat o el compromís d'elaborar-los.
- Designació d'un responsable polític i un responsable tècnic, com|com a interlocutors davant de la Secció.
- Acceptació de les normes de funcionament de la Xarxa.

 Versió per a imprimirImprimir