Elecció de jutge/essa de pau de Sant Andreu de la Barca

Tancat

Per internet Presencial

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit permet sol·licitar la participació a la convocatòria pública per a l’elecció del càrrec de jutge/essa de pau titular o substitut del municipi de Sant Andreu de la Barca.

El/la jutge/ssa de pau exerceix funcions jurisdiccionals sense pertànyer a la carrera judicial, amb subjecció al règim establert en la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, sense caràcter de professionalitat i amb inamobilitat temporal, formant part del Poder Judicial durant el seu mandat.

Les persones candidates han de complir i reunir les condicions de capacitat i elegibilitat establertes a la normativa vigent per poder accedir al càrrec i, en particular, les següents:

  • Posseir la nacionalitat espanyola.
  • Ser major d’edat.
  • Ser resident en aquesta localitat, seu del Jutjat de Pau, excepte autorització de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia per residir en un lloc diferent, segons disposa l’article 17 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau.
  • No estar incurs en cap de les causes d’incapacitat que estableix l’article 303 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial.

Segons disposa l’article 303 del referit text legal, estan incapacitats per a l’ingrés en la carrera judicial els impedits física o psíquicament per a la funció judicial; els condemnats per delicte dolós mentre no hagin obtingut la rehabilitació; els processats o inculpats per delicte dolós mentre no siguin absolts o es dicti interlocutòria de sobreseïment; i aquells que no estiguin en ple exercici dels seus drets civils.

Durant el seu mandat, els/les jutges/esses de pau estaran subjectes al règim d’incompatibilitats i prohibicions regulades en els articles 389 a 397 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, que els siguin aplicables.

El/la jutge/essa de pau i la persona substituta seran nomenats per un període de quatre anys per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Aquest nomenament recaurà en les persones escollides per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca d’acord amb els criteris específics establerts, si la referida Sala de Govern considera que aquestes persones reuneixen les condicions de capacitat i d’elegibilitat exigides legalment.

Els criteris específics per a l’elecció de jutge/essa de pau titular o substitut/a d’aquest municipi, establerts per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i publicats al tauler electrònic, es poden consultar als documents adjunts d’aquest tràmit.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Qualsevol persona física que reuneixi els requisits establerts per la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial i pel Reglament 3/1995, de 7 de juny dels jutges de pau. En cas que la persona sol·licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es tramita?

En cas de sol·licitar-lo una persona física que no estigui obligada a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia a la web municipal o als telèfons 900151976-936356400.

Hauran de realitzar aquest tràmit telemàticament, els subjectes relacionats a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que parcialment transcrit diu el següent:

2. En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils (...)

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

  1. Descarregar el formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat als documents adjunts d’aquest tràmit.
  2. Emplenar, signar i guardar el formulari al vostre dispositiu.
  3. Accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.
  4. Verificar que la informació proporcionada sigui correcta i enviar la instància genèrica on line.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, a la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. Per a persones físiques no és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/

 

 


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà des del 24 de febrer fins al 16 de març de 2023, ambdós inclosos.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:


TRAMITACIÓ TANCADA

Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


  • Currículum vitae.

Posteriorment, la persona candidata seleccionada haurà d’aportar fotocòpia del seu DNI.


202302231007_Sol·licitud.pdf

202302231007_Criteris específics.pdf

202302231009_Anunci BOPB.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

El Ple municipal disposa de tres mesos a comptar des que es produeixi la vacant, per a proposar la persona escollida per a ocupar el càrrec de jutge/essa de pau titular i substitut/a a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Transcorregut aquest termini sense que l’Ajuntament hagi efectuat aquesta proposta, la Sala de Govern procedirà a designar directament al/a la jutge/essa de pau.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Gratuït


NORMATIVA


Criteris específics per a la convocatòria pública pel nomenament de jutge/essa de pau, aprovats pel Decret d’Alcaldia núm. 2023DECL000525, dictat el 21 de febrer de 2023.

Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial.

Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


  • Currículum vitae.

Posteriorment, la persona candidata seleccionada haurà d’aportar fotocòpia del seu DNI.


DOCUMENTS ADJUNTS


202302231007_Sol·licitud.pdf

202302231007_Criteris específics.pdf

202302231009_Anunci BOPB.pdf


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.