Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
16/02/2019 15:06:30
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Ajuntament

Plans d'emergència

Els plans de protecció civil són eines de planificació que estableixen el funcionament i l'organització dels recursos humans i materials per millorar la resposta davant d'emergències o risc greu. Els plans de protecció civil poden ser territorials, especials i d'autoprotecció.

Territorials
Els plans territorials preveuen amb caràcter general les emergències que es poden produir en el seu àmbit. Els nivells bàsics de planificació són el conjunt de Catalunya i els municipis.

Especials
Els plans especials vigents a Catalunya són:
• Pla d’emergència exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT) .
• Pla de protecció civil d'emergències per incendis forestals a Catalunya (INFOCAT) .
• Pla de protecció civil per al risc d'inundacions a Catalunya (INUNCAT).
• Pla de protecció civil per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT) .
• Pla especial d'emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT).
• Pla especial d'emergències sísmiques a Catalunya (SISMICAT).

Els municipis en què s'hagin d'aplicar els plans especials estan obligats a elaborar i aprovar els corresponents plans d'actuació municipal.

Els plans d’ emergència exterior són el marc orgànic i funcional per a fer front a les emergències per accidents greus
amb substàncies perilloses prèviament analitzats, classificats i majoritàriament avaluats.

En els plans d'emergència s’estableix l’esquema de coordinació de les autoritats, organismes i serveis cridats a intervenir, els recursos humans i
materials necessaris per a la seva aplicació i les mesures de protecció més idònies.

Fins ara, tots els Plans d’Emergència Exterior per accidents greus amb substàncies perilloses que s’havien elaborat a Catalunya se centraven en una empresa o bé en polígons industrials en un territori concret.

Pla d’emergència exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT)
El Pla d’emergència exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT) és un Pla d’emergència exterior del sector químic de Catalunya.

El PLASEQCAT, per primer cop, és un PEE que abasta indústries de l’àmbit territorial de tota Catalunya. Sota aquest nou enfocament, els PEE ja elaborats, tant d’empresa com de polígon, passen a integrar-se com Plans
de Sector de Risc.

El seu abast territorial és per tant, tot el territori de Catalunya i a efectes operatius i de risc, aquest territori es divideix en diversos sectors de risc.

Un d'ells és el Baix Llobregat, en el que és inclòs el municipi de Sant Andreu de la Barca per l'existència en l'entorn de les empreses Clariant Ibérica Producción, SA. i Cognis Iberia, S.L.( totes dues ubicades a Castellbisbal) i el Complejo Solvay de Martorell.
 

 Versió per a imprimirImprimir