Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
15/02/2019 22:42:03
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Ciutat

Adaptació al català actual


Diumenge del mes de març en l'any del Senyor mil cinc-cents noranta-quatre


Crida de l'honorable Batlle Pere Soler

Ara escolteu, que us notifiquen i fan saber a tothom en general de part de l'll·Im. Senyor Francisco de Gualbes, governador de les baronies de Castellví de Rosanes i de les viles de Martorell, Molins de Rei, Sant Andreu de la Barca i dels termes de Sant Vicenç de Castellbisbal, Sant Esteve Sesrovires i Sant Pere d'Abrera, per la II·Ima. Sra. Na Mència de Requesens i Zúñiga, comtessa de Benavente, senyora de les dites baronies, viles i termes que la Ií.lma. senyora i per sa senyoria i en persona seva l'lI·lm. Senyor Francisco de Gualbes, donzell a Barcelona domiciliat, que s'ha creat en i per a batlle d'aquesta vila parròquia i terme de Sant Andreu de la Barca i quadra del Palau, terme d'aquesta vila, per temps de tres anys immediadament següents, els quals han començat a córrer el dia de Carnestoltes del mes proppassat durant el beneplàcit de sa Senyoria II·Ima. o de l'l·lm. Senyor Governador i entretant fins que un altre batlle sigui proveït, l'Honorable en Pere Soler, d'aquesta vila parròquia i terme de Sant Andreu de la Barca, el qual per la seva Senyoria il·Ima. regeixi l'ofici de batllia en aquesta vila parròquia i terme de Sant Andreu de la Barca i per això mana sa Senyoria il·Ima. o per ella l' il·lm. Sr. Governador a tothom en general que tinguin i respectin a l'anomenat Pere Soler en ì per a valor d'aquesta vila parròquia i terme de Sant Andreu de la Barca per aquest trienni i que l'obeeixin en tots els seus manaments, aixi com a sa Senyoria il·lma., hi estan obligats sota pena de fidelitat i que protegeixi a aquell que els guardi, ja que ans al contrari amor ni gràcia no tindrà.

Crida de l'Honorable Benet Majol sotsbatlle lloctinent del sobredit Honorable Batlle
Ara escolteu, que us notifiquen i fan saber a tothom en general de part de l'Honorable en Pere Soler, batlle de la vila parròquia i terme de Sant Andreu de la Barca, per la il·lm.Sra. d'aquella, que l'Honorable Batlle ha creat en i per a sotsbatlle d'aquesta parròquia i terme de Sant Andreu de la Barca per tres anys immediadament següents, els quals han començat a córrer el dia de Carnestoltes del mes proppassat, l'honorable Benet Majol, de la dita vila parròquia i terme de Sant Andreu de la Barca, el qual per ordre de l'Honorable BatIle regeixi el dit ofici de sotsbatlle en aquesta vila per a terme de Sant Andreu de la Barca. Per això, mana el Senyor Batlle a tothom en general que tingui i respecti l'anomenat Benet Majol, en i per a tots d'aquesta vila parròquia i terme de Sant Andreu de la Barca per aquest trienni i que l'obeeixin en tots els seus manaments, aixi com a l'Honorable Batlle, hi estan obligats sota pena de fidelitat.

Desguiament de guiats
Ítem l'anomenat Honorable Batlle d'acord amb la present crida pública, revoca i anul.la, i per revocats i anul.lats vol haver i tenir tots i qualssevol guiatges per als batlles passats a l'anomenada vila de Sant Andreu de la Barca o per altres oficials donats ì concedits a qualsevol persona tant de paraula com escrits, aquests guiatges es redueixen a tinences, tres dies immediatament següents, aixi que passin aquests tres dies aquestes persones seran desguiades, tant ara com llavors l'Honorable Batlle desguiarà.

De no jurar per Déu
Ítem que no hi hagi cap persona que gosi jurar, blasfemar ni renegar el nom ni cap membre de nostre Senyor Déu Jesucrist ni de la Verge Maria ni de cap sant ni santa del Paradis, això és ban de cinc sous que s'aplicaran a la lluminària de l'església d'aquesta vila.

D'adobar els camins
Ítem que qualsevol persona que tingui camps o terres que confrontin amb camins reials que dins dels deu dies primers del dia de la publicació de la present crida pública en endavant comptats els hauran d'haver esbardissat o adobat, sota ban de cinc sous, ultra la pena l'anomenat Honorable Batlle farà adobar aquests camins i les despeses d'aquells que hi defraudaran.

De sortir al via fora!
Ítem que qualsevol persona que senti cridar via fora! en aquesta vila, parròquia i terme de Sant Andreu de la Barca hagi de sortir reprenent i seguint aquest so, estarà sota pena de tres lliures.

De no caçar perdius
Ítem que no hi hagi cap persona que gosi ni presumeixi en aquesta vila i terme de Sant Andreu de la Barca, caçar perdius, francolins, faisans, sense o amb ase filat, ni perdigó, ni conills amb Ilaç o sense Ilaç, amb gossos o sense gossos, amb escopeta ni ballesta ni de qualsevol altra manera, sota pena de tres lliures i de la caça i arreus perduts.

De no dir paraules injurioses
Ítem que no hi hagi cap home ni cap dona que gosi dir ni proferir a altres vilatans paraules injurioses, sota pena de tres lliures.

De robar fruita
Ítem que no hi hagi cap persona que gosi ni presumeixi furtar llenya, raïms, nous ni cap fruita, hortalisses ni cap gènere de llegums, verds o secs, de les propietats i horts d'altri, ni de nit ni de dia, sota pena de vint sous de dia i tres lliures de nit.

De portar cartes
Ítem que no hi hagi cap persona que gosi ni presumeixi de portar cartes ni daus ni tenir taulatges de cap manera, sota pena de tres lliures i d'estar-se vint dies a la presó.

De no jugar a carta girada
Ítem que no hi hagi cap persona que gosi de jugar a carta girada i a carteta, ni al catxo, ni a daus, ni en cap altra mena de joc, sota pena de tres lliures i dels diners perduts, com dalt està dit en dia de festa ni feiner, podran, però, els dies de festa jugar honestament a pilota i a bitlles.

De no pescar
item que no hi hagi cap persona que gosi ni presumeixi de nit ni de dia en cap època de l'any pescar ni fer pescar amb filat, parades, ofegaments, bertrols, metzines ni de cap manera, que no es pugui dir ni excogitar, al riu Llobregat ni en cap altra part, tant aigua corrent com estancada, cap tipus de peix, sota pena de tres lliures i de perdre els arreus, tant si és trobat pescant com si havent pescat només es provi haver contrafet la present crida.

De no jugar
Ítem que no hi hagi cap persona que gosi ni presumeixi de nit ni de dia jugar a cap mena de joc ni tenir lloc a casa seva que es jugui, excepte les bitlles en dia de festa, sota pena de tres lliures per cadascú i dels diners que tingui al davant o en partida per
drets i per aquells que tinguin lloc a casa seva, a pena d'altres tres lliures, aquesta pena serà executada trobats o no trobats, només que es provi haver contrafet i qui no pugui pagar la pena s'estarà trenta dies a la presó.

De no jugar mentres els oficis divinals se celebrin
Ítem que no hi hagi cap persona que gosi ni presumeixi jugar mentres els oficis divinals se celebrin i Nostre Senyor vagi per la vila, que a la mateixa hora que sentin anar als oficis o a combregar hagin de deixar de jugar fins que siguin acabats aquests oficis i Nostre Senyor sigui tornat a l'església, sota pena de tres lliures.

De no aportar armes deshonestes de nit
Ítem que no hi hagi cap persona que gosi ni presumeixi de nit aportar cap mena d'armes deshonestes, com és el pedrenyal, bordons ferrats, espases fora de mida ni altra mena d'armes, sota pena de tres lliures i les armes perdudes i d'estar-se trenta dies a la presó.

Per aquestes penes l'Honorable Batlle notifica que seran rigorosament executades respectivament, encara que personalment no hi siguin trobats, sols l'Honorable Batlle protegirà a aquell que les guardi, ja que ans al contrari amor ni gràcia no tindrà

 

 Versió per a imprimirImprimir