TRÀMITS

 BONIFICACIONS i AJUTS dels serveis d' Escoles bressol 2020-2021

Els preus  públics pels serveis a les Escoles Bressol Municipal estan regulats a les ordenances fiscals, concretament a la núm. 33 per l’any 2020* i són els següents :


1. La quota d’escolarització: és un preu fix durant els 11 mesos de curs i varia només en funció si escolliu mitja jornada o jornada complerta.

MITJA JORNADA (11 Quotes)

Matí:  9:00h a 12:00h

110,00 €

Tarda: 15:00h a 17:00h

80,00 €

JORNADA COMPLERTA (11 quotes)

Matí i tarda

173,40€  Possibilitat de “Tarifació social” en el preu  d'escolarització a jornada completa


2. Tarifa Social : Les famílies empadronades a Sant Andreu de la Barca que escullin l’opció d’escolarització a jornada complerta  i, reuneixin els requisits podran sol.licitar la “Tarificació social”.  En funció del seu nivell de renda, d'acord amb el quadre segúent:

FAMÍLIES EMPADRONADES A SANT ANDREU DE LA BARCA

Llindar màxim de renda de la unitat familiar

Superiors a 34.242,00 € o no residents

Entre 27.182,00 € i 34.241,00 €

Entre 21.323,00 € i 27.181,00 €

Entre 17.541,00 € i 21.322,00 €

Entre 17.540,00 € i 10.465,00 €

Renda familiar inferior a 10.464,00 €

Quota mensual a abonar per les famílies (11 mensualitats)

Quota de 173,40 €

Quota de  147,39 €

Quota de 138,72 €

Quota de 130,05 € 

Quota de 102,00€ 

Quota de 71,40 

[*] Al 2021 s’aplicarà la nova ordenança fiscal.

[**] Consultar les ordenances fiscals per concretar els criteris de patrimoni i de renda familiar que s’estableixen

3. Família Monoparental i/o Nombrosa : Les famílies que acreditin la seva situació de nombroses o monoparentals  tindran una bonificació del 50% de la quota mensual d’escolarització jornada complerta. En cas de tractar-se d’una família nombrosa amb un títol de categoria especial, estarà exempta de pagament. Aquest ajut, no és acumulable amb cap altre ajut pel mateix concepte (escolarització).
4.Segon fill matriculat a les escoles bressol: Les famílies, que no sent nombroses ni monoparentals, tinguin un segon infant matriculat/da a les escoles bressol municipals, tindran una bonificació del 10%. En cas de disposar de rendes dins dels barems que es contemplen a la “tarifació social”, aquest 10% s’aplicarà al tram de renda familiar assignat.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Segons ordenança 33

Com es fa?

COM ES TRAMITA?
Tota la documentació caldrà presenta-la a traves de l'oficina virtual / instància electrònica :

1. Descarregar-se aquella sol·licitud que es vulgui presentar ( segons situacions)

     a. Sol·licitud Tarificació (si escau)

     b. Sol·licitud Bonificació escolaritat (si escau).

2. Descarregar-se l'autorització a consulta

5. Un cop emplenades les sol·licituds i l'autorització a consulta, cal presentar-les a traves de la instància electrònica

6. Adjuntar a la instància la documentació acreditativa si escau, segons ordenances (doc adjunt) 

 

QUI EL POT SOL·LICITAR ?
1. A la sol·licitud de Bonificació:
- Totes les famílies nombroses i/o monoparentals amb carnet acreditatiu (annexar a la sol·licitud)
-Totes les families amb segon infant matriculat a les escoles bressol (comprova ajuntament)
2. A sol·licitud de Tarificació :
A més de residir a Sant Andreu de la Barca de manera efectiva, caldrà:
      - Que no posseeixin, ni el contribuent ni cap de les persones que resideixin en
l’habitatge, altres immobles i propietats, excepte l’habitatge propi. No s’inclourà en
aquesta consideració el supòsit que el contribuent o un dels residents posseeixin una
plaça d’aparcament o un traster per al seu ús exclusiu.
       - Que cap dels membres de la unitat familiar tingui deutes pendents amb l’Ajuntament
de Sant Andreu de la Barca o, en cas que algun membre de la unitat familiar en
tingui, adopti un compromís de pagament de fraccionament del deute o una
compensació del mateix.
De forma excepcional i justificada, aquells contribuents i residents que superant els límits
previstos en el quadre anterior puguin acreditar documentalment la seva manca de capacitat
econòmica, hauran d’adreçar la seva petició, declaració responsable i documentació
justificativa a la Regidoria d’Ensenyament per tal de valorar les demandes presentades i
emetre, si s’escau i amb coordinació amb els Serveis Socials Municipals, informe favorable a
la concessió de bonificació superior a l’establerta. 
*consultar l'ordenança fiscal 33 per altres casuístiques.

Quan es pot sol·licitar?

fins el


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Al següent enllaç trobareu la instància genèrica: Accedir a instància genèrica


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 Segons ordenança i com a mínim:

 Sol·licitud Tarificació (si escau)

 Sol·licitud Bonificació escolaritat (si escau).

 Descarregar-se l'autorització a consulta

Carnet Familia nombrosa i /o monoparental


DOCUMENTS ADJUNTS


202007161338_AUTORITZACIÓ CONSULTA tarifació social edi.pdf

202007161338_SOL·LICITUD BONIFICACIÓ EBM edi.pdf

202007161338_SOL·LICITUD TARIFACIÓ SOCIAL edi.pdf


NORMATIVA


Ordenança núm.33 (doc adjunt)


MÉS INFORMACIÓ


Preu

No té cap cost


Terminis

El Departament d'ensenyament