TRÀMITS

 Subvencions destinades a treballadors/es autonòms i microempreses per paliar efectes de la COVID19

Aquest tràmit permet sol·licitar tres línies de subvencions, destinades a l’impuls de l’activitat econòmica de persones treballadores autònomes i microempreses, per fer front a l’impacte del Covid-19. :Es regular les condicions per a l’atorgament de subvencions a persones treballadores autònomes i microempreses, amb seu social, delegació o centre de treball a Sant Andreu de la Barca que han hagut de cessar la seva activitat degut als efectes del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, o que hagin tingut pèrdues econòmiques importants a causa de l’esmentada crisi. 

 LÍNIA 1. Subvencions destinades al manteniment de llocs de treball.  L¨objecte d´aquesta mesura d´ajut es mantenir l´ocupació dels treballadors contractats en microempreses i per part dels treballadors autonoms. L'objecte d'aquesta mesura d'ajut és mantenir l'ocupació dels treballadors contractats en microempreses i per part de treballadors autònoms. La finalitat és, per tant, que els treballadors autònoms i les microempreses puguin reiniciar la seva activitat, evitant així la desocupació de les persones amb les quals tinguin una relació laboral. El beneficiari rebrà entre  425 i 4.275 euros per mantenir el 100 % de la plantilla que tenien en el moment en que es va declarar l'estat d álarma, com a mínim, durant els  6 mesos següents a la finalització de l'estat d'alarma, el 21 de juny.

      Aquest cost equival el 50% del salari mínim professional per mes.

    Són subvencionables els costos laborals dels treballadors (inclòs el propi treballador per compte propi) que formin part de la plantilla de les entitats beneficiàries, fins a un màxim de 3, per un període    de tres mesos des del reinici de l'activitat. (punt 9

 LÍNIA 2. Subvencions destinades a pal·liar les despeses per cessament d’activitat. a  persones treballadores autònomes i microempreses, amb seu social, delegació o centre de treball a Sant Andreu de la Barca que han hagut de cessar la seva activitat degut als efectes del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, o que hagin tingut pèrdues econòmiques importants a causa de l’esmentada crisi. . L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca atorgarà a cada beneficiari/a un import màxim de 500 €, destinats a ajudar al pagament de les despeses vinculades al manteniment o reactivació de l'activitat (lloguer, subministres, hipoteques, quotes....)

 LÍNIA 3. Subvencions destinades a inversions i adequacions d’espais a noves mesures de seguretat. .Aquests ajuts estan destinats a ajudar a autònoms i microempreses en les inversions econòmiques que per adaptar els llocs de treball i l’activitat comercial a les noves condicions sanitàries decretades per el Govern Espanyol  en les diferents lleis i decrets sobrevinguts des del seu inici, el 14 de març del 2020, hagin realitzat. El beneficiari rebrà una quantitat igual a la despesa efectuada, amb un màxim de 600 €. Conceptes contemplats

  • Adequació de l’establiment amb estructures fixes o mòbils; elements de separació, com ara mampares, mostradors o similars, amb un màxim de 80 euros  per element
  • Adequació de l’establiment amb elements de distribució d’espais i circulació de persones, anomenats “carrils de compra segura” amb un màxim de 100 euros per aquest concepte
  • Adequació de l’establiment amb elements de senyalització: aforament, pas i circulació, normes d’higiene, distància de seguretat, mesures organitzatives de l’establiment, entre d’altres amb un màxim de 50 euros per aquest concepte
  • Adequació de l’establiment amb elements sanitaris fixes (dispensadors de solucions hidroalcohòliques, dispensadors de guants, dispensadors de mascaretes o d’altres tipus, papereres) amb un màxim de 150 euros per aquest concepte

 Les línies 1 i 2 són incompatibles entre elles.

 

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Persones treballadores autònomes i microempreses, amb seu social, delegació o centre de treball en el municipi de Sant Andreu de la Barca, que hagin hagut de suspendre la seva activitat, total o parcialment, com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, o que hagin tingut pèrdues econòmiques importants a causa de l’esmentada crisi, i que reuneixin les condicions i requisits establerts a les bases reguladores i a la convocatòria de les subvencions.

Com es fa?

En cas de sol·licitar-lo una persona física, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demananant cita prèvia als telèfon 900151976 o 936356400 o per correu electrònic: oac@sabarca.cat. La resta de subjectes estan obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, de conformitat amb allò establert a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i hauran de realitzar aquest tràmit per internet.

Com fer el tramit on line

  • Descarregar sol.licitud
  • Descarregar el compte justificatiu
  • Emplenar-la i guardar-la
  • Iniciar instància electrònica a l´enllaç

   * Emplenar i adjuntar la sol.licitud i el compte justificatiu així com els documents justificatius.

  • Revisar l´apartat de documentació per si cal adjuntar algun altre document ( en cas de no autoritzar a consultar o en altres casos detallats a l´apartat de Documentació.
  • Finalitzar el tràmit.

Per poder realitzar una instància  en la web municipal es sol·licita identificació digital, és un tràmit obligatori per poder garantitzar la identificació i protecció de dades.

No es necessari el certificat digital , amb l´idCAT mòbil es suficient

Per poder obtenir el IdCAT mòbil poder consular l´enllaç

https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/

Quan es pot sol·licitar?

Data de presentació fins el 30 de setembre


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Al següent enllaç trobareu la instància genèrica: Accedir a instància genèrica


Presencialment


Podeu sol·licitar cita prèvia per telèfon trucant al 900 15 19 76 (telèfon d'informació municipal gratuït).

 

Plaça de l'Ajuntament, 1

Sant Andreu de la Barca


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


En cas que el/la sol·licitant sigui una persona jurídica, escriptura de constitució o del document d’inscripció en el Registre públic corresponent, així com els Estatuts.

Document acreditatiu de la titularitat del número de compte bancari indicat, a nom de la persona sol·licitant, on l’Ajuntament realitzarà el pagament de la subvenció que en el seu cas s’assigni.

Autorització de la persona sol·licitant per tal que l’Ajuntament pugui consultar les dades que consten en altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la sol·licitud.

 En cas que no autoritzeu a l’Ajuntament per tal que pugui consultar les dades que es detallen a continuació, s’ha d’aportar certificat d’estar al corrent del pagament de qualsevol obligació tributària i amb la Seguretat Social.

 Alta censal (Model 036 i 037), en cas que la persona sol·licitant sigui un/a empresari/ària o professional individual.

 En cas de sol·licitar la línia 1 de subvencions, s’haurà d’aportar:

- Certificat de vida laboral de l’empresa (model A002).

 -Nòmines, rebut de liquidació de cotitzacions, relació nominal de treballadors, imports liquidats amb Hisenda pel que fa a la retenció d’IRPF i acreditació del pagament de les despeses de personal.

 En cas de sol·licitar les línies 2 i/o 3 de subvencions, s’haurà d’aportar:

 -Factures detallades de les despeses objecte de la subvenció, amb l’import de l’IVA desglossat, així com la documentació acreditativa del pagament efectuat.

 -Compte justificatiu simplificat, que inclogui una memòria explicativa breu de la destinació de la subvenció i una memòria econòmica justificativa amb la relació classificada de les despeses subvencionables de l’activitat.


DOCUMENTS ADJUNTS


202007241248_2. SOL·LICITUD subv. microempresesedit.pdf

202007241248_3. COMPTE JUSTIFICATIU subv. microempreses.pdf

202007241248_Anunci BOPB convocatòria 22072020_Mesures Covid autònoms i microempreses.pdf

202007241248_BOPB 03072020_Anunci Bases Covid 19.pdf


NORMATIVA


L’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovada inicialment pel Ple municipal el 30 de març de 2006, que va esdevenir aprovada definitivament i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 276 el 18 de novembre de 2006.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Bases especifiques reguladores  de les subvencions destinades a microempreses i treballadors autonòms per fer front a l´impacte del COVID-19  publicades en el BOPB del dia 3 de juliol del 2020.

Convocatòria  de la subvenció publicada en el BOPB del dia 27 de juliol del 2020


MÉS INFORMACIÓ


Preu

Gratuit


Terminis

Resol la Junta de Govern Local. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de tres mesos a comptar des de la data de presentació de la sol•licitud