TRÀMITS

Subvencions per a Projectes en l'àmbit de la Joventut 2020

Aquest tràmit permet sol·licitar una subvenció destinada a Projectes en l'àmbit de la joventut, per realitzar activitats de caràcter juvenil, cultural, social, artístic o educatiu, adreçades a la població jove de Sant Andreu de la Barca i amb especial projecció en el municipi.

La Regidoria de Joventut, entre altres objectius, promociona l’associacionisme juvenil, fomenta la iniciativa i els valors socials entre el jovent, així com les noves formes de participació, per tal motiu posa en marxa aquestes subvencions.

 

Persones destinatàries:

  1. Les entitats juvenils sense ànim de lucre de caràcter local o supramunicipal, que hauran d’estar inscrites en el Registre Municipal d’Entitats, per realitzar activitats de caràcter juvenil, cultural, social, artístic o educatiu, adreçat a la població jove de Sant Andreu de la Barca.
  2. Les persones físiques, que realitzin activitats de caràcter cultural, social, artístic o educatiu, adreçat als i les joves amb especial projecció a Sant Andreu de la Barca.

 En cas que la persona sol·licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Efectes del silenci administratiu:

Silenci administratiu desestimatori.

 

Observacions

La documentació complementària obligatòria o opcional a adjuntar a la sol·licitud, així com les condicions i requisits que hauran de complir les persones sol·licitants per poder optar a aquesta subvenció, estan establerts a les bases reguladores aprovades pel Ple municipal.

El procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en les bases reguladores serà de concurrència competitiva. Aquesta subvenció té caràcter voluntari, eventual i no devolutiu, es modificable en els supòsits previstos per la normativa indicada, no genera cap dret a l’obtenció d'altres subvencions en anys posteriors, no es pot al·legar com a precedent i restarà condicionada al compliment de la finalitat per a la qual s’ha atorgat.