TRÀMITS

Ajuts de l'IBI per a famílies monoparentals, unitats familiars on convisqui una persona amb discapacitat reconeguda igual o superior al 65% i famílies nombroses en règim de lloguer

Aquest tràmit us permet sol·licitar la subvenció de l’impost sobre els béns immobles (IBI), corresponent a l’habitatge habitual d’una família monoparental o d’una persona amb discapacitat reconeguda igual o superior al 65%, en règim de propietat o lloguer, o d’una família nombrosa, en règim de lloguer.

Aquests ajuts estan destinats a persones que tinguin ingressos entre 11.951,60   euros anuals per 1 persona i 29.178,70 euros per una unitat familiar de 5 o més persones.

L’ajut consisteix en una quantitat equivalent al 20% de la quota de l’IBI fins una quantitat màxima de 200 euros.

Entre els requisits de la convocatòria, es imprescindible disposar únicament de la titularitat del propi habitatge i estar al corrent del pagament de l’Impost.

La finalitat dels ajuts es alleugerir la càrrega tributaria d’aquelles famílies amb més necessitats i que tenen la condició de famílies monoparentals, famílies nombroses o persones amb discapacitat.

Les condicions i requisits que hauran de complir les persones sol·licitants per poder optar a aquesta subvenció, així com la documentació complementària obligatòria o opcional a adjuntar a la sol·licitud, són els establerts a les bases reguladores aprovades pel Ple municipal i a la convocatòria a la qual s'opta.


Subvencions d'activitats, projectes i serveis en l'àmbit dels Serveis Socials

Aquest tràmit permet sol·licitar una subvenció destinada a la realització d’activitats, projectes i serveis en l'àmbit dels Serveis Socials, amb especial projecció en el municipi de Sant Andreu de la Barca.

Les condicions i requisits exigibles que haurà de complir la persona sol·licitant i el projecte de l’activitat o programa a subvencionar per poder optar a aquesta subvenció, així com la documentació complementària a presentar, estan establerts a les bases reguladores aprovades pel Ple municipal i a la convocatòria a la qual s’opta. Així mateix, la presentació de la documentació original justificativa de les despeses subvencionables, haurà de reunir els requisits assenyalats al Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament regulador de les obligacions de facturació.

El termini de justificació de la realització de l’activitat subvencionada i el seu cost, mitjançant l’aportació del compte justificatiu simplificat, serà de tres mesos a comptar des de la data de finalització de l’activitat subvencionada.

La subvenció que es concedeixi, si s’escau, s’entendrà acceptada per part de la persona beneficiària si, en el termini de trenta (30) dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la data de notificació de la resolució, no han manifestat expressament la seva renúncia. La forma de pagament es determinarà en el conveni regulador a subscriure entre l’entitat concedent i la persona beneficiària.


Ajuts de l'aigua, l'IBI i la taxa de residus per a la gent gran

Aquest tràmit permet sol·licitar una subvenció de l’impost sobre els béns immobles (IBI), de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals i/o per al consum d’aigua, corresponent a l’habitatge habitual de persones de 65 anys d’edat o més.

La documentació complementària obligatòria o opcional a adjuntar a la sol·licitud, així com les condicions i requisits que hauran de complir les persones sol·licitants per poder optar a aquesta subvenció, estan establerts a les bases reguladores aprovades pel Ple municipal.

El procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en les bases reguladores serà de concurrència no competitiva. Aquesta subvenció té caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables en qualsevol moment, no generen cap dret a l’obtenció de subvencions en anys posteriors, no es poden al·legar com a precedent i restarà condicionada a l’habilitació de crèdit suficient i adequat al pressupost municipal vigent i al compliment de la finalitat per a la qual s’han atorgat.

Les quanties de les subvencions que es concedeixin, si s’escau, seran les següents:

  • Per l’impost de bens immobles, l’equivalent al 20% de la quota líquida de l’impost sobre béns immobles corresponent a l’exercici de l’any de la convocatòria, de l’habitatge habitual de la persona beneficiària.
  • Per la taxa de gestió de residus, l’equivalent al 100% de la quota tributària de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals, corresponent a l’exercici de l’any de la convocatòria, de l’habitatge habitual de la persona beneficiària.
  • Pel consum de l’aigua, la quantia de la subvenció que s’endossarà a l’empresa FCC AQUALIA SA o s’abonarà al beneficiari que hagi pagat el corresponent rebut, no podrà ultrapassar l’import màxim de 28 euros trimestrals. 

L’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes serà motiu de pèrdua del dret a rebre la subvenció i, en el seu cas, procedirà el reintegrament. També pot renunciar per escrit en qualsevol moment a la subvenció atorgada, de manera que perd el dret a exigir-la.


Beques menjador escolar curs 20-21

subvencions per a l’assistència als menjadors de l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius de Sant Andreu de la Barca, sufragats amb els fons públics, que disposin de servei de menjador escolar.


Convocatòria de les subvencions de material escolar per al curs 2020-2021

Ajut econòmic de fins a 75 euros per nen o nena escolaritzats a centres escolars públics de Sant Andreu de la Barca per la compra de material del curs escolar 2020-2021 pels cursos d'educació infantil, educació primària o secundària obligatòria.


Centre de Distribució d'Aliments

Servei de distribució d'aliments de primera necessitat, productes d'higiene entre les famílies derivades des de Serveis Socials municipals


Centre obert de Sant Andreu de la Barca S@bark

Servei diürn preventiu, fora de l'horari escolar, que dona suport, estimula i potencia l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat.

 

Es realitzen activitats de caràcter socioeducatiu en horari extraescolar per a infants en situació de risc social.

 

100 places disponibles: 60 de primària, 20 de secundaria, 20 d’aula oberta (informàtica i espai lúdic).

 

Direcció Centre obert S@bark de Sant Andreu de la Barca (Pendent de validar nou espai)

 

Plaça Anselm Clavé, 2-10, 2a planta

08740 Sant Andreu de la Barca 


Assessoria jurídica per a dones

És un servei d'assessorament i orientació jurídica per a dones, prestat per a una advocada especialitzada, entre d'altres temes, en violència de gènere i dret de família.


Atenció psicològica per dones

Servei presencial i gratuït d'atenció psicològica per orientar i assessorar les dones que ho necessitin, i, de manera especial, les que passen per situacions de violència.


Punt d'Informació de salut mental

Punt d'informació en matèria de salut mental. Una professional de l'Associació de Salut Mental del Baix LLobregat Nord aten periòdicament persones amb problemàtica de salut mental i/o els seus familiars.

Atenció els primers divendres de cada mes de 9:30 a 12:30. Amb cita prèvia.


Servei d'Atenció Social Primària

Consisteix en un conjunt organitzat i coordinat d'accions professionals, integrat pels respectius equips tècnics que tenen per objecte promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situació de risc social o d'exclusió. Es disposa d'un equip de professionals format per cinc treballadores socials i quatre educadors/es socials que facilita: 
- Informació,orientació,assessorament i tractament social personalitzat. 
- Derivació a serveis socials especialitzats. 
- Canalització a altres serveis de Benestar Social. 
- Tramitació de prestacions socials de servei, econòmiques o tecnològiques


Préstec temporal d’aparells tècnics (cadires de rodes, caminadors)

És un servei adreçat a les persones que acreditin per mitja d’un informe mèdic la necessitat d’un aparell tècnic (cadira de rodes, caminadors).


Servei de transport adaptat per a gent gran i persones amb mobilitat reduïda

Servei de transport adaptat adreçat a persones amb discapacitat que assisteixen amb caràcter regular a centres diurns i serveis d’atenció especialitzada. Es realitza amb transports propis de l'Ajuntament o amb transports concertats amb altres ens supramunicipals o organitzats pels propis centres de destí. Subjecte a la disponibilitat de places lliures. 


Servei de Teleassistència

Servei adreçat a persones grans o discapacitades que viuen soles o que passen molt de temps soles. S'ofereix una atenció les 24 hores del dia els 365 dies de l'any a través d'un terminal telefònic connectat a una central d'alarmes.


Prestacions socials municipals de caràcter econòmic per garantir la cobertura de necessitats bàsiques de subsistència

Són ajuts econòmics per a les persones o famílies del municipi amb la finalitat de fer front a necessitats bàsiques amb caràcter puntual (alimentació, vestit, allotjament, despeses sanitàries, desplaçaments i transport, subministrament de l’habitatge).


Servei d'orientació jurídica a la ciutadania

És un servei d’assessorament i orientació jurídica per als ciutadans. S’atendrà a les persones amb problemàtica econòmica derivades per la treballadora social del servei d’atenció social primària.


Programa de suport a les famílies RESPIR (centre de dia Vitalia de gent gran d’estada temporal)

És un servei de centre de dia, de suport a les famílies que atenen a persones amb dependència, on s’ofereix una estada temporal per a les persones grans. 
Les estades tenen una durada de 2 mesos a l’any, per períodes mínims de 15 dies per a descans familiar, vacances, malaltia i/o hospitalització del cuidador, canvi de domicili, obres de la llar, etc.


Programa de suport a les famílies respir ingrés temporal residència Vitalia

És un servei de suport a les famílies, que atenen a persones amb dependència, on s’ofereix una estada temporal residencial per a la Gent Gran. 
S’ofereix una estada temporal amb una durada de 2 mesos a l’any, per períodes mínims de 15 dies per a descans familiar, vacances, malaltia i/o hospitalització del cuidador, canvi de domicili, obres de la llar, etc. 


Teleassistència per a dones víctimes de violència de gènere

Consisteix en un telèfon mòbil conectat a una central d’emergència que ofereix suport i protecció per a les dones amb ordre judicial de protecció o d’allunyament. Disposa de dispositiu de localització per GPS.


Targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda

Targeta identificativa per a persones que disposen de certificat de disminució amb mobilitat reduïda. 
Hi ha tres tipus de targeta: 
- titular conductor 
- titular no conductor 
- transport col·lectiu 
Aquesta targeta dóna dret a utilitzar les facilitats d’estacionament per a persones amb disminució en qualsevol lloc del país on es trobi el titular.