Comunicació prèvia d'obres sense documentació tècnica

Permanent

Per internet Presencial

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit us permet realitzar la comunicació prèvia a l’Ajuntament de l’execució d’obres en elements no catalogats, que no afecten elements estructurals i que no requereixen documentació tècnica, detallades a continuació: 

 1. Reparació, substitució d'elements existents en cuines, sanitaris, i safareigs.
 2. Reparació, substitució d'elements com portes, reixes, balconeres i finestres sense risc de seguretat per perill de caiguda d’elements.
 3. Reparació d’instal·lacions.
 4. Reparació, substitució de paviments sense increment de càrregues.
 5. Reparació d'envans i cel rasos.
 6. Revocat/estucats, enguixats, enrajolats , a l’interior de l’immoble.
 7. Revocat/estucats, aplacat en planta baixa, pintat, a l’exterior de l’immoble.
 8. Practicar cales que no afectin a elements estructurals.
 9. Neteja de solars inclosa la tala d'arbres en parcel·les en sòl urbà.
 10. Col·locació de tendals (alçada lliure de pas mínim 2.10m).
 11. Realització forats de ventilació de seguretat (evacuació de gasos) 20x20cm.
 12. Obres d’urgència (el titular té l’obligació d’aportar en el termini màxim de 15 dies, la documentació tècnica que justifiqui/acrediti l’actuació realitzada amb caràcter urgent. La presentació d’aquesta documentació no eximeix de tramitar la corresponent comunicació prèvia o llicència municipal de les obres que s’executin).

Llevat el dret de propietat i sense perjudici de tercers, la realització d’aquestes obres s’ha de fer en un termini màxim de 4 mesos, l’inici del qual s’entén que es produeix el mateix dia de la presentació de la comunicació. Si transcorre el termini màxim indicat en una comunicació prèvia, sense que hagin estat iniciades o finalitzades les obres, la persona interessada resta mancada de títol habilitant per començar-les o continuar-les, sense perjudici que pugui presentar una nova comunicació prèvia.

Aquest Ajuntament té atribuïdes les facultats de comprovació, control i inspecció per a verificar les dades que consten en la comunicació prèvia i en la documentació complementària aportada a l’efecte, segons estableix l’article 74.1 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, i l’article 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques (veure normativa relacionada), així com per a requerir el justificant/certificat que acrediti que les runes generades s’han dipositat en abocador autoritzat.

La inexactitud, la falsedat o l’omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada que consti en la comunicació o en la documentació preceptiva determinen, amb audiència prèvia de la persona interessada, la impossibilitat de continuar duent a terme l’acte comunicat des del moment en què es notifiqui la resolució corresponent, sense perjudici de les responsabilitats administratives, civils o penals que escaiguin.

En virtut de la competència que ostenta l’administració local en matèria de protecció de la legalitat urbanística, les obres declarades resten sotmeses a un control per part dels inspectors municipals, per a la qual cosa s’haurà de facilitar l’accés per a comprovar les obres i exhibir aquest document, si aquestes no s’ajusten a les obres comunicades, s’incoarà l’expedient de protecció de la legalitat urbanística que s’escaigui, a l’empara de l’article 199 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

Si durant el procés de les obres cal ocupar la via pública s’haurà de demanar, amb una setmana mínima d’antelació, la preceptiva autorització amb el model F217.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Qualsevol persona física o jurídica que sigui promotora de les obres. En cas que la persona sol•licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta.

Com es tramita?

En cas de sol·licitar-lo una persona física, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre.

Estan obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, els subjectes relacionats a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que hauran de realitzar aquest tràmit telemàticament.

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

 1. Les persones interessades hauran de descarregar el model d’imprès normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i es podrà obtenir electrònicament a l’enllaç de la pàgina web municipal https://sabarca.cat/tramits.
 2. Aquest model d’imprès normalitzat, degudament formalitzat i signat, s’haurà de guardar.
 3. Les persones interessades hauran d’accedir a la seu electrònica municipal a l’enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar l’imprès normalitzat descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.
 4. Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, en la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. No és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment durant tot l’any, prèviament a l’execució de les obres que es comuniquen.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


No requereix aportar cap documentació


202010231139_INSTÀNCIA F138.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

No hi ha resolució. El règim d’intervenció municipal és mitjançant una comunicació prèvia efectuada pel sol·licitant.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Tràmit gratuït


NORMATIVA


Ordenança sobre tramitació de llicències urbanístiques aprovada pel Ple municipal en sessió de data 23 de febrer de 2006 i publicada al BOP núm. 107 de 5 de maig de 2006.

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.

Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

 


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


No requereix aportar cap documentació


DOCUMENTS ADJUNTS


202010231139_INSTÀNCIA F138.pdf


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.