TRÀMITS

 Pagament de tributs municipals

Pagament d'impostos, taxes i preus públics municipals, que s’haurà d’efectuar al Departament de Gestió Tributària (planta baixa de l'Ajuntament), o bé a l’Organisme de Gestió Tributària (ORTG) de la Diputació de Barcelona (també amb oficina a la planta baixa de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, o qualsevol de les oficines repartides en diferents municipis de la província).

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona, física o jurídica, titular d'un tribut municipal.

Com es fa?

Presencialment

Telèfon: 93 682 96 20
Ubicació: Planta baixa de l'Ajuntament
Horari: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), per la tarda, de 16:00 a 19:00 hores.

Per Internet

Pagament de tributs municipals

Correu postal

Tipus de correu: Ordinari
Departament: Organisme de Gestió Tributària

Ajuntament Sant Andreu de la barca
Pça. de l'Ajuntament, 1
08740 Sant Andreu de la Barca

Quan es pot sol·licitar?

En les dates que es fixin en el calendari fiscal de sant andreu de la barca per a cada tribut, el qual es fa públic cada començament d'any. Per altra banda, quan comença un període de pagament s'envia als ciutadans afectats l'avís de pagament, on consta la referència corresponent, la identificació i l'import que el ciutadà ha de pagar.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Al següent enllaç trobareu la instància genèrica: Accedir a instància genèrica


Presencialment


Podeu sol·licitar cita prèvia per telèfon trucant al 900 15 19 76 (telèfon d'informació municipal gratuït).

 

Plaça de l'Ajuntament, 1

Sant Andreu de la Barca


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Rebut segellat del pagament efectuat. 
Una vegada es disposa del corresponent avis de pagament, aquest es pot efectuar a qualsevol de les entitats col·laboradores que en el mateix s'indiquen. Si el document conté codi de barres, es pot efectuar el pagament en caixers automàtics equipats amb lector de codi de barres. També pot efectuar-se el pagament a través d'internet, a la següent adreça de la diputació de barcelona: http://orgt.diba.es


DOCUMENTS ADJUNTS


No hi ha documents annexats.


NORMATIVA


Ordenances Fiscals vigents del municipi de Sant Andreu de la Barca.
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març). 
Llei General Tributària (Llei 58/2003, de 17 de desembre). 


MÉS INFORMACIÓ


Preu

L'import del tribut en qüestió, el qual s'indica al corresponent avís de pagament.


Terminis

Immediat.